პროექტები

2018-2022 წლებში, ორგანიზაცია NGOsource შეამოწმა IDFI-ის ფინანსური და ორგანიზაციული გამართულობა და შედეგად IDFI-ს აშშ-ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ეკვივალენტობის სერტიფიკატი მიანიჭა. შედეგად, IDFI შევიდა სპეციალურ სიაში, საიდანაც აშშ-ის გრანტის გამცემ ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაეცნონ IDFI-ის ფინანსურ და ორგანიზაციულ გამართულობას და დამატებითი შემოწმების გარეშე გამარტივებული და სწრაფი პროცედურით გადასცეს ორგანიზაციას გრანტი.

პროექტი დონორი პერიოდი თანხა ხელშეკრულება
სასამართლო აქტებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა მონიტორინგის, ადვოკატირებისა და სამართალწარმოების გზით USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა 2023 $ 24,850

     

პროექტის სახელწოდება: სასამართლო აქტებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა მონიტორინგის, ადვოკატირებისა და სამართალწარმოების გზით

დონორი: USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა

პროექტი ნომერი: G-2126-23-211-3047-20

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 თებერვალი, 2023 - 30 ნოემბერი, 2023

გრანტის ოდენობა: $ 24,850.00

 

პროექტის აღწერა

 

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სასამართლო აქტების ხელმისაწვდომობას მონიტორინგის, ადვოკატირებისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით. პროექტის აქტივობები ფოკუსირდება საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილების იმპლემენტაციაზე,განხორციელდება მისი აღსრულების მონიტორინგი,  ჩატარდება სამუშაო შეხვედრები პარლამენტის წარმომადგენლებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან, მომზადდება ანალიტიკური ანგარიში, ადვოკატირება გაეწევა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებებს. ასევე, პროექტის გუნდი დაიწყებს სტრატეგიულ სამართალწარმოებას სასამართლო გადაწყვეტილებების პროაქტიულად გამოქვეყნების მოთხოვნით.

 

პროექტის მიზანი

 

პროექტის მთავარი მიზანი სასამართლო აქტებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა

 

პროექტის ამოცანები

 

- 2019 წლის 7 ივნისის საკონსტიტუციოსასამართლოს გადაწყვეტილების იმპლემენტაციის მონიტორინგი;

 

- სამუშაო შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება/ადვოკატირება;

 

- სასამართლო აქტების ხელმისაწვდომoბის შესახებ ანგარიშის მომზადება, კანონმდებლობსა და პრაქტიკაში არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება;

 

- სასამართლო აქტების გამოქვეყნების მოთხოვნით სასამართლოში სარჩელის შეტანა.

 

 

აქტივობები

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მთავარი მიზანი სასამართლო აქტებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა.

იხილეთ მეტი →
ღია მონაცემების სტანდარტების ამაღლება და გამოყენების წახალისება საქართველოში - II ეტაპი საერთაშორისო მედიის მხარდაჭერა (IMS) 2023 € 30,887

პროექტის სახელწოდება: ღია მონაცემების სტანდარტების ამაღლება და გამოყენების წახალისება საქართველოში - II ეტაპი
დონორი ორგანიზაცია: საერთაშორისო მედიის მხარდაჭერა (IMS)
სრული ბიუჯეტი: 30,887 ევრო
ხანგრძლივობა: I თებერვალი - 30 სექტემბერი, 2023 წელი

 

პროექტისა და აქტივობების მოკლე აღწერა:

 

მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წლებში საქართველომ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების დაკვირვებები აჩვენებს, რომ ქვეყნის მაჩვენებლები ბენეფიციარი მესაკუთრეობის შესახებ მონაცემების ხელმისაწვდომობაში დაბალია. ფართოდაა აღიარებული, რომ კომპანიების ბენეფიციარი მესაკუთრეების შესახებ ინფორმაცია მნიშვნელოვანია ჟურნალისტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის კომპანიებისა და მაღალი თანამდებობის პირების საქმიანობის მონიტორინგისთვის, ასევე, პოტენციური კორუფციული შემთხვევების გამოსავლენად. საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საჭიროდ მიგვაჩნია საჯარო დაწესებულებებისა და დაინტერესებული მხარეებისთვის ბენეფიციარი მესაკუთრეების მონაცემების სტანდარტების შემუშავება და შეთავაზება.

 

მეორე მხრივ, IDFI გეგმავს გააფართოვოს ხელისუფლების გასაკონტროლებლად მონაცემების გამოყენების შესახებ ცნობიერების ამაღლების აქტივობები საქართველოს რეგიონებში, სადაც აქტივისტები, ჟურნალისტები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული მხარეები მოკლებულნი არიან ინფორმაციას და გამოცდილებას, თუ რა მეთოდები და საშუალებები არსებობს მთავრობის საქმიანობის მონიტორინგისთვის.

 

პროექტი მიზნად ისახავს ქვეყანაში ღია მონაცემების სტანდარტების (განსაკუთრებით, ბენეფიციარი მესაკუთრეების მონაცემების სტანდარტების) ადვოკატირებას, დაინტერესებული მხარეებისთვის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებისა და კომუნიკაციის გზით. გარდა ამისა, საზოგადოების მხრიდან მონაცემების გამოყენების გასაზრდელად, ჩატარდება ცნობიერების ამაღლების აქტივობები ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოებისა და სხვა აქტორებისთვის.

