IDFI-ის ადვოკატირების აქტივობები 2013 წელს

ადვოკატირება 28 აპრილი 2014

2013 წელს კვლევითი საქმიანობის გაფართოებასთან ერთად, „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ (IDFI) აქტიურად ცდილობდა ჩატარებული მონიტორინგისა და კვლევების შედეგების საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციების ადვოკატირებას და ხელისუფლების სხვადასხვა დონეზე წარდგენას. აღნიშნულისთვის ინსტიტუტი მართავდა მოლაპარაკებებს, კონსულტაციებს, შეხვედრებს, კონფერენციებსა და პრეზენტაციებს სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის მედიის, არასამთავრობო სექტორისა და სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან, ავრცელებდა განცხადებებს და საკუთარი პოზიციას აცნობდა ფართო საზოგადოებას, აწვდიდა რეკომენდაციებს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს და აწარმოებდა საინფორმაციო კამპანიებს.

 

აღნიშნულ წელს განხორციელებული მსგავსი ტიპის ღონისძიებებიდან და მიღწეული შედეგებიდან რამდენიმე შეიძლება გამოიყოს.

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და საკანონმდებლო ცვლილებები

 

IDFI პროექტის - „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა“ (www.opendata.ge)- ფარგლებში აგრძელებდა სახელმწიფო დაწესებულებებიდან საჯარო ინფორმაციის რეგულარულ მოთხოვნას. ასეულობით საჯარო უწყების ღიაობისა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხარისხის დადგენასთან ერთად, ორგანიზაცია აგრძელებდა მიღებული ოფიციალური მონაცემების კვლევას და საზოგადოებისთვის სრულყოფილი ანალიზის შეთავაზებას.

 

აღნიშნულმა სტრატეგიამ მნიშვნელოვნად გაზარდა ამგვარი ინფორმაციით დაინტერესებული ადამიანების რიცხვი და საკვანძო როლი ითამაშა სახელმწიფო დონეზე ამ საკითხის დაყენებაში. შედეგად, IDFI-ის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას საქართველოს იმდროინდელი პრემიერ-მინისტრი, ბიძინა ივანიშვილი, მინისტრები,  საჯარო დაწესებულებების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, დიპლომატიური  კორპუსის, მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე ინსტიტუტმა 2012 წლის  ივლისი - 2013 წლის ივნისის მონაცემების მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით, ყველაზე ანგარიშვალდებული  და ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულებები გამოავლინა.

 

გარდა ამისა, IDFI-ის მიერ ჩატარებულმა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საუკეთესო პრაქტიკის კვლევის შედეგებმა საფუძველი დაუდო არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მიერ საქართველოს ხელისუფლებისთვის წარდგენილ სარეკომენდაციო პაკეტს. ამ დოკუმენტზე დაყრდნობით, მოგვიანებით საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება “საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ“. აღნიშნული სამართლებრივი აქტით, საქართველოში მკვიდრდება სახელმწიფო ორგანოების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სრულიად ახალი, პროაქტიული სტანდარტი. აღნიშნული ცვლილება სახელმწიფომ საერთაშორისო ინიციატივის „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) ფარგლებში აღებული ვალდებულების საფუძველზე მიიღო.

 

IDFI რეგულარულად აკვირდებოდა საქართველოს მთავრობის მიერ OGP-ის სამოქმედო გეგმის შესრულებას, მართავდა შეხვედრებს სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების დონეზე, ავრცელებდა საკუთარ პოზიციას და მოსახლეობას აწვდიდა განახლებულ ინფორმაციას ამ საკითხის გარშემო მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ამისთვის ინსტიტუტი ეფექტურად იყენებდა ამ საკითხებისთვის შექმნილ ბლოგს.

 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, IDFI-ის დირექტორი, გიორგი კლდიაშვილი ესწრებოდა „პარტნიორობა ღია მმართველობის“ სამიტს ლონდონში, სადაც მონაწილეებმა ერთმანეთს გააცნეს საკუთარ ქვეყანაში ბოლო დროს ხელისუფლების საქმიანობის გამჭვირვალობისა და  ანგარიშვალდებულებისთვის განხორციელებული მიღწევები. საქართველო წარდგენილი იყო საჯარო დაწესებულებების მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების კანონმდებლობის მიღების გამო. სამიტზე ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ქართულ სტანდარტსა და მისი შემუშავების პროცესზე ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა ისაუბრა.

 

ორგანიზაციის სხვა მიღწევებს შორის შეიძლება გამოიყოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა ყოველწლიურ ანგარიშში „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ კვლევებისა და 2011-2012 წლებში საჯარო დაწესებულებებიდან ინფორმაციის მოთხოვნებზე მიღებული პასუხების სტატისტიკის  მოხვედრა.

 

ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის სტრატეგიის შემუშავება და იმპლემენტაცია

 

საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკურ დღის წესრიგში დგას ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა. ამ პროცესის ეფექტურად წარმართვისთვის და არსებული გამოწვევების გადაჭრის გზების საძიებლად, ინსტიტუტის ექსპერტებმა სხვადასხვა ასპექტზე მრავალი ანალიტიკური პროდუქტი წარუდგინეს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებსა და საჯარო დაწესებულებებს.  

 

საგულისხმოა, რომ ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები და რეკომენდაციები ხელისუფლებამ გამოიყენა ამ მიმართულებით რამდენიმეწლიანი სტრატეგიის შემუშავების დროს 2014 წელს, რაც ორგანიზაციამ ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებთან მუდმივი კონსულტაციებით, შეხვედრებით, დისკუსიებითა და ადვოკატირების სხვა ტიპის ღონისძიებების დახმარებით მოახერხა.

