საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა 2011-2012

პროექტები | დასრულებული პროექტები 1 მარტი 2011

 

პროექტის სახელწოდება: „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა www.opendata.ge"

პროექტი დაფინანსებულია ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს’’ (Open Society Georgia Foundation) მიერ.

პროექტის ბიუჯეტია - $59 978.43

პროექტის ხანგრძლივობაა - 12 თვე.

 

2011 წლის მარტში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა დაიწყო პროექტი „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა - www.opendata.ge“ განხორციელება. პროექტის ფარგლებში, დაგეგმილია საინფორმაციო ვებ-პორტალის დახვეწა და განვითარება, რაც წარმოადგენს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ 2010 წელს განხორციელებული პროექტის “საჯარო ინფორმაციის მონაცმეთა ბაზა” (საპილოტო პროექტი) გაგრძელებას.

 

არსებული ონლაინ რესურს ბაზის საშუალებით მოსახლეობას, მედიას, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ეძლევათ შესაძლებლობა თვალი ადევნონ საჯარო ინფორმაციის გავრცელების ტენდენციებს, აწარმოონ სხვადასხვა უწყებების ანგარიშების, გეგმების, ხარჯვითი ნაწილის, განვითარების და სხვა შესახებ ონლაინ მონიტორინგი.

 

პროექტის ფარგლებში, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი შექმნის და განავითარებს საინფორმაციო ვებ-პორტალს, რომელზეც პერმანენტულად გამოქვეყნებული იქნება  საჯარო დაწესებულებებიდან ოფიციალურად გამოთხოვილი სხვასასხვა თემატიკის საჯარო ინფორმაცია შემდეგი მიზნებისთვის:

 

 •   საჯარო დაწესებულებების გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების ხარისხის ამაღლება;
 •   საჯარო ფინანსების ხარჯვის ეფექტურობის და გამჭვირვალობის ხელშეწყობა;
 •   ელექტრონული დემოკრატიის სტანდარტების დამკვიდრებით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ხელშეწყობა;
 •   მოსახლეობის, არასამთავრობო სექტორისა და მედიის ჩართულობით საჯარო დაწესებულებებზე საზოგადოებრივი კონტროლის გაუმჯობესება;
 •   მოსახლეობის ინფორმირებულება და საზოგადოების ჩართულობის ინტენსივობის გაზრდა საჯარო სექტორის განხილვასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

 

პროექტის განხორციელების სტრატეგიას წარმოადგენს:

 • FoI ერთიანი საჯარო საინფორმაციო ვებ-რესურსის განვითარება;
 • FoI ერთიან საინფორმაციო ვებ-რესურსის ბაზაზე აქტუალური და სოციალურად მნიშვნელოვანი საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა-ბაზის ჩამოყალიბება;
 • ინტერნეტ მონაცემთა-ბაზის მუდმივმოქმედი განახლება საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის და საჯარო ინფორმაციის სხვა საშუალებებით მოგროვების გზით;
 • ინტერნეტ მონაცემთა ბაზის ინფორმაციული რესურსების შესახებ საზოგადოების/საერთაშორისო ორგანიზაციების მუდმივი ინფორმირებულობა.

 

ზემოთხსენებული სტრატეგიის განსახორციელებლად  ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ მიზნად დასახულია შემდეგი ღონისძიებები:

 

მონაცემთა ბაზის ინფორმაციული შევსება და განახლება

 • ვებ-გვერდის რეგულარული განახლება და საიტის ინგლისურენოვანი გვერდის დახვეწა; 
 • უკვე დანერგილი პრაქტიკის საფუძველზე სხვადასხვა სახის საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნა საქართველოს საჯარო დაწესებულებიდან (საერთო რაოდენობით 150-ზე მეტი საჯარო დაწესებულება - აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების სახელმწიფო ორგანოები,  საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოები, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია, გუბერნატორების ადმინისტრაციები).

 

კოალიციური საქმიანობა:

 

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საქმიანობაში, ისევე, როგორც საპილოტო პროექტის განხორციელებისას ჩართული იქნებიან პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციები (საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო (TI Georgia), საქართველოს ახალგახრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA), ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF), მწვანე ალტერნატივა (Green Alternative)), რომელთაგან ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მიიღებს მათ მიერ გამოთხოვნილ და შეგროვებულ საჯარო ინფორმაციას.