 

პროექტის ფარგლებში IDFI განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:

 

აქტივობა I. მოსამზადებელი ეტაპი - პროექტის პირველ ეტაპზე IDFI დაგეგმავს/შეიმუშავებს ყველა ორგანიზაციულ თუ მეთოდოლოგიურ დოკუმენტს/საკითხს, რომელიც პროექტით გათვალისწინებული აქტივობების დროულად და ხარისხიანად განხორციელებას უზრუნველყოფს.

 

აქტივობა 2. ბენეფიციარი მესაკუთრეების მონაცემების სტანდარტების შემუშავება - საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკისა და ამ მიმართულების რამდენიმე განვითარებული ქვეყნის გამოცდილების (მაგ.: დიდი ბრიტანეთი, დანია, და ა.შ.) საფუძველზე, IDFI მოამზადებს პოლიტიკურ/ანალიტიკურ დოკუმენტს ბენეფიციარი მესაკუთრეების სტანდარტების (გაკეთდება აქცენტი ღია მონაცემების (BOD) სტანდარტზე) შესახებ საქართველოსთვის.

 

აქტივობა 3. ბენეფიციარ მესაკუთრეთა მონაცემების გამჭვირვალობის სტანდარტების ადვოკატორებისთვის სამუშაო შეხვედრა - IDFI ჩაატარებს სამუშაო შეხვედრას სამოქალაქო საზოგადოების, საჯარო დაწესებულებების, მედია ორგანიზაციების, აკადემიის, ბიზნეს სექტორისა და საერთაშორისო საზოგადოების მონაწილეობით საქართველოში ბენეფიციარი მესაკუთრეების სტანდარტების შემუშავებისა და მიღების პერსპექტივებზე. IDFI წარმოადგენს პროექტის ფარგლებში შექმნილ ანალიტიკურ დოკუმენტს.

 

აქტივობა 4. რეგიონებში ტრენინგების მომზადება და ჩატარება - სამი ერთდღიანი პრაქტიკული ტრენინგები ჩატარდება ჟურნალისტების, აქტივისტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც საქმიანობენ თბილისის გარეთ, სამ დიდ ქალაქში.

 

აქტივობა 5. DataLab.Ge-ზე მონაცემთა ბაზების გამოქვეყნება და განახლება - მოქალაქეებისთვის მეტი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, IDFI გამოაქვეყნებს და განაახლებს მეტ მონაცემთა ბაზას საკუთარ პორტალზე - DataLab.Ge.

 

აქტივობა 6. კონკურსი ღია მონაცემებზე - ღია მონაცემების გამოყენების წახალისების მიზნით, რომელიც მთავრობის ანგარიშვალდებულების ამაღლებისა და საზოგადოებრივი სიკეთის უზრუნველყოფისკენ იქნება მიმართული, IDFI გამართავს ანალიტიკური სტატიების ყოველწლიურ კონკურსს - #Data4Change.

 

პროექტის აქტივობები და ბიუჯეტი

ხელშკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტი მიზნად ისახავს ქვეყანაში ღია მონაცემების სტანდარტების (განსაკუთრებით, ბენეფიციარი მესაკუთრეების მონაცემების სტანდარტების) ადვოკატირებას, დაინტერესებული მხარეებისთვის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებისა და კომუნიკაციის გზით.

იხილეთ მეტი →
ციფრული უფლებები საქართველოში - 2023 ინტერნიუსი (Internews) და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2022-2023 USD 19,839

პროექტის სახელწოდება: ციფრული უფლებები საქართველოში - 2023
პროექტი N: 7200AA20CA00021
დონორი ორგანიზაცია: ინტერნიუსი (Internews) და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
ბიუჯეტი:  19,839 დოლარი
ხანგრძლივობა: ნოემბერი, 29, 2022 - მაისი 28, 2023

 

 

პროექტის მოკლე აღწერა:

 

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში ინტერნეტ თავისუფლების გაზრდას/ხელშეწყობას.

 

ამ მიზნით, პროეტის ფარგლებში IDFI შემდეგ აქტივობებს განახორციელებს:

 

აქტივობა 1 - ციფრულ უფლებებთან დაკავშირებით პოლიტიკის ნარკვევის გამოქვეყნება და გავრცელება - IDFI მოამზადებს პოლიტიკის ნარკვევს ციფრული გამოწვევების, ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენებისა და საჭიროებების შესახებ ციფრული უფლებების საკითხებზე (მათ შორის თვალთვალის, დაშიფვრის ან ციფრული უსაფრთხოების საკითხებზე საქართველოში).

 

აქტივობა 2 - კამპანია ან/და ადვოკატირება ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან ბოლო ორ წელში განხორციელებული აქტივობების შესახებ - ციფრული გამოწვევების, ახალი გარემოებებისა და რეკომენდაციების შესახებ მოქალაქეების ცნობიერების ასამაღლებლად, ასევე, მეტ დაინტერესებულ ადამიანთან კომუნიკაციის დასამყარებლად, IDFI მოამზადებს 3 ვიდეოს ციფრული უსაფრთხოების სხვადასხვა საკითხზე. კერძოდ, ვიდეოს საკითხის/ტექსტის შერჩევის დროს გამოვიყენებთ შემუშავებულ პოლიტიკის დოკუმენტებსა და რეკომენდაციებს, ასევე, ტრენინგის მასალებს.

