ელექტრონული მმართველობის ახალი ინიციატივები საქართველოში ღია მმართველობის პარტნიორობის ვალდებულებების შესასრულებლად

პროექტები | დასრულებული პროექტები 12 დეკემბერი 2016

 

პროექტის სახელწოდება: ელექტრონული მმართველობის ახალი ინიციატივები საქართველოში ღია მმართველობის პარტნიორობის ვალდებულებების შესასრულებლად

დონორი ორგანიზაცია: Tetra Tech ARD/USAID-ის პროგრამა "კარგი მმართველობის ინიციატივა საქართველოში", ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

დაფინანსების ოდენობა: 72,685 აშშ დოლარი (USAID - 65,935 აშშ დოლარი; ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო - 6,750 აშშ დოლარი)

პროექტის ხანგრძლივობა: 12 დეკემბერი 2016 - 30 აპრილი 2018

პარტნიორი ორგანიზაცია: ელექტრონული მმართველობის აკადემია (ესტონეთი)

 

პრობლემა

 

საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში გამოწვევად რჩება ელექტრონული მმართველობის ინოვაციური გადაწყვეტილებების დანერგვა, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე. მიუხედავად ამისა, საჯარო დაწესებულებების უმეტესობას გააჩნია სურვილი და პოლიტიკური ნება, გამოიყენონ ინოვაციები საჯარო ადმინისტრირების პროცესში. საქართველოს საჯარო დაწესებულებებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ინოვაციების ძირითადი მამოძრავებელია ღია მმართველობის პარტნიორობა (OGP). უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში, საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა და საჯარო დაწესებულებებმა ერთობლივი მუშაობით არაერთი წარმატებული პროექტი და ინიციატივა წამოიწყეს. ღია მმართველობის 2014-2015 და 2016-2017 ეროვნული სამოქმედო გეგმები ამ თანამშრომლობის ნათელი მაგალითია.

 

ამჟამად, საჯარო დაწესებულებებისა და მუნიციპალიტეტების OGP-ში ჩართულობასთან დაკავშირებით რამდენიმე გამოწვევა არსებობს. კერძოდ, მნიშვნელოვანი ხარვეზებია მათ მიერ ელექტრონული სამოქალაქო ჩართულობისა და გამჭვირვალობის ახალი ინსტრუმენტების გამოყენებაში. მუნიციპალიტეტების OGP-ში ჩართვა და ღია მმართველობის პრინციპების მუნიციპალიტეტებში დანერგვა კვლავ გამოწვევად რჩება. სიტუაციის კვლევამ აჩვენა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს ხშირად არ გააჩნიათ მოქალაქეებთან გამჭვირვალე და ეფექტიანი ურთიერთობისთვის საჭირო უნარები და ტექნიკური შესაძლებლობები. სამოქალაქო ჩართულობასა და ელექტრონულ მმართველობასთან დაკავშირებით პრობლემა რამდენიმე ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებასაც აღმოაჩნდა. საჯარო დაწესებულებების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ელექტრონული ჩართულობის არსებული მექანიზმები არაეფექტურია.

 

ელექტრონულ მმართველობასთან დაკავშირებით ძირითადი გამოწვევებია:

 

- ცნობიერების ნაკლებობა კარგი, ინოვაციური და ჩართულობაზე ორიენტირებული მმართველობის პრინციპების შესახებ და ამ პრინციპების პრაქტიკაში განხორციელების შეუძლებლობა;

 

- მოქალაქეების პოლიტიკის დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების პროცესებში ჩართვის, და საჯარო ინფორმაციის ეფექტურად გამოქვეყნების არასაკმარისი ცოდნა და გამოცდილება;

 

- პოლიტიკური და ადმინისტრაციული პროცესების არასაკმარისი გამჭვირვალობა, რითაც იზღუდება სამოქალაქო ჩართულობა საჯარო პოლიტიკაში;

 

- ელექტრონული საჯარო სერვისების შესახებ ცნობიერების დაბალი დონე და მათი გამოყენების ნაკლებობა.

 

მიზნები

 

პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს 3 საპილოტე მუნიციპალიტეტსა და 2 სამინისტროს მოქალაქეთა ჩართულობის ეფექტური ელექტრონული ინსტრუმენტების დანერგვაში. პროექტის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ბათუმის, ახალციხისა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტებს ინოვაციური გადაწყვეტილებების დანერგვაში და მათი შესაძლებლობების ამაღლებაში მოქალაქეთა ჩართულობის, მონაწილეობითი ბიუჯეტირებისა და ელექტრონული მომსახურების მიმართულებით. ამ მუნიციპალიტეტებს კონკრეტული ვალდებულებები აქვთ აღებული ღია მმართველობის 2016-2017 ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში; პროექტი მიზნად ისახავს მათ დახმარებას სხვადასხვა გზებით.

