საქართველოს სასამართლო სისტემის მონიტორინგი

პროექტები | დასრულებული პროექტები 1 ოქტომბერი 2011


         

 

პროექტის სახელწოდება: საქართველოს სასამართლო სისტემის საზოგადოებრივი ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის გაუმჯობესება“

პროექტის ფინანსური მხარდაჭრა: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI), ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ (EPF).

პროექტის ბიუჯეტი- $49 720,00

პროექტის ხანგრძლივობა- 12 თვე

 

2011 წლის ოქტომბერში „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა” ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის „სამოქალაქო ინიციატივა დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში დაიწყო პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს სასამართლო სისტემის საზოგადოებრივი ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლებით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ხელშეწყობას საქართველოში.

 

პროექტის ძირითადი მიზანია:

პროექტის მიზანია საქართველოს სასამართლო სისტემის ელექტრონული რესურსების მონიტორინგის და სასამართლო სფეროს მუშაობასთან დაკავშირებული სახვადასხვა სტატისტიკური მონაცემების ვიზუალიზაციის გზით საქართველოს სასამართლო სისტემის მუშაობის გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების, სასამართლო სისტემაში არსებული საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

პროექტის ამოცანებია:

  • სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების ხარისხის ამაღლება;
  • საჯარო ფინანსების ხარჯვის ეფექტურობის და გამჭვირვალობის ხელშეწყობა;
  • ელექტრონული დემოკრატიის სტანდარტების დამკვიდრებით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ხელშეწყობა;
  • მოქალაქეების, არასამთავრობო სექტორისა და მედიის ჩართულობით საჯარო დაწესებულებებზე საზოგადოებრივი კონტროლის გაუმჯობესება;
  • გამჭვირვალე სასამართლო სისტემის განვითარებით მოსახლეობის მხრიდან სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობის ხარისხის ამაღლება.

 

საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების ელექტრონული რესურსების მონიტორინგი:

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითრებასთან ერთდ, ინტერნეტი საზოგადოებისთვის იქცა ეფექტური კონტროლის მნიშვნელოვან მექანიზმად. თანამდეროვე სამყაროში ინტერნეტმა განსაკუთერბით გაადვილა ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთობა, ხელი შეუწყო მართვის გამჭვირვალობასა და მუდმივ საზოგადოებრივ კონტროლს ხელისუფლების საქმიანობაზე. ინტერნეტის დახმარებით, საჯარო დაწესებულებების ელექტრონული რესურსები, მათ შორის, ოფიციალური ვებ-გვერდები, ყველაზე ოპტიმალურ საშუალებად იქცა სახელმწიფო დაწესებულებებისა და საზოგადოების პირდაპირი ურთიერთკავშირისთვის. ამ მხრივ ძალზედ მნიშვნელოვანია სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების ოფიციალური ვებ-გვერდები, რომლებიც საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით საჭირო და საინტერესო ინფორმაციას უნდა მოიცავდეს და აქვეყნებდეს.

 

პროექტის ფარგლებში, საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით და სპეციალურად ქართული რეალობიდან გამომდინარე შედგენილი, მეთოდოლოგიითჩატარდება საქართველოს სასამართლო სისტემაში შემავალი ადმინისტრაციული ორგანოების ვებ-გვერდების ინფორმაციული შიგთავსისა და მათი ელექტრონული კომპონენტის შეფასების მონიტორინგი ინფორმაციული გამჭვირვალობისა და ელექტრონული მმართველობის (ინფორმაციის ელექტრონული ხელმისაწვდომობისა და ტექნიკური გამართულობის) ხარისხის დასადგენად. მონიტორინგი განხორციელდება სასამართლო ხელისუფლების შემდეგი ორგანოების ოფიციალურ ვებ-გვერდებს:  

 

უზენაესი სასამართლო:                            http://www.supremecourt.ge

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო:    http://www.kutaisiappeal.court.gov.ge