 

ვიდეოების გარდა, კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით ჩვენს რეკომენდაციებს, და გავაჟღერებთ, თუ რა დაბრკოლებებს შევხვდით ბოლო წელს. ამისთვის IDFI გამართავს პრეზენტაციას ან სამუშაო შეხვედრას ყველა დაინტერესებულ მხარესთან (მაგ.: საჯარო დაწესებულებების, სამოქალაქო საზოგადოების, ბიზნეს სექტორისა და ტექ-საზოგადოების წარმომადგენლებთან), რათა განვიხილოთ ახალი ციფრული საფრთხეები, საქართველოში ციფრული უფლებების დასაცავად ჩვენი რეკომენდაციები და მომდევნო წლებისთვის გასატარებელი ღონისძიებები.

 

აქტივობა 3 - ციფრული უფლებების შესახებ ერთი ტრენინგის დაგეგმვა და ჩატარება - ციფრულ უსაფრთხოებაზე მომზადებული მასალების, ასევე ვიდეოებისა და პოლიტიკის ნარკვევების საფუძველზე, IDFI ჩაატარებს ტრენინგს ციფრული უფლებების საკითხებზე სტუდენტებისთვის, ჟურნალისტებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისა და აქტივისტებისთვის.

 

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში ინტერნეტ თავისუფლების გაზრდას/ხელშეწყობას.

 

იხილეთ მეტი →
ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის ანალიზი - მესამე ეტაპი Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 2022-2023 GEL 57,250

პროექტის სახელწოდება: ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის ანალიზი - მესამე ეტაპი

დონორი ორგანიზაცია:  Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 

ბიუჯეტი: 57,250 ლარი

ხანგრძლივობა: 2022 წლის 26 ოქტომბერი – 2023 წლის 27 იანვარი

 

 

პროექტის მესამე ეტაპზე IDFI აპირებს შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს ახალი ანგარიში, რომელშიც დეტალურად იქნება შესწავლილი რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებული საქართველოში მოქმედი კომპანიების მუშაობა, რესურსები და კავშირები შემდეგ სექტორებში:წყლის რესურსები, ტურიზმი, მშენებლობა და დიდი ინვესტიციები სხვა სექტორებიდან, რომლებიც არ იყო ჩამოთვლილი პროექტის წინა ეტაპებზე.  

 

გარდა ამისა, ამ ეტაპზე 11 სექტორის სამივე ეტაპის დასკვნები გაერთიანდება და გამოქვეყნდება როგორც ერთი მთლიანი კვლევა. ამგვარად, პროექტის შედეგად წარმოდგენილი იქნება ერთი ვრცელი ანგარიში რუსული კაპიტალის შესახებ საქართველოს ძირითად ბიზნეს სექტორებში.

 

 ბიზნესი ხშირად უკავშირდება სოციალურ-პოლიტიკურ აქტორებს და გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ დამოკიდებულებებზე. ჩვენ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია პოლიტიკური, სამოქალაქო და მედია სექტორებისა და რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებულ ბიზნეს კომპანიებს შორის კავშირების გამოძიება . ეს მოგვცემს დაფინანსების წყაროების შესახებ მკაფიო სურათს იმ მავნე პოლიტიკური, მედიის და სამოქალაქო აქტორების უკან, რომლებიც აქტიურად ავრცელებენ დეზინფორმაციას ქვეყანაში. Ამისთვის, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, მონიტორინგს გაუწევს შემოწირულობებს, ლობირების შემთხვევებს და სხვა სახის კავშირებს კომპანიებსა და საზოგადოებრივ აქტორებს შორის, რათა მოხდეს რუსული კაპიტალის და პოლიტიკური ორგანიზაციების ქსელის შესწავლა. სამ ეტაპად დაყოფილი პროექტის შედეგად, IDFI გეგმავს შექმნას საქართველოში რუსეთის კაპიტალის რუკა, რომელიც შემდგომ ინტეგრირებული იქნება ქართული დეზინფორმაციის ეკოსისტემის რუქაზე.

 

 

პროექტის მიზნები:

 

- ქართული ბიზნესის ხსენებულ სექტორებში რუსული კაპიტალის გამოძიება და მისი პოლიტიკური, მედია და სამოქალაქო სექტორებზე გავლენების ასახვა;  

 

- რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებულ კომპანიებსა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობასთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ, სამოქალაქო და მედიის წარმომადგენლებს შორის კავშირების გამოძიება და შესწავლა;

 

-უკრაინაში აგრესიული შეჭრის შემგომ სანქცირებული კომპანიების, რომლებიც ამ სექტორებს წარმოადგენენ, ქართულ ბაზარზე აქტივობის შესწავლა; 

 

- რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე და რუსული დეზინფორმაციის საკითხებზე ორიენტირებული სამოქალაქო საზოგადოებისა და კვლევითი ორგანიზაციებისთვის, ასევე მედიასაშუალებებისათვის ეფექტური მეთოდოლოგიისა და გადამოწმებული ინფორმაციის წყაროს შექმნა; 

 

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები:

 

- პროექტის მესამე ეტაპზე, ინფორმაციის შეგროვება საჯარო სააგენტოებიდან, ინტერნეტიდან და სხვა ღია წყაროებიდან შემდეგი ოთხი დარგობრივი მიმართულებით:

 

- 2015 წლის ანგარიშში შესწავლილი კომპანიების შესახებ ინფორმაციის განახლება.