 

გარდა ამისა, პროექტი დაეხმარება 2 სამინისტროს, გააუმჯობესოს ელექტრონული მმართველობის 2 არსებული ინსტრუმენტი, რომლებიც მიზნად ისახავს მოქალაქეთა ჩართულობისა და მათთან კომუნიკაციის გაუმჯობესებას კონკრეტულ სახელმწიფო სერვისებთან დაკავშირებით.

  

მოქმედებები

 

პროექტის ფარგლებში IDFI და ელექტრონული მმართველობის აკადემია, ახალციხის, ბათუმისა და ქუთაისის საკრებულოებთან და საქართველოს ჯანდაცვისა და ფინანსთა სამინისტროებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, განახორციელებენ შემდეგ მოქმედებებს:

 

1. შეიქმნება ახალი ელექტრონული სისტემა, რომლის საშუალებითაც ახალციხეში, ქუთაისსა და ბათუმში ხელი შეეწყობა მოქალაქეთა ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. სისტემის მთავარი მიზანია, დააჩქაროს მოქალაქეებთან კომუნიკაცია, გაზარდოს გამჭვირვალობა, და გააუმჯობესოს გადაწყვეტილების მიღებისა და მომსახურების მიწოდების პროცესები.

 

2. შემუშავდება მონაწილეობითი ბიუჯეტირების მექანიზმები (პროცედურები, საშუალებები) ქუთაისის, ბათუმისა და ახალციხის ბიუჯეტებისთვის. მოქმედების მიზანია ადგილობრივი ბიუჯეტის ეფექტური შემუშავება, საბიუჯეტო პროცესების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ბიუჯეტის განხილვის პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის მექანიზმების გაუმჯობესება.

 

3. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთვის მომზადდება პაციენტის პორტალის გაუმჯობესების კონცეფცია (საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზის ჩათვლით) და შესაბამისი ტექნიკური დავალება.

 

4. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის მომზადდება მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ონლაინ პლატფორმის გასაუმჯობესებელი კონცეფცია და ტექნიკური დავალება.

 

5. ახალციხის, ბათუმისა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტისთვის შეიქმნება ახალი ვებგვერდები ელექტრონული გამჭვირვალობისა და მონაწილეობის გასაუმჯობესებლად.

 

 

მოსალოდნელი შედეგები

 

პროექტის განხორციელების შედეგად:

 

- გაუმჯობესდება ქუთაისის, ბათუმისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობა, კარგი მმართველობის პრაქტიკა და ელექტრონული კომუნიკაცია მოქალაქეებთან;

 

- ქუთაისში, ბათუმსა და ახალციხეში გაიზრდება სამოქალაქო ჩართულობა პოლიტიკის შემუშავებისა და ბიუჯეტირების პროცესებში;

 

- ორი სამინისტრო (ფინანსთა და ჯანდაცვის სამინისტროები) შეძლებს გამოიყენოს ელექტრონული მმართველობის ხერხები,  რათა გაზარდოს გამჭვირვალობა და მოქალაქეთა ჩართულობა მის საქმიანობაში;

 

 

დაგეგმილი აქტივობები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბიუჯეტი

 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები
სიახლეები

დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა IDFI-ის ადმინისტრაციული საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა

09.07.2020

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (GNCC) საქმიანობაში არსებობს გამჭვირვალობის ხარვეზები

09.07.2020

არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ შექმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო

08.07.2020

IDFI-მ რეპრესირებულთა საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის გაზრდის მიზნით კამპანია დაიწყო

06.07.2020
განცხადებები

არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ შექმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო

08.07.2020

კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის განცხადებას ავრცელებს

26.06.2020

მოვუწოდებთ კახა კალაძეს იფიქროს ჟურნალისტების უსაფრთხოებაზე

24.06.2020

ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტი მეორე მოსმენის რეჟიმს დაუბრუნდა

23.06.2020
ბლოგპოსტები

კოვიდ-19-ის დროს რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები

15.06.2020

Covid 19-ის გავლენა საარჩევნო პროცესებზე მსოფლიოში

11.06.2020

ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს დამოუკიდებლობა

26.05.2020

მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღის მითვისება რუსული პროპაგანდის მიერ

08.05.2020