საჯარო ინფორმაციის 10 დეკემბრის ანგარიშები

სიახლეები | კარგი მმართველობა | პუბლიკაციები | ანგარიში 10 დეკემბერი 2014

ყოველი წლის 10 დეკემბერს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის თანახმად, ყველა საჯარო დაწესებულება ვალდებულია საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიში წარუდგინოს საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტს, პრემიერ მინისტრს და ასევე გამოაქვეყნოს "საკანონმდებლო მაცნეს" ვებ-გვერდზე.

 

საჯარო ინფორმაციის ანგარიშის წარდგენა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხარისხის შეფასების და კონტროლის მნიშვნელოვანი მექანიზმია როგორც ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოების ასევე სამოქალაქო საზოგადოებისათვის.

 

IDFI-ის მიერ განხორციელებული ბოლო კვლევის ფარგლებში, 2009-2013 წლების ანგარიშების შედარებამ აჩვენა, რომ დაწესებულებების მხრიდან შემუშავებულ ანგარიშებში ასახული მონაცემები უმეტეს შემთხვევაში არასრულყოფილია, არ შეესაბამება სზაკ-ის მოთხოვნებს და აქედან გამომდინარე ნაკლებად ასახავს ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ რეალურ ვითარებას. ხშირია შემთხვევები როდესაც ანგარიშების წარდგენა ვადის დარღვევით ხდება, ხოლო ზოგიერთი საჯარო დაწესებულება საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშის წარდგენას აუცილებელ ვალდებულებად საერთოდ არ განიხილავს. ამასთან ვხვდებით, შემთხვევებს როდესაც კონკრეტული საჯარო დაწესებულების მიერ ვერ-ხერხდება ფინანსური სახსრების მოძიება, რომ აღნიშნული ანგარიში განთავსებული იქნას საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდზე.

 

 

არსებული პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნით, 2014 წლის 3 დეკემბერს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI) საჯარო დაწესებულებებს გაუგზავნა ინსტიტუტის მიერ შემუშავებული ფორმა საჯარო ინფორმაციის ანგარიშისათვის. ვფიქრობთ, ჩვენს მიერ შეთავაზებული ანგარიშის ფორმა უფრო სრულყოფილს და ინფორმაციულს გახდის სტატისტიკურ ინფორმაციას, რომელიც უნდა წარადგინოს საჯარო დაწესებულებამ. აღსანიშნავია, რომ დაწესებულებების დიდმა ნაწილმა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ 2014 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში მათ მიერ წარდგენილი იქნებოდა ინსტიტუტის მიერ შემუშავებული ფორმის მიხედვით.კიდევ ერთი საკითხი რაც ჩვენი აზრით მნიშვნელოვნად შეუწყობდა ხელს 10 დეკემბრის ანგარიშების სრულყოფილი სახით წარმოებას, არის საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ვალდებულების IDFI-ის რეკომენდაციების შესაბამისად შესრულება. კერძოდ, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N 219 დადგენილების „საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ“ მიხედვით, სავალდებულო პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელ ინფორმაციას შორის ვხვდებით საჯარო ინფორმაციის 10 დეკემბრის ანგარიშისა და ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების ზოგადი სტატისტიკის გამოქვეყნების ვალდებულებას.ჩვენი აზრით, აღნიშნული ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება ერთის მხრივ დაინტერესებულ პირს საშუალებას აძლევს კვარტალში ერთხელ გაეცნოს სტატისტიკურ მონაცემებს, ხოლო მეორეს მხრივ თავად დაწესებულებას უადვილებს ყოველი წლის 10 დეკემბრისთვის შესაბამისი ინფორმაციის თავმოყრას და ანგარიშის კონსოლიდირებას. ამავე დროს, ინსტიტუტის რეკომენდაციით, საჯარო დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებით შემოსული წერილების დეტალური რეესტრის განთავსება მოთხოვნის თარიღის, გამომგზავნის, ადრესატის, შინაარსის და განხილვის შედეგების მითითებით. მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული რეკომენდაცია გათვალისწინებულია მთელი რიგი უწყებების მიერ. ვფიქრობთ, ყოველ-კვარტალური რეესტრის წარმოება მნიშვნელოვანად გაუადვილებს საჯარო დაწესებულებებს 10 დეკემბრის სრულყოფილი ანგარიშის დამუშავებას.

 

 

ინსტიტუტი იმედოვნებს, რომ 2014 წლის 10 დეკემბრის ანგარიშები საჯარო დაწესებულებების მიერ წინა წლებში წარდგენილ საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანაგარიშებზე სრულყოფილი იქნება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი კიდევ ერთხელ მიმართავს რეკომენდაციით საჯარო დაწესებულებებს და სთავაზობს:

  •  საჯარო დაწესებულებების უფლებამოსილი პირების მიერ გამოცემული იქნეს შესაბამისი სამართლებრივი აქტები, რომლის მიხედვითაც დამტკიცდება IDFI-ის მიერ შემოთავაზებული 10 დეკემბრის ანგარიშის ფორმა.

  •  საჯარო დაწესებულებებმა ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების ზოგადი სტატისტიკის გამოქვეყნების ვალდებულების შესრულებისას იხელმძღვანელონ საქართველოში უკვე დანერგილი კარგი პრაქტიკით, რომელიც ითვალისწინებს ყოველ-კვარტალური დეტალური რეესტრის წარმოებას.

 

/public/upload/IDFI/10 December Report (6).pdf

სხვა მასალები ამ თემაზე
სიახლეები

თბილისის საქალაქო სასამართლომ „მედიააკადემიის“ წინააღმდეგ IDFI-ის სარჩელი დააკმაყოფილა

26.02.2021

სტატისტიკური მონაცემები 2018-2020 წლებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ქართული ჯანდაცვის პროგრამებით მოსარგებლეთა შესახებ

24.02.2021

ხელოვნური ინტელექტი: არსი, საერთაშორისო სტანდარტები, ეთიკური ნორმები და რეკომენდაციები

22.02.2021

ხელოვნური ინტელექტის სისტემების გამოყენება საქართველოში - კანონმდებლობა და პრაქტიკა

19.02.2021
განცხადებები

მედიაკოალიცია ჟურნალისტ ვახო სანაიაზე და მის ოჯახზე თავდასხმის ფაქტს ეხმიანება

25.02.2021

საგანგებო განცხადება ნიკა მელიას დაკავების შესახებ

23.02.2021

IDFI საქართველოს პარლამენტთან აქციების მონაწილეთა დაკავებას ეხმიანება

21.02.2021

ერთობლივი განცხადება ნიკა მელიას სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით

17.02.2021
ბლოგპოსტები

გუდმუნდურ ანდრი ასტრადსონი ისლანდიის წინააღმდეგ: მოსამართლეთა დანიშვნის შესახებ კანონმდებლობის დარღვევამ სამართლიანი სასამართლოს უფლების შელახვა გამოიწვია

10.02.2021

რატომ არ არის სახელმწიფო ავტოპარკში ელექტროავტომობილები?

08.02.2021

ღია მმართველობის პარტნიორობის გაზრდილი მნიშვნელობა - პერსპექტივა დაკვირვების საფუძველზე (OGP 2030)

26.11.2020

დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო - მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტური საშუალება

06.11.2020