ბლოგპოსტები

4 აპრილი 2022 image

მამხილებლები კორუფციის წინააღმდეგ - მამხილებლის დაცვა და მხილების ინსტიტუტის პრაქტიკაში დანერგვა

საქართველოში მამხილებლის ინსტიტუტი 10 წელიწადზე მეტია დანერგილია, თუმცა ჯერ კიდევ არ გამოიყენება აქტიურად მიუხედავად იმისა, რომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი.

4 აპრილი 2022 image

მამხილებლები კორუფციის წინააღმდეგ - საქართველოში მამხილებლის ინსტიტუტის ეფექტურ იმპლემენტაციასთან დაკავშირებული გამოწვევები

მამხილებელთა ინსტიტუტი კორუფციული დანაშაულების პრევენციის, გამოვლენისა და აღკვეთის თვალსაზრისით განსაკუთრებულ როლს ასრულებს როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში.

31 იანვარი 2022 image

ინტერნეტ ტრაფიკის შეგროვების ქართული მოდელი

ინტერნეტი საზოგადოებრივი ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად ჩამოყალიბდა. ინტერნეტმა შექმნა ადამიანის ძირითად უფლებათა რეალიზების ახალი მეთოდები, შექმნა ახალი საფრთხეები და გააჩინა ციფრულ უფლებათა დაცვის საჭიროება. 

 

23 იანვარი 2022 image

ციფრული სერვისები, როგორც სახელმწიფოს, ბიზნესსა და მოქალაქეებს შორის ინტერაქციის პირდაპირი საშუალება MY.GOV.GE-ს მაგალითზე

საქართველოში ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალის (MY.GOV.GE) შექმნამდე სახელმწიფო უწყებები მეტ-ნაკლებად აწვდიდნენ ინფორმაციას მოქალაქეებს და ბიზნეს სუბიექტებს მათ მიერ შეთავაზებული სერვისების შესახებ. 

22 იანვარი 2022 image

პოლიტიკური დაფინანსების ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გამოწვევები საქართველოში

თითოეულმა სახელმწიფომ, რომელსაც გააზრებული აქვს ჯანსაღი საარჩევნო პროცესებისა და ძლიერი პოლიტიკური აქტორების როლი წარმომადგენლობითი დემოკრატიის შენების პროცესებში, აუცილებელია ხელი შეუწყოს პოლიტიკური ფინანსების ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის პრინციპების დაცვას, რადგან ეს უკანასკნელი წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ინდიკატორს პოლიტიკური სისტემებისადმი ნდობის განმტკიცებისთვის. 

 

22 იანვარი 2022 image

სამოხელეო პოლიტიკისა და საჯარო სამსახურის გამოწვევები საქართველოს საჯარო მმართველობის სისტემაში

ქართული საჯარო სამსახურის სისტემა და სახელმწიფო სამოხელეო პოლიტიკა ეყრდნობა კარიერაზე დაფუძნებულ მოდელს. ეს კი გულისხმობს იმას, რომ საჯარო მოსამსახურე საქმიანობის განხორციელების კვალდაკვალ, გარკვეული დროის განმავლობაში, პოზიციურად და პროფესიულად უნდა ვითარდებოდეს.

17 იანვარი 2022 image

იმერეთის რეგიონში სპორტის მუნიციპალური პოლიტიკის და მერიებს დაქვემდებარებული სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის ანალიზი

წინამდებარე დოკუმენტში გაანალიზებულია იმერეთის რეგიონის 11 მუნიციპალიტეტის (12-დან) სპორტის პოლიტიკა და პროგრამული ხარჯები, ასევე მიმოხილულია მერიებს დაქვემდებარებული სპორტული ორგანიზაციების -არაკომერციული (ააიპ) და შეზღუდული პასუხისმგებლობის (შპს) იურიდიული პირების საქმიანობის არაერთი ასპექტი.

17 იანვარი 2022 image

სასურსათო უსაფრთხოების მდგომარეობა - უახლესი ტენდენციები ციფრებში

სასურსათო უსაფრთხოების საკითხის შესწავლა თანამედროვე მსოფლიოში განსაკუთრებული ინტერესის საგანს წარმოადგენს. სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სოციალურ-ეკონომიკური ამოცანაა, ამიტომაც, მოცემული საკითხი აქტუალურია, როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო პოლიტიკის დონეზე.

17 იანვარი 2022 image

თვითმკვლელობის დინამიკა საქართველოში

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) თანახმად, სუიციდი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს.  მსოფლიოში ყოველწლიურად 700 000 ადამიანი კვდება სუიციდის შედეგად (WHO 2019).  აღსანიშნავია, რომ  სუიციდის მსხვერპლთა უმრავლესობას უკვე ჰქონდათ თვითმკვლელობის მცდელობა.

17 იანვარი 2022 image

ტრანსპორტის სექტორში სათბურის გაზების ემისიების შემცირების ღონისძიებების გავლენის შეფასება არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით

2017 წელს, საქართველომ მოახდინა პარიზის შეთანხმების რატიფიცირება, რის  შედეგადაც იგი შეურთდა შეთანხმების  მონაწილე სხვა ქვეყნებს და გამოხატა მზაობა, შეიტანოს საკუთარი წვლილი გლობალური საშუალო ტემპერატურის ზრდის, წინაინდუსტრიულ დონესთან შედარებით, მაქსიმუმ 2˚C-მდე, საუკეთესო შემთხვევაში კი - 1.5°C-მდე შეზღუდვაში.