 

ელექტრონული მმართველობა

 

2013 წელს ელექტრონული მმართველობისა და სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ მოქალაქეებთან კომუნიკაციაში თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების ხარისხის მონიტორინგისა და ანალიზის დაწყებამ, ინსტიტუტს საშუალება მისცა დაგროვილი ექსპერტიზა და კვლევის შედეგები წარედგინა ძირითადი სამთავრობო დაწესებულებებისთვის. ამ მიზნით, IDFI-ის ექსპერტები და ანალიტიკოსები მართავდნენ დისკუსიებს, შეხვედრებს და განხილვებს საჯარო დაწესებულებების საზოგადოებასთან ურთიერთობის წარმომადგენლებთან. ამ ღონისძიებებზე ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ წარედგინათ მოქალაქეებსა და სახელმწიფო უწყებებს შორის კომუნიკაციის სხვადასხვა არხების (ტელეფონი, სოციალური ქსელები, სხვადასხვა ონლაინ რესურსები) მონიტორინგის შედეგები, აღმოჩენილი ხარვეზები და მათ გადასაჭრელად შემუშავებული რეკომენდაციები მათივე წარმომადგენლებისთვის. ამ გზით, ინსტიტუტი ცდილობდა ხელი შეეწყო კომუნიკაციის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვას საჯარო სამსახურში.

 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზზე დაყრდნობით, IDFI-იმ ხელისუფლებას წარუდგინა, საკუთარი ხედვა იმისა, თუ რა ფუნქციონალი და მექანიზმები უნდა არსებობდეს მოქალაქეთა მონაწილეობის პლატფორმაზე www.ichange.ge. საგულისხმოა, რომ საერთაშორისო ინიციატივის - „ღია მმართველობის პარტნიორობა“ (OGP) - ფარგლებში საქართველოს მთავრობამ აიღო ვალდებულება დანერგოს მოქალაქის პლატფორმა, რომლის მიზანი გადაწყვეტილების მიღებაში ფართო საზოგადოების მონაწილეობისთვის საჭირო საშუალებების დანერგვაა. ინსტიტუტი დღესაც მართავს მოლაპარაკებებს მთავრობის წარმომადგენლებთან ამ მიმართულებით ქმედითი ზომების მისაღებად და პლატფორმის განხორციელების დასაწყებად.

 

 

გარდა ამისა, ინსტიტუტი სახელმწიფო დაწესებულებებთან კონსულტაციებსა და შეხვედრებს მართავდა სხვადასხვა საშუალებებით, მათ შორის:

  • IDFI ჩართული იყო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გამჭვირვალობის სტრატეგიის შემუშავებაში;
  • ინსტიტუტმა დაიწყო თანამშრომლობა უწყებათაშორისი ანტიკორუფციული საბჭოსთან, რომელიც „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილი ორგანოა. მის ფუნქციებში შედის ქვეყანაში ანტიკორუფციული საქმიანობის კოორდინაცია, ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განახლება და მათი შესრულების კონტროლი, საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ანგარიშგების კონტროლი, შესაბამისი საკანონმდებლო საქმიანობის ინიცირება და რეკომენდაციების მომზადება. მასში სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად გაწევრიანდა თექვსმეტი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაცია;
  • ორგანიზაციის წარმომადგენელი სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების საბჭოს წევრად იქნა არჩეული. აღნიშნული საბჭოს საქმიანობა ვრცელდება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების პროცედურებთან დაკავშირებულ დავებზე. შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის მიზანი მათი სწრაფად და სამართლიანად გადაწყვეტაა.შერჩევაში მონაწილეობა მიიღო რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ.

 

 

 

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

პანდემია და კორუფციული რისკები

07.04.2020

IDFI-ს მოსაზრებები მართლმსაჯულებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე

05.04.2020

IDFI-მ რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის შესრულების თაობაზე ანგარიშის პროექტთან დაკავშირებით მოსაზრებები წარადგინა

04.04.2020

IDFI-მ ადამიანის უფლებათა დაცვის ახალ სტრატეგიასთან დაკავშირებით მოსაზრებები წარადგინა

03.04.2020
განცხადებები

ხელმომწერი ორგანიზაციები უზენაესი სასამართლოს პლენუმს მოუწოდებენ საგანგებო მდგომარეობის დასრულებამდე თავი შეიკავოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის დანიშვნისგან

03.04.2020

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები აჭარის მაუწყებელში მიმდინარე საგანგაშო პროცესებზე საერთაშორისო ორგანიზაციებს კოლექტიურად მიმართავენ

17.03.2020

კოალიცია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევად ნინო ქადაგიძის წარდგენას ეხმიანება

13.03.2020

კოალიციის განცხადება მოსამართლეთა დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ხარვეზების თაობაზე

05.03.2020
ბლოგპოსტები

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნა: რა იცის საქართველოს მოსახლეობამ და რა დამოკიდებულება აქვს ამ პროცესის მიმართ

29.03.2020

ემოციური უსაფრთხოება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში - მოსწავლეთა დარღვევებისა და ჩაგვრის შემთხვევების სტატისტიკის ანალიზი

20.03.2020

ქალაქ ფოთში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებასა და თევზის გადამუშავებასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემების ანალიზი - ანუ ცხოვრება ზღვისპირა ქალაქში ჰაერის გარეშე

20.03.2020

არაგადამდები (ქრონიკული) დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის მიმოხილვა

20.03.2020