 

ვებ-გვერდის ტექნოლოგიური სრულყოფა:

 • ინტეგრირებულიტექნიკური და ვიზუალური მონაცემების დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე მონაცემების სპეციალურად შექმნილი პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვით ვიზუალიზაცია;
 • პროექტის სტატისტიკის ვებ-გვერდზე პროგრამული უზრუნველყოფით ინტეგრაცია და ვებ 2.0 სხვა სიახლეების დანერგვა.

 

ერთიანი მონაცემთა-ბაზის პროაქტიული საზოგადოებრივი ლობინგი

 

საზოგადოების მუდმივი ინფორმირებულობა ვებ-რესურსზე ატვირთული მონაცემების შესახებ, რისთვისაც გამოყენებულ იქნება შემდეგი სახის პროაქტიული სტრატეგიები: საზოგადოებრივი ქსელების გამოყენება, ინსტიტუტის მედია კლუბის წევრ ჟურნალისტების სამუშაო ჯგუფის მუდმივი ინფორმირებულობა-ჩართულობა, არასამთავრობო სექტორის კოორდინირებული საქმიანობა, საზოგადოებრივი გამოკითხვები, საერთაშორისო არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობა.

 

რეზონანსულ საქმეებზე ქეისების შედგენა, სასამართლო პროცესების და სარჩელების ინიცირება და მათი საჯაროობის მხარდაჭერა

 

საჯარო დაწესებულების მხრიდან ინფორმაციის არ გაცემის, მოთხოვნის იგნორირების ან ინფორმაციის არასრული მოწოდების შემთხვევაში ინსტიტუტის მიერ  შეტანილ იქნება შესაბამისი ადმინისტრაციული სარჩელები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეებზე შედგება რეზონანსული ქეისები. შედგენილი ქეისები გავრცელდება მასმედიის და პრესის საშუალებით. აგრეთვე, დაწესდება ყველაზე არასაჯარო და გაუმჭვირვალე სახელმწიფო ორგანოთა საზოგადოებრივი ნომინაციები.

 

პროექტის ფარგლებში მომზადებული და გამოქვეყნებული გამოცემები

 

კვარტალურად (სამ თვეში ერთხელ) საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის ანგარიშის გამოქვეყნება. ასევე სამი თვის განმავლობაში ინფორმაციის გამოთხოვნის პროცესში გამოვლენილი უარყოფითი პრაქტიკის აღწერა. საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის წლიური ანგარიში შეაჯამებს  წლის განმავლობაში საქმიანობის შედეგებს, სტატისტიკას, ტენდენციებს და პრაქტიკას.

ინფორმაციის თავისუფლების გზამკვლევის (Freedom information guidebook) შემუშავება და გამოქვეყნება. გზამკვლევში დეტალურად იქნება მოცემული ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ არსებული კანონმდებლობა, საჯარო ინფორმაციის და საჯარო დაწესებულებების აღწერითი და განმარტებითი საკითხები, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის პროცედურები და სხვა ინფორმაცია.

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები
სიახლეები

ქალაქ გორში, კონკურსის “ომის მეხსიერება ქალაქში” გამარჯვებულების დაჯილდოება და მიურალის გახსნა შედგა

07.08.2022

IDFI-ს მიმდინარე პროექტის ფარგლებში “ ახალი იდენტობა ქალაქ გორისთვის”, ვებ-გვერდი შეიქმნა: www.gorimaps.ge

07.08.2022

კოალიცია ინფორმაციის სანდოობისთვის აგვისტოს ომის ხსოვნისადმი მიძღვნილ კამპანიას იწყებს

05.08.2022

1937 წელი და დღევანდელი დღე

04.08.2022
განცხადებები

მთავარი არხის ჟურნალისტი, ნატალი ჯახუტაშვილი ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის აგრესიული სიტყვიერი თავდასხმის სამიზნედ იქცა

26.07.2022

სამოქალაქო საზოგადოების წერილი საქართველოში ევროკავშირის ელჩს, კარლ ჰარცელს

21.07.2022

მედიის ადვოკატირების კოალიციის განცხადება

08.07.2022

2021 წლის 5 და 6 ივლისის მასშტაბური ძალადობის ორგანიზატორთა გამოვლენა და დასჯა ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა

05.07.2022
ბლოგპოსტები

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და უფლება სამართლიან სასამართლოზე

11.07.2022

ქართული პრესისა და ბეჭდვითი მედიის ცენზურის ისტორია

03.05.2022

9 მაისის აღნიშვნა რუსეთში

02.05.2022

ციფრული უფლებები ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში

15.04.2022