საქართველოს საჯარო დაწესებულებების პროაქტიული გამოქვეყნების ვალდებულების შესრულების პრაქტიკის გაუმჯობესება

პროექტები | დასრულებული პროექტები 25 სექტემბერი 2014

დონორი ორგანიზაცია: USAID კარგი მმართველობა საქართველოში (G3) პროგრამა

გრანტის მიმღები: ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

პარტნიორი ორგანიზაცია: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA)

გრანტის No.: 493700.01-14-17-IDFI

კლიენტის No.: AID-114-TO-11-00001

MSI პროექტის No.: 493700.01

გრანტის ტიპი: ფიქსირებული ვალდებულების გრანტი

გრანტის რაოდენობა: GEL 34,779.14 (USD 19 873,80) 

პერიოდი: 25 სექტემბერი – 27 ნოემბერი, 2014

 

მიზნები

ამ გრანტის მიზანია დაეხმაროს საქართველოს სამთავრობო ინსტიტუტებს რათა ეფექტურად მართონ ინფორმაციის თავისუფლების ვალდებები, ასევე ჩართოს სამოქალაქო საზოგადოება მონიტორინგში და გაასაჯაროვოს ინფორმაცია ინფორმაციის თავისუფლების ვალდებულების განხორციელებისა და არსებული შეზღუდვების შესახებ.


საქმიანობები


1. საქართველოში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების კვლევა:
იმისათვის რათა შეფასდეს საჯარო სექტორის ონლაინ გამჭირვალობა IDFI გამოიკვლევს საქართველოს იმ სახელმწიფო დაწესებულებების ოფიციალურ ვებ გვერდებს, რომლებიც საქართველოს მთავრობის დადგენილების თანახმად, ვალდებული არიან გამოაქვეყნონ ინფორმაცია მთავრობის მიერ დამტკიცებული ნუსხის ფარგლებში.
კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემებით გაირკვევა, რამდენად აკმაყოფილებენ სამიზნე დაწესებულებები მთავრობის დადგენილებით „საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ“ განსაზღვრულ ვალდებულებებს.

 

2. საქართველოს მთავრობის მიერ ინფორმაციის თავისუფლების ვალდებულების დაცვის სტატისტიკური კვლევა:
საია შემდეგი დაწესებულებებისგან (საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, საქართველოს სამინისტროები, სახელმწიფო მინისტრთა აპარატები, საქართველოს პარლამენტი და საქართველოს უზენაესი სასამართლო) გამოითხოვს საჯარო ინფორმაციის ყველა მოთხოვნას, როგორც ელექტრონულს ასევე წერილობითს, რომელიც იქნა მიღებული 2013-2014 წლებში და ადმინისტრაციულ აქტებს რომელიც მოიცავს პასუხებს თითოეულ შემოსულ კითხვაზე.


არსებულ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, საია გამოყოფს დაწესებულების მიერ ყველაზე მოთხოვნად საკითხებს. ამგვარად, საზოგადოებრივი ინტერესის განსაზღვრით შესაძლებელი იქნება ელექტრონული გამჭვირვალობის პრაქტიკის შემდგომი განვითარებისთვის რეკომენდაციების შემუშავება. დაწესებულებების მიერ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებზე გაცემული პასუხების გააანალიზებით კვლევითი ჯგუფი განსაზღვრავს იმ შესაძლო სფეროებს, რაც ამჟამად აფერხებს გამჭვრივალობასა და მოქალაქეზე ორიენტირებულ აქტივობებს, და საჭიროებს შემდგომ გაუმჯობესებას.


3. იმ 3 ქვეყნის გამოცდილების კვლევა, რომლებსაც აქვთ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გამოცდილება:
გარდა ამისა, IDFI წარმოადგენს კვლევას შემდეგი ქვეყნების (იტალია, ახალი ზელანდია, კანადა) მიერ ინფორმაციის თავისუფლების ვალდებულების განხორციელების შესახებ. გაეროს უკანასკნელი, 2014 წლის ელ-მმართველობის კვლევის თანახმად ამ ქვეყნებს გააჩნიათ უმაღლესი ქულა ელექტრონული ინფორმაციისა და ელექტრონული მმართველობის მაჩვენებლებში.