 

- ანალიტიკური შუალედური ანგარიშის მომზადება.

 

- დასკვნითი გაერთიანებული კვლევითი დოკუმენტის შემუშავება.

 

 

აქტივობები და ბიუჯეტი

 

ხელშეკრულება

 

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ქართული ბიზნესის ხსენებულ სექტორებში რუსული კაპიტალის გამოძიება და მისი პოლიტიკური, მედია და სამოქალაქო სექტორებზე გავლენების ასახვა. ასევე უკრაინაში აგრესიული შეჭრის შემგომ სანქცირებული კომპანიების, რომლებიც ამ სექტორებს წარმოადგენენ, ქართულ ბაზარზე აქტივობის შესწავლა.

იხილეთ მეტი →
სტალინის გარშემო არსებული დეზინფორმაციისა და ნოსტალგიის დაძლევა: ახალი იდენტობა ქალაქ გორისთვის - ეტაპი 3 Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 2022-2023 GEL 61, 900

პროექტის სახელწოდება: სტალინის გარშემო არსებული დეზინფორმაციისა და ნოსტალგიის დაძლევა: ახალი იდენტობა ქალაქ გორისთვის - ეტაპი 3

პროექტის მხარდამჭერები: Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 

ბიუჯეტი: 61, 900 ლარი

ხანგრძლივობა: 08.09.2022 -  15.01.2023

 

 

დეზინფორმაციული ნარატივები, რომლებიც შიდა ქართლში სტალინის მიმართ სენტიმენტებსა და ნოსტალგიას ეფუძნება, თაობიდან თაობას გადაეცემა და კვლავაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონის იდენტობის ჩამოყალიბებაში. სტალინის კულტის მუდმივი ინსტრუმენტალიზაციის გამო, რეგიონი კვლავ საზრდოობს სტალინის გარშემო არსებული მითებით. ზემოაღნიშნული გამოწვევის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, ხელი შევუწყოთ სტალინისა და საბჭოთა პერიოდის მიმართ გაღრმავებული ნოსტალგიის დეესკალაციას და ხელი შევუშალოთ ამ შეხედულებების მომავალი თაობებისთვის, ყოველგვარი კრიტიკული მიდგომის გარეშე, გადაცემას. 

 

გორის იდენტობა, რომელიც ასე არის გადაჯაჭვული სტალინის ფიგურასთან მოქალაქეებს არ აძლევს საშუალებას წარმოიდგინონ თავიანთი რეგიონის განსხვავებული პოზიციონირება ან ტურისტული პოტენციალის განვითარების ალტერნატიული საშუალება. პროექტის მიდგომა არის არა მხოლოდ იდეის მიწოდება ადგილობრივ მოსახლეობამდე, არამედ, მათი, როგორც პროექტის მთავარი აუდიტორიის, ამ განახლებული ნარატივის შექმნაში და შენარჩუნებაში ჩართვა.

 

პროექტის მიზანია ალტერნატიული ვიზუალური პლატფორმის შექმნა. პროექტი გამოააშკარავებს ჯერჯერობით უცნობ პიროვნებებს, ლოკაციებს, გამარჯვებისა და ტრავმის მეხსიერების ადგილებს და მნიშვნელოვან მომენტებს ქალაქის ისტორიიდან. მასალების შექმნასა და პოპულარიზაციაში ადგილობრივი ახალგაზრდები და მოწყვლადი ჯგუფები (მაგ. დევნილები) ჩაერთვებიან და ინფორმირებულნი იქნებიან პროექტის შემუშავების შესახებ, რაც მათი ქალაქის ისტორიულ იდენტობას მათთვის აქტუალურს გახდის.

 

პროექტის მესამე საფეხურის განვითარება სამი განსხვავებული მიმართულებით იგეგმება: პირველი, საარქივო გამოკვლევებისა და ადგილობრივების გამოკითხვის საფუძველზე მეტი მოკლე ისტორია შეიქმნება და ციფრულ რუკაზე მოინიშნება მეტი ცნობილი თუ ნაკლებად ჩნობილი ისტოირული ლოკაციები; მეორე ასპექტი ვებ-განვითარებაა - სპეციალურად ამ პროექტისთვის შექმნილი ვებ-საიტი www.gorimaps.ge შეიძენს ახალ დიზაინს, გაფართოვდება და განვითარდება. მესამე ასპექტი მემორიალური დაფების განთავსებაა ქალაქში. რუკაზე მონიშნულ ადგილებზე, სპეციალურად დამზადებული დაფები დაიდგმება, რომლებზეც QR კოდი იქნება განთავსებული, ისინი კი მომხმარებელს გადაიყვანს ვებ-საიტზე, სადაც მას შეეძლება მეტი ინფორმაცია გაიგოს ამ ადგილის შესახებ. შემაჯამებელ დაფაზე გამოსახული იქნება ციფრული რუკა.

 

 პროექტის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტი წვლილს შეიტანს ქალაქის მონახულების ალტერნატიული გზის შექმნაში. პროექტი ასევე ხელს შეუწყობს თაობათაშორის დიალოგს, მასწავლებლებისა და მოსწავლეების ჩართვას თავიანთი ქალაქის, მისი უნიკალური ისტორიისა და ალტერნატიული იდენტობის განხილვაში. “იდენტობის რუკა“ და შესაბამისი საინფორმაციო ბანერები ქალაქის გარშემო და ვირტუალურ სივრცეში იქნება საწყისი წერტილი დიალოგის დასაწყებად.

