ჩვენი საქმიანობა

დაფუძნების დღიდან (2009 წელი) ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) თავისი საქმიანობით ცდილობს, ხელი შეუწყოს ინფორმირებული  საზოგადოების ჩამოყალიბებას და  დემოკრატიული მმართველობის განვითარებას

 

2018 და 2019 წელს, ორგანიზაცია NGOsource-მა შეამოწმა IDFI-ის ფინანსური და ორგანიზაციული გამართულობა და შედეგად IDFI-ს აშშ-ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ეკვივალენტობის სერტიფიკატი მიანიჭა. შედეგად, IDFI შევიდა სპეციალურ სიაში, საიდანაც აშშ-ის გრანტის გამცემ ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაეცნონ IDFI-ის ფინანსურ და ორგანიზაციულ გამართულობას და დამატებითი შემოწმების გარეშე გამარტივებული და სწრაფი პროცედურით გადასცენ ორგანიზაციას გრანტი.

 

IDFI-მ ორგანიზაციული განვითარების პროცესში განსაზღვრა ძირითადი სამოქმედო მიმართულებები:

 

კარგი მმართველობა

 

ორგანიზაცია მუშაობს კარგი მმართველობის დანერგვის ყველა ძირითადი მიმართულებით, მათ შორის: საჯარო სამსახურის რეფორმირების, კორუფციის აღმოფხვრისა და პრევენციის, საჯაროობის და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის სტანდარტების დანერგვის, საჯარო სექტორის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების,  სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის  გაუმჯობესების, ქონებრივი დეკლარაციების სისტემის დახვეწისა და მამხილებელთა დაცვის საკითხებზე.

 

ინსტიტუტი ასევე აქტიურად მუშაობს  გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო მონაწილეობის მექანიზმების სრულყოფის, კერძო და საჯარო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის გაუმჯობესების, ბიუჯეტირებისა და კანონშემოქმედებით პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობაზე როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეებზე.

 

2011 წლიდან  IDFI  აქტიურად უწყობს ხელს ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვას და განვითარებას, როგორც  საქართველოში, ისე საერთაშორისო დონეზე. ღია მმართველობის მიმართულებით  IDFI მუშაობს საჯარო და სამოქალაქო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაზრდაზე ხელისუფლების ყველა შტოსთან.

 

კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით ორგანიზაციის საქმიანობის მიზნებია ქვეყანაში გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული სასამართლო სისტემის დანერგვის პროცესის ხელშეწყობა და სამართლიანი სასამართლოს პრინციპის პრაქტიკაში იმპლემენტაცია.

 

სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობით IDFI ხელს უწყობს ადამიანის უფლებათა კონსტიტუციური სტანდარტების ამაღლებას, ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების სრულყოფას და გამჭვირვალე და სამართლიანი სასამართლოს სტანდარტების დამკვიდრებას.

 

ორგანიზაცია აქტიურად არის ჩართული  სასამართლო სისტემის მონიტორინგისა და რეფორმირების პროცესში.

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მხრივ სისტემაში არსებული პრობლემების აღმოჩენისა და მათი მოგვარების არანაკლებ ეფექტური გზა სტრატეგიული სამართალწარმოებაა. ამ მიმართულებით  ორგანიზაცია  მიზნად ისახავს სამართლებრივი პრეცედენტების შექმნას ისეთი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, რომელის მიმართაც არსებობს მაღალი საჯარო ინტერესი.

 

IDFI უფასო იურიდიულ კონსულტაციასა და დახმარებას უწევს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მოგვმართავს და გვაცნობებს საკუთარი უფლების დარღვევის შესახებ, მიეღო ღია საჯარო ხასიათის ინფორმაცია. ამ მხრივ ორგანიზაციის ბენეფიციარია არაერთი მოქალაქე თუ საგამოძიებო ჟურნალისტი.

 

ორგანიზაცია აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და აწვდის მათ საკუთარ ექსპერტულ დასკვნებსა და მოსაზრებებს ქვეყანაში კანონის უზენაესობის მდგომარეობის შესახებ, რომლებიც შემდგომში ასახვას ჰპოვებენ საერთაშორისო გლობალურ ინდექსებში და რეიტინგებში.

