კვლევები

11 აპრილი 2024 image

9 ნაბიჯი ევროკავშირისკენ (შესრულების მდგომარეობა)

9 ნაბიჯი ევროკავშირისკენ (შესრულების მდგომარეობა)

19 მარტი 2024 image

საჯარო დაწესებულებების 2023 წლის 10 დეკემბრის ანგარიშების სიზუსტის მონიტორინგის შედეგები

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია ყოველი წლის 10 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს პრეზიდენტსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს წარუდგინოს, აგრეთვე საკანონმდებლო მაცნეში გამოაქვეყნოს, მიმდინარე წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობის შესახებ. 

27 ოქტომბერი 2023 image

მოსამართლეების მიერ მიღებული საჩუქრები 2020-2022

10 აგვისტო 2023 image

ნორმატიული აქტების შემუშავების პროცესში საჯარო-კერძო დიალოგის ხარისხის შეფასება 2021-2022 წწ

მტკიცებულებაზე დაფუძნებული, ინკლუზიური პოლიტიკისა და საკანონმდებლო ბაზის შემუშავებისათვის, ასევე, რეგულაციების ეფექტიანი აღსრულებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია თანამშრომლობის უზრუნველყოფა საჯარო და კერძო სექტორებს შორის. დიალოგის გაძლიერებით შესაძლებელია ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევების დროულად და ეფექტიანად გადაჭრა.

6 ივნისი 2023 image

რუსული კაპიტალი და რუსული კავშირები ქართულ ბიზნესში

კვლევის - “რუსული კაპიტალი და რუსული კავშირები ქართულ ბიზნესში” - მესამე ეტაპის ფარგლებში, IDFI-მ განხორციელდა სამშენებლო სექტორის, მსხვილი ინვესტიციების ტურიზმის/სასტუმრო მომსახურებისა და საგზაოსატრანსპორტო გადაზიდვების კვლევა. 

30 მაისი 2023 image

საერთო სასამართლოების ძირითადი სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი (2010-2022)

საქართველოს სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოები სტატისტიკას აწარმოებენ  უზენაესი სასასამართლოს მიერ შემუშავებული სტატისტიკური ფორმების მიხედვით, რომელიც იგზავნება უზენაეს სასამართლოში.

25 მაისი 2023 image

მაუწყებლობის შესახებ კანონში განხორციელებული ცვლილების გავლენა ციფრულ უფლებებზე

ციფრული ტექნოლოგიებისა და ონლაინ საკომუნიკაციო საშუალებების განვითარებასთან ერთად გაიზარდა ონლაინ პორტალების მნიშვნელობა და გავლენა, რომელზეც ონლაინ მომხმარებლებს, სხვადასხვა ორგანიზაციებს, კომპანიებსა და ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს საკუთარი ვიდეოებისა და მულტიმედია კონტენტის გაზიარება, ასევე, პირდაპირი ტრანსლირების საშუალება ეძლევა.

12 აპრილი 2023 image

2022 წელს რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა

სამართალდამცავი სისტემის ღიაობა დანაშაულთან ბრძოლასა და სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკის ყოველთვიური პროაქტიული გამოქვეყნება 2018 წელს დაიწყო.

10 აპრილი 2023 image

მუნიციპალიტეტების მიერ 2022 წელს გაწეული სარეკლამო ხარჯების ანალიზი

სახელმწიფო უწყებები სარეკლამო მომსახურებაში ყოველწლიურად საბიუჯეტო სახსრებს ხარჯავენ. ხშირად მსგავსი აქტივობები ხმარდება საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ინფორმაციის გავრცელებას, ზოგჯერ კი შესაძლებელია სარეკლამო ბიუჯეტი მიემართებოდეს კონკრეტული უწყების მიღწევების ინფორმაციის  გავრცელებას და ა.შ. სარეკლამო მომსახურებად შეიძლება ჩაითვალოს რეკლამის, როგორც მისი შინაარსის მომზადება (ტექსტური, აუდიო-ვიზუალური), ასევე მისი გავრცელება.

31 მარტი 2023 image

ქართული საპენსიო რეფორმის მომავალი

საქართველოში საპენსიო რეფორმა  2018 წელს დაიწყო. განვითარებად ქვეყნებში, მათ შორის  საპენსიო რეფორმის განხორციელების უფრო ხანგრძლივი გამოცდილებით, რთულია წარმატებული საპენსიო რეფორმის მაგალითების მოძებნა.

პირველი წინა 1 2 3 4 5 6 24 ბოლო