 

პროექტი წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს იმ შემთხვევაში, თუ ახალი იდენტობის რუკასა და ნარატივებს გრძელვადიანი ეფექტი ექნებათ იმ ისტორიებზე, რომლებიც გორს შეეხება, ასევე თუკი ახლადმონიშნული ლოკაციები ქალაქის ალტერნატიული ისტორიის განხილვის დასაწყისს შექმნიან. Პროექტის მიზნები

 

- გორის/შიდა ქართლის ალტერნატიული ისტორიის შესახებ ცნობიერების გაზრდასა და   სტალინის ფიგურის ჩანაცვლებაში წვლილის შეტანა;

 

-ახალი იდენტობის რუკა და ნარატივები ზეგავლენას ახდენენ ისტორიებზე, რომლებიც მოთხრობილია რეგიონის შესახებ. ქალაქის  სხვდასხვა ლოკაცია გახდება  ქალაქის ალტერნატიულ ისტორიაზე დიალოგის ამოსავალი წერტილი

 

- ახალი ქალაქის ისტორიაზე დაფუძნებული  “იდენტობის რუკის“ შექმნა, რომელიც გარკვეულწილად ჩაანაცვლებს სტალინის ფიგურას, როგორც ქალაქის სიამაყის ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროს;

 

- ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა ქალაქის იდენტობის შესახებ დისკუსიაში; 

 

- აქამდე უცნობი ადამიანების, ტრავმისა და ტრიუმფის მეხსიერების ადგილებისა და მნიშვნელოვანი ისტორიული მომენტების აღნიშვნა და ხაზგასმა; 

 

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები:

 

- ისტორიულ და სოციოლოგიურ კვლევაზე დაფუძნებული მოკლე ისტორიების შექმნა. 

 

- ვიდეოებისა და ინფოგრაფიკების დამზადება

 

- შიდა ქართლში მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან შეხვედრა პროექტის შედეგების განხილვის მიზნით. 

 

- www.gorimaps.ge საიტის დეველოფმენთი 

 

- ადგილობივ წარმომადგენლებთან და მკვლევრებთან ერთად ქალაქში რელევანტური ლოკაციების იდენტიფიცირება

 

- დაფების (და QR კოდების) დამონტაჟება ქალაქში

 

- პროექტის წარდგენა ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებთან და სთეიქჰოლდერებთან

 

- ტურიზმის სააგენტოებთან და გიდებთან კომუნიკაცია და პროექტის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტის მიწოდება

 

- ფიზიკური რუკის შექმნა და დამზადება, რომელზეც ასახული იქნება ციფრული რუკაზე მონიშნული ლოკაციები. 

 

 

ხელშეკრულება

 

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ალტერნატიული ვიზუალური პლატფორმის შექმნა. პროექტი გამოააშკარავებს ჯერჯერობით უცნობ პიროვნებებს, ლოკაციებს, გამარჯვებისა და ტრავმის მეხსიერების ადგილებს და მნიშვნელოვან მომენტებს ქალაქის ისტორიიდან.

იხილეთ მეტი →
DRIVE: ციფრულად მოწყვლადი მოქალაქეების საჭიროებების კვლევა უკრაინასა და საქართველოში ელექტრონული მმართველობის აკადემია (eGA) / Luminate 2021-2023 €30,107.00

 

 

               

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: DRIVE: ციფრულად მოწყვლადი მოქალაქეების საჭიროებების კვლევა (უკრაინასა და საქართველოში)

დონორი ორგანიზაცია: ელექტრონული მმართველობის აკადემია (eGA) და Luminate, გლობალური საქველმოქმედო ორგანიზაცია

სრული ბიუჯეტი: 30,107.00 ევრო

ხანგრძლივობა: სექტემბერი 1, 2021 წელი - აგვისტო 31, 2023 წელი

 

პროექტის აღწერა

 

გასულ წელს, მსოფლიოს ქვეყნების უმეტესობამ უპრეცედენტო მასშტაბებით დაიწყო ციფრული და ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენება ყველა სექტორში. ასეთმა სწრაფმა განვითარებამ მრავალი გამოწვევა წარმოშვა. ერთ-ერთ მათგანს წარმოადგენს მიმდინარე განვითარებასთანმოქალაქეების ჩამორჩენის რისკი. ამ უპრეცედენტო ტემპმა შესაძლოა გამოიწვიოს მარგინალიზებული მოქალაქეების ახალი ჯგუფის ჩამოყალიბებაც. ინოვაცია არ უნდა იყოს მიმართული მხოლოდ ტექნოლოგიურად განხორციელებადი განვითარებისკენ, არამედ უნდა ითვალისწინებდეს თუ რა არის საზოგადოებისთვის საჭირო და სასურველი. ამიტომ აუცილებელია მოქალაქეების ჩართულობა, განსაკუთრებით კი ციფრული ჩართულობა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იმ სექტორებში, სერვისებსა და ეკოსისტემებში, რომლებიც გავლენას ახდენენ მათ ცხოვრებაზე.