 

ეკონომიკა და სოციალური პოლიტიკა

 

IDFI იკვლევს სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებებს და კანონმდებლობის, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზის  საფუძველზე საქართველოს მთავრობას აწვდის რეკომენდაციებს, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას.

 

სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით IDFI-ის ძირითადი საქმიანობა  გულისხმობს ამ სფეროში საქართველოს განვითარების მაჩვენებლების ანალიზს და სახელმწიფოსთვის რეკომენდაციების გაცემას არსებული პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად.

 

გარდა ამისა, IDFI ხელს უწყობს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას და  სტრატეგიით დასახული მიზნების მისაღწევად აქტიური საზოგადოების ფორმირებას.

 

IDFI აქტიურად ახორციელებს  განსაკუთრებული მნიშვნელობის სახელმწიფო სოციალურ-ეკონომიკური  პროგრამების მიმდინარეობის მონიტორინგს  და აფასებს მათ ეფექტიანობას.

 

სტრატეგიული კომუნიკაცია და წარსულის შესწავლა

 

IDFI მუშაობს საქართველოს ევროკავშირთან და ნატოსთან ინტეგრაციის წინააღმდეგ მიმართული პროპაგანდის გამოაშკარავებაზე. IDFI-ის გუნდის მიერ იწერება სტატიები, ანალიტიკური ნაშრომები, პოლიტიკის დოკუმენტები და ნარკვევები, რომლის მიზანია, ერთი მხრივ, საზოგადოების ინფორმირება პროპაგანდის შესახებ, ხოლო, მეორე მხრივ, მთავრობისთვის რეკომენდაციების მიწოდება, თუ როგორ გაუმკლავდეს საინფორმაციო შეტევებს.

 

პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლისა და სტრატეგიული კომუნიკაციის საკითხებში IDFI ასევე თანამშრომლობს სამთავრობო სტრუქტურებთან, პარტნიორ ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.  IDFI აქტიურადაა ჩართული სხვადასხვა ღონისძიებებში, რომლებიც პროპაგანდის გასანეიტრალებლად ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრებს ითვალისწინებს.

 

გარდა ამისა, აკადემიურ და საარქივო დოკუმენტებზე დაფუძნებული კვლევებით  IDFI ცდილობს, საკუთარი წვლილი შეიტანოს ისტორიკოსებისა და მკვლევარების მიერ საბჭოთა წარსულის შესწავლასა და ანალიზის პროცესში, რაც ქვეყანას დაეხმარება დემოკრატიული მომავლის განვითარებაში.

 

IDFI მუშაობს  საბჭოთა არქივების ღიაობაზე და საარქივო დოკუმენტების საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობაზე. ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს ასევე საბჭოური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნის უკვდავყოფაზე, ეხმარება რეპრესირებულთა ოჯახის წევრებს ინფორმაციის მოძიებაში და სასამართლო დავებში.

 

მედია, ინტერნეტი და ინოვაციები

 

მედიის, ინტერნეტისა და ტელეკომუნიკაციების მიმართულებით IDFI მუშაობს ინტერნეტის თავისუფლების, ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის, თავისუფალი მედია გარემოსა და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით სახელმწიფო სერვისების უზრუნველყოფის საკითხებზე.

 

ამ მიზნით, IDFI პერიოდულად აქვეყნებს სხვადასხვა ტიპის პუბლიკაციებსა და რეკომენდაციებს ინტერნეტისა და მედიის შესახებ საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ არსებულ მდგომარეობაზე, გამოწვევებსა და მათი გადაჭრის გზებზე. კერძოდ, ორგანიზაცია თავისი საქმიანობის ფარგლებში ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ინტერნეტის თავისუფლება, ონლაინ გამოხატვის თავისუფლება, ინტერნეტის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა, ინტერნეტ მომხმარებელთა პრობლემები, ციფრული წიგნიერება, ინტერნეტ ბაზარი, კიბერუსაფრთხოება, პერსონალური მონაცემების დაცვა, სატელეკომუნიკაციო ინოვაციები და სამთავრობო პოლიტიკა ინტერნეტის, მედიისა და ტელეკომუნიკაციების მიმართულებით.

 

კვლევითი და პოლიტიკის შეფასებითი საქმიანობის გარდა IDFI მართავს ცნობიერების ამაღლების კამპანიებს და ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამებს მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისთვის ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებისა და დანერგვის მიმართულებით.