ბათუმის საქალაქო სასამართლო:            http://batumi.court.gov.ge

გორის რაიონული სასამართლო:            http://gori.court.gov.ge

ზესტაფონის რაიონული სასამართლო: http://zestafoni.court.gov.ge   

ზუგდიდის რაიონული სასამართლო:    http://zugdidi.court.gov.ge

თბილისის საქალაქო სასამართლო:         http://tcc.gov.ge

თელავის რაიონული სასამართლო:        http://telavi.court.gov.ge

მცხეთის რაიონული სასამართლო:         http://mtskheta.court.gov.ge

რუსთავის საქალაქო სასამართლო:          http://rustavi.court.gov.ge

საჩხერის რაიონული სასამართლო:        http://sachkhere.court.gov.ge

ფოთის საქალაქო სასამართლო:                http://foti.court.gov.ge

ქუთაისის საქალაქო სასამართლო:           http://kutaisi.court.gov.ge

ხაშურის რაიონული სასამართლო:          http://khashuri.court.gov.ge

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო:               http://www.msajuli.ge

საკონსტიტუციო სასამართლო:                http://www.constcourt.ge

 

სასამართლო სისტემის ცალკეული ერთეულების მონიტორინგის შედეგები, შეფასების ანალიზი და დეტალური რეკომენდაციები გამოქვეყნდება ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე და მიეწოდება შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს.

 

მონიტორინგის შედეგების განზოგადებით, შესაძლებელი გახდება სასამართლო სისტემის ელექტრონული რესურსების განვითრების კომპლექსური კონცეფციის შემუშვება.

 

სტატისტიკური მონაცემების დამუშვება და ვიზუალიზაცია:

სასამართლო სისტემაში დიდი რაოდენობის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სტატისტიკური მონაცემების მოძიება არის შესაძლებელი. ყველა სასამართლო ან შესაბამისი უფლებამოსილები ადმინისტრაციული ორგანო ყოველთვიურად, ყოველკვარტალურად ან ყოველწლიურად აქვეყნებს საკუთარის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სტატისტიკურ მონაცემებს.

 

პროექტის ფარგლებში გაკეთდება ქართულ სინამდვილესთან მისაფაგებული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის მეშვეობითაც ადვილი გახდება სასამართლო სისტემაში არსებული სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემების ელექტრონულ სივრცეში, კერძოდ კი, ვებ-გვერდებზე და სოციალურ ქსელებში „ვიზუალიზაცია“. 

 

პროექტის ბენეფიციარები:

•       ადვოკატები;

•       სამართალმცოდნეები;

•       სოციალურად აქტიური მოქალაქეები;

•       ექსპერტები

•       მკვლევარები

•       საჯარო სექტორის წარმომადგენლები;

•       სასამართლო სისტემის წარმომადგენლები.

 

/public/upload/Reports/sasamartlo-sistemis-el-gamchvirvaloba-2012.pdf

 

კვლევა - სასამართლო სისტემის ელ-გამჭვირვალობა 2012

 

 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები
სიახლეები

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში 2010-2019

28.09.2020

IDFI-მ ონლაინ კონფერენცია - კიბერუსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველო გამართა

24.09.2020

კიბერუსაფრთხოების რეფორმა საქართველოში: არსებული გამოწვევები, საერთაშორისო პრაქტიკა და რეკომენდაციები

23.09.2020

ფარული მიყურადება საქართველოში - კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი

18.09.2020
განცხადებები

IDFI-ს განცხადება სასამართლოს გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის თაობაზე

24.09.2020

არასამთავრობოები მოქმედი მოსამართლეების წინააღმდეგ წარმოებული სისხლის სამართლის საქმეებზე ინფორმაციის გაასაჯაროებას მოითხოვენ

11.09.2020

კოალიცია საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებათა კანონპროექტს ეხმიანება

08.09.2020

მოვუწოდებთ კომუნიკაციების კომისიას შეასრულოს ობიექტური და მიუკერძოებელი დამკვირვებლის როლი წინასაარჩევნო და საარჩევნო პროცესებში მედიის მონიტორინგისას

20.08.2020
ბლოგპოსტები

კიბერშეტევა ჯანდაცვის სამინისტროზე და რუსული კვალი

03.09.2020

გამჭვირვალე სახელმწიფო შესყიდვების რეიტინგში უკრაინის წამყვანი პოზიცია საშიშროების წინაშე დგას

02.09.2020

რუსული სპორტი და პოლიტიკა

13.08.2020

12 წელი 2008 წლის აგვისტოს ომიდან: რუსული დეზინფორმაცია და რეალური ფაქტები

07.08.2020