 

პროექტ DRIVE-ის მიზანია უკრაინასა და საქართველოში მოწყვლად მოქალაქეთა ჯგუფებისთვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, საჭირო პირობების შექმნით, ცნობიერების ამაღლებით და უნარ-ჩვევების განვითარებით, რათა მათ შეძლონ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ციფრულად ჩართვა და ჰქონდეთ სერვისებზე ციფრული წვდომა.

 

მიუხედავად იმისა, რომ მრავალმა სხვადასხვა ფაქტორმა შეიძლება ხელი შეუწყოს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას და ციფრულ ჩართულობას, პროექტი DRIVE იქნება ორიენტირებული მხოლოდ ერთზე: საჯარო უწყებებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ცნობიერების ამაღლება ციფრულად მოწყვლადი ჯგუფებისა და მათი საჭიროებების შესახებ, რათა უკეთესად შეძლონ ამ ჯგუფებთან მუშაობა ციფრული უთანასწორობის გაღრმავების თავიდან ასაცილებლად. ამისთვის, პროექტი ორიენტირებული იქნება ორ კონკრეტულ შედეგზე: პირველი, საჯარო უწყებები და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები იცნობენ ციფრულად მოწყვლად მოქალაქეებს (DVC) და აცნობიერებენ მათ საჭიროებებს ციფრული წიგნიერებისა და ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით (ინსტრუმენტები და უნარები) და მეორე, მათ შეუძლიათ ითანამშრომლონ ხარვეზების და გამოწვევების გადაჭრის გზებზე და დანერგონ გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული და მონაწილეობითი ელექტრონული მმართველობის საშუალებები (მაგ. ახალი მექანიზმები, ელექტრონული პლატფორმები და ა.შ.). გარდა ამისა, ელექტრონული მმართველობის აკადემიასა (ესტონეთი) და ადგილობრივ პარტნიორებს (საქართველო და უკრაინა) შორის თანამშრომლობა მიზნად ისახავს შესაძლებლობების გაძლიერებას, რათა ადგილობრივმა პარტნიორებმა გააგრძელონ მუშაობა პროექტის მიზნებზე, შეძლონ საჭირო დაფინანსების მოძიება (ევროკავშირის და ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი პროექტები) სამოქმედო წინადადებებისთვის.

 

 

პროექტის აქტივობები:

 

I ეტაპი: მოსამზადებელი აქტივობები

II ეტაპი: პრაქტიკული აქტივობები შემუშავებული რეკომენდაციების განსახორციელებლად

 - ტრენინგები და სამოქმედო ინიციატივების შეთავაზება

 - საპილოტე პროექტი ან სამოქალაქო ჩართულობა/ტექ-ინიციატივები დარეგიონული

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტ DRIVE-ის მიზანია უკრაინასა და საქართველოში მოწყვლად მოქალაქეთა ჯგუფებისთვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, საჭირო პირობების შექმნით, ცნობიერების ამაღლებით და უნარ-ჩვევების განვითარებით, რათა მათ შეძლონ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ციფრულად ჩართვა და ჰქონდეთ სერვისებზე ციფრული წვდომა.

იხილეთ მეტი →
ორგანიზაციული გრანტი Luminate 2022-2023 $200,000

 

 

პროექტის სახელწოდება: ორგანიზაციული მხარდაჭერა
დონორი ორგანიზაცია: Luminate, გლობალური საქველმოქმედო ორგანიზაცია
გრანტის ოდენობა: 200,000 აშშ დოლარი
გრანტის ხანგრძლივობა: იანვარი 13, 2022 – დეკემბერი 31, 2023

 

პროექტის მიზნებია:

 

 - IDFI გააგრძელებს საჯარო დანახარჯებისა და კარგი მმართველობის მიმართულებით საზედამხედველო საქმიანობას, ასევე, ანალიტიკური აქტივობების განხორციელებას.

 

 - IDFI აწარმოებს საჯარო შესყიდვების, საჯარო ფინანსებისა და სამთავრობო პროგრამების სისტემური მონიტორინგს საქართველოში.

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

IDFI აწარმოებს საჯარო შესყიდვების, საჯარო ფინანსებისა და სამთავრობო პროგრამების სისტემური მონიტორინგს საქართველოში.

იხილეთ მეტი →
CSO Meter: ხელსაყრელი გარემოსა და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მეგზური (ENI/2021/423-451) ევროკავშირი (EU); სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 2021-2023 € 4300

პროექტის სახელწოდება: – „CSO Meter: ხელსაყრელი გარემოსა და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მეგზური“ (ENI/2021/423-451)

დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU); სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

ბიუჯეტი: 4300 00 (ოთხი ათას სამასი ევრო და 00 ევროცენტი)

ხანგრძლივობა: ივნისი 30, 2021 წელი - დეკემბერი 31, 2023 წელი

 

პროექტის მიზანი:

პროექტის მიზანია პროექტის ფარგლებში დაფუძნებული რეგიონალური ჰაბის წევრობა და კომპეტენციის ფარგლებში CSO Meter-ის ანგარიშის განახლება.