4. ფოკუს ჯგუფები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებში:
იმისათვის რომ შეგროვდეს ინფორმაცია სამოქალაქო საზოგადოებასა და სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის ურთიერთობის ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ, და გათვალისწინებულ იყოს მათი პრაქტიკა და გამოცდილება, მოეწყობა სამი ფოკუს ჯგუფი: 2 თბილისში და 1 აჭარაში. ღონისძიებაზე იქნებიან მიწვეული არასამთავრობო ორგანიზაციის, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები.


5. სამუშაო შეხვედრა საჯარო ინფორმაციის გაცემის საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ:
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად ჩატარდება სამუშაო შეხვედრა, სადაც წარდგენილი იქნება ზემოაღნიშნული კვლევის შედეგად გამოვლენილი საუკეთესო მაგალითები და მოცემული იქნება სტატისტიკური და ფოკუს ჯგუფის დისკუსიების შეჯამებული დასკვნები.


6. რეკომენდაციები საქართველოში ინფორმაციის თავისუფლების პრაქტიკის გაუმჯობესებისთვის
კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, IDFI და საია წარმოადგენენ რეკომენდაციების ნუსხას, რომლის მიზანიც იქნება ინფორმაციის თავისუფლების მხრივ პარტნიორი სახელმწიფო დაწესებულებების პრაქტიკის გაუმჯობესება. რეკომენდაციების პაკეტი გადაეცემა ყველა სამიზნე საჯარო დაწესებულებას.


აღებული ვალდებულებები:
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობების შდეგად:

  • გამოქვეყნდება კვლევა სამიზნე საჯარო დაწესებულებების მიერ ინფორმაციის თავისუფლების ვალდებულების შესრულების თაობაზე
  • მომზადდება პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ახალი ნუსხა
  • მომზადდება საჯარო ინფორმაციის შესახებ არსებული საერთაშორისო გამოცდილების კვლევა
  • შემუშავდება რეკომენდაციები სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ ინფორმაციის თავისუფლების ვალდებულების შესრულების გაუმჯობესებისთვის

 

სამუშაო გეგმა:

 

 

პროექტის დეტალური ბიუჯეტი:

 

/public/upload/projects/IDFI-Budget-9-19-2014-UPD.pdf

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები
სიახლეები

1944 წლის ოფიციალური დოკუმენტები საქართველოში მცხოვრები უმცირესობების გადასახლების თაობაზე

20.11.2020

Covid-19 და კონსტიტუციური კონტროლი: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის ეფექტურობის შეფასება

20.11.2020

IDFI-ის რეკომენდაციები სახელმწიფო სერვისების პოლიტიკის დოკუმენტებთან დაკავშირებით

17.11.2020

რუსული ონლაინ მედია საქართველოში პომპეოს ვიზიტის შესახებ

17.11.2020
განცხადებები

კომენდანტის საათის მანიფესტაციებზე გავრცელება, უკიდურისად გაამწვავებს პოლიტიკურ კრიზისს

09.11.2020

გამოვხატავთ მზადყოფნას მედიას მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით გავუწიოთ უფასო იურიდიული დახმარება

09.11.2020

არასამთავრობო ორგანიზაციები 2020-ის წლის საპარლამენტო არჩევნებს აფასებენ

05.11.2020

ვითხოვთ სათანადო რეაგირებას არჩევნების დღეს ჟურნალისტთა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე

31.10.2020
ბლოგპოსტები

დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო - მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტური საშუალება

06.11.2020

1930-იანი წლების რეპრესიების მეხსიერება - რას და რატომ ვიხსენებთ?

13.10.2020

გასაბჭოება - საბჭოური კოლექტიური მეხსიერების პირველი საფეხური

13.10.2020

კიბერშეტევა ჯანდაცვის სამინისტროზე და რუსული კვალი

03.09.2020