 

პროექტით გათვალისწინებული ძირითადი აქტივობები:

 

- ჰაბი ორგანიზაციის ფარგლებში ექსპერტის/ექსპერტების გამოყოფა, რომელიც/რომლებიც იმუშავებს/იმუშავებენ პროექტით გათვალისწინებულ საკითხებზე და პასუხისმგებელი/პასუხისმგებლები იქნებიან პროექტთან დაკავშირებულ თემაზე

- მონაწილეობის მიღება სსო მეტრის ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებებში

- მონაწილეობის მიღება სსო მეტრის მრჩეველთა საბჭოს სამუშაო პროცესში

- საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სსო მეტრის ანგარიშის განახლება

- საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში პროექტთან დაკავშირებულ საკითხებზე დისკუსიაში ჩართვას და კონსულტირება

- სსო მეტრისთვის რელევანტური მიმართულებების მიხედვით წინასწარი საფრთხეების (Early warnings) გამოვლენა და მათზე დამკვეთისა და ჰაბის სხვა წევრებისათვის ინფორმაციის მიწოდება

- მონაწილეობის მიღება სამოქალაქო საზოგადოებათა საარსებო გარემოს მონიტორინგის პროცესში

- მონაწილეობის მიღება სსო მეტრის ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციების ადვოკატირებაში

 

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია პროექტის ფარგლებში დაფუძნებული რეგიონალური ჰაბის წევრობა და კომპეტენციის ფარგლებში CSO Meter-ის ანგარიშის განახლება.

 

იხილეთ მეტი →
საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა საქართველოში მონიტორინგისა და ცნობიერების ამაღლების გზით Deloitte Consulting LLP, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) კონტრაქტორი 2021-2024 GEL 328,259

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა საქართველოში მონიტორინგისა და ცნობიერების ამაღლების გზით
დონორი ორგანიზაცია: Deloitte Consulting LLP, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) კონტრაქტორი, USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის ფარგლებში.
გრანტის ნომერი: R-2010-00014
სრული ბიუჯეტი:328,259 ლარი
ხანგრძლივობა: 2021 წლის 5 აპრილი - 2024 წლის 4 ოქტომბერი

 

პროექტის მოკლე აღწერა და მიზნები

 

პროექტის მიზანია საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასების პრაქტიკის გაგრძელება, მოცემული მექანიზმის განვრცობა რეგიონებში და დიალოგის შესახებ ცნობიერების ამაღლება დაინტერესებულ მხარეებს, ისევე როგორც ფართო საზოგადოებაში. პროექტის ფარგლებში შეირჩევა შესაბამისი კანონები და რეგულაციები, რომლებიც დაექვემდებარებიან შეფასებას და განხორციელდება ცნობიერების ამაღლების აქტივობები (შეხვედრები, ტრენინგები, სემინარები) თბილისსა და რეგიონებში.

 

კერძო და საჯარო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასება დაეფუძნება პოლიტიკის შემუშავების წინასწარ განსაზღვრულ ოთხ ეტაპს: პოლიტიკის ზოგადი მიმართულებების შემუშავების ეტაპი, კანონპროექტის ტექსტის შემუშავების ეტაპი, ინფორმაციის გავრცელება და კომენტარები საზოგადოების მხრიდან და Ex-ante რეგულირების გავლენის შეფასება. შესაბამისად საჯარო და კერძო დიალოგის შეფასების მექანიზმი მიანიჭებს რეიტინგებს შერჩეულ კანონებს და რეგულაციებს შემდეგი ეტაპების მიხედვით:

 

- პოლიტიკის ზოგადი მიმართულებების შემუშავების ეტაპი - ამ ეტაპზე ფასდება შესაბამისი არა-სახელმწიფო დაინტერესებული მხარეების (კერძო სექტორი, ბიზნესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მხარე რომელზეც პოლიტიკას პირდაპირი გავლენა აქვს) ან ექსპერტების (პროფესორები, იურისტები, ეკონომისტები, აკადემია, კვლევითი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები) ჩართულობა პოლიტიკის შემუშავების თავდაპირველ პროცესში. მოცემულ ეტაპზე შემუშავებული კონცეფცია საფუძვლად ედება შემდგომ საკანონმდებლო ცვლილებას, თუმცა ამ ეტაპზე დაწყებული არ არის კანონპროექტის ტექსტზე მუშაობა;

 

- კანონის/რეგულაციის ტექსტზე მუშაობის ეტაპი - ამ ეტაპზე ფასდება შესაბამისი არასამთავრობო დაინტერესებული მხარეების (კერძო სექტორი, ბიზნესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მხარე რომელზეც პოლიტიკას პირდაპირი გავლენა აქვს) ან ექსპერტების (პროფესორები, იურისტები, ეკონომისტები, აკადემია, კვლევითი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები) ჩართულობა უშუალოდ კანონპროექტის/რეგულაციის ტექსტის შემუშავების პროცესში;

 

- Ex-ante რეგულირების გავლენის შეფასების ეტაპი - კანონპროექტთან დაკავშირებით რეგულირების გავლენის შეფასების ხარისხის შეფასება.

 

- ინფორმაციის გავრცელება და კომენტარები საზოგადოების მხრიდან: ამ ეტაპზე ფასდება კანონპროექტის ავტორების მცდელობა (i) საჯარო გახადონ და გაავრცელონ დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილება, როგორც დაინტერესებულ მხარეებს შორის, ისე ფართო საზოგადოებაში (კერძო სექტორი, ბიზნესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მხარე რომელზეც პოლიტიკას პირდაპირი გავლენა აქვს და ფართო საზოგადოება); (ii) ასევე ფასდება საზოგადოების მხრიდან კომენტარების მიღებისთვის გადადგმული ნაბიჯების შესაბამისობა და ხარისხი.

 

აქტივობები (აქტივობების დაწყების თარიღი 01 მაისი, 2021):

 

1) მოსამზადებელი პერიოდი: მეთოდოლოგიის შემუშავება და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილების გაგზავნა

 

2) ინტერვიუების და საინფორმაციო სესიების ჩატარება

 

3) შერჩეული ექვსი მუნიციპალიტეტის ანალიზი.

 

4) პროექტის მონიტორინგი და ანგარიში მომზადება

 

5) საჯარო და კერძო დიალოგის ხარისხის შეფასების კვლევის მომზადება

 

6) საბოლოო პრეზენტაცია და სოციალური აქტივობები, მედიასთან თანამშრომლობა

 

აქტივობები

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასების პრაქტიკის გაგრძელება, მოცემული მექანიზმის განვრცობა რეგიონებში და დიალოგის შესახებ ცნობიერების ამაღლება დაინტერესებულ მხარეებს, ისევე როგორც ფართო საზოგადოებაში. 

იხილეთ მეტი →
ორგანიზაციული მხარდაჭერა შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2020-2022 SEK 9,100,000

 

                        

 

 

პროექტის სახელწოდება: ორგანიზაციული მხარდაჭერა
დონორი ორგანიზაცია: შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო (Sida)
პროექტის ნომერი: No. 13382
ბიუჯეტი: SEK 9,100,000 (შვედური კრონა)
ხანგრძლივობა: 1 იანვარი 2020 – 31 დეკემბერი 2022

 

ძირითადი მიზნები


ძირითადი აქტივობების ზოგადი მიზანია საქართველოში დემოკრატიისა და კარგი მმართველობის მხარდაჭერა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევების, მონიტორინგისა და ადვოკატირების მეშვეობით შემდეგი მიმართულებებით: 1) ღია მმართველობის წახალისება; 2) ანტი-კორუფციული სისტემის გაძლიერება; 3) სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკა; 4) კანონის უზენაესობა; 5) დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა; 6) საქართველოში დემოკრატიული ტრანზიციის პროცესის მხარდაჭერა; 7) მედია და გამოხატვის თავისუფლება; 8) ინტერნეტი და ინოვაციები.

 

პროექტის აღწერა


ბოლო 20 წლის განმავლობაში, საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და მმართველობის ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და სამართლიანობის გაუმჯობესების მიუხედავად ეს პროცესები შენელებულია და შეინიშნება სერიოზული გამოწვევბი, როგორიცაა არაფორმალური მმართველობა, ძალაუფლების არასათანადო გამიჯვნა, არასაკმარისი სასამართლო დამოუკიდებლობა, მაღალი დონის კორუფცია და მნიშვნელოვანი რეფორმების დასანერგად საჭირო არასაკმარისი პოლიტიკური ნება. აღნიშნული პრობლემების რიცხვს ასევე მიეკუთვნება სიღარიბე და რუსეთის ფედერაციის მხრიდან პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლა, რომელიც უარყოფითად აისახება ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებზე. ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შეფასებით, საქართველოში სახელმწიფოს მიტაცების ნიშნები ფიქსირდება. მიუხედავად საქართველოს მთავრობის განცხადებული პრო-დასავლური, ევრო-ატლანტიკური და დემოკრატიული კურსისა, ეს შემაშფოთებელი ტენდენციები ნათლად მიუთითებენ სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის და მათი კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს პრო-დასავლური განვითარების მხარდაჭერის აუცილებლობაზე.


IDFI-ს გააჩნია დემოკრატიული პროცესების გაუმჯობესებაზე და კარგი მმართველობის წახალისებაზე მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება, და გეგმავს აღნიშნული გამოწვევების გამკლავებას მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევების, მონიტორინგის და ადვოკატირების მეშვეობით. კერძოდ, IDFI იმუშავებს შემდეგ ძირითად მიმართულებებზე: კორუფციასთან ბრძოლა, საჯარო ინსტიტუტების გამჭვირვალობის გაუმჯობესება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში მოქალაქეების ჩართულობის წახალისება, კანონის უზენაესობის მაღალი სტანდარტების მიღწევა, ინკლუზიური ეკონომიკური პოლიტიკის წახალისება, დემოკრატიული დეცენტრალიზაციისა და ტრანზიციის პროცესის ხელშეწყობა, მედიის და ადამიანის უფლებების მხარდაჭერა, და პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული ინოვაციების წახალისება.


ამ მიზნების მისაღწევად IDFI იმუშავებს ყველა რელევანტურ საჯარო, კერძო და სამოქალაქო საზოგადოებრივ დაინტერესებულ მხარესთან. ორგანიზაცია ასევე აქტიურად გამოიყენებს სხვადასხვა ეროვნულ და საერთაშორისო ქსელებს და პლატფორმებს არჩეულ სფეროებში დადებითი ცვლილებების მიღწევის მიზნით. ბოლოს, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მასშტაბური შედეგების მიღწევას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე მუშაობით, როგორიცაა განათლება, გენდერი და გარემოს დაცვა.

ბიუჯეტი 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია საქართველოში დემოკრატიისა და კარგი მმართველობის მხარდაჭერა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევების, მონიტორინგისა და ადვოკატირების მეშვეობით

იხილეთ მეტი →