სიახლეების გამოწერა

ეროვნული სასამართლო პრაქტიკა

12 ივლისი 2013 image

დისციპლინური პასუხისმგებლობა საჯარო სამსახურში

საჯარო მოსამსახურე საჯარო სამსახურში განხორციელებული საქმიანობის პროცესში ანგარიშვალდებულია სახელწიფოსა და საზოგადოების წინაშე. შესაბამისად, საჯარო მოსამსახურის მიერ კანონმდებლობით განსაზღვრული მოვალეობების შეუსრულებლობამ ან არაჯეროვანმა შესრულებამ

6 იანვარი 2012 image

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2011 წლის 20 ოქტომბრის განჩინება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2011 წლის 20 ოქტომბრის განჩინება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

25 ოქტომბერი 2011 image

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2011 წლის 31 მარტის განჩინება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მიერ 2011 წლის 31 მარტს მიღებული განჩინება.

22 ოქტომბერი 2011 image

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2011 წლის 09 მარტის გადაწყვეტილება, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 2011 წლის 09 მარტს გამოტანილი გადაწყვეტილება.

20 ოქტომბერი 2011 image

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2011 წლის 11 თებერვლის გადაწყვეტილება, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 2011 წლის 11 თებერვალს გამოტანილი გადაწყვეტილება.

13 ოქტომბერი 2011 image

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2010 წლის 17 დეკემბრის გადაწყვეტილება, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 2010 წლის 17 დეკემბერს გამოტანილი გადაწყვეტილება.

10 ოქტომბერი 2011 image

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის 06 ოქტომბრის განჩინება, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მიერ 2010 წლის 06 ოქტომბერს გამოტანილი განჩინება.

8 ოქტომბერი 2011 image

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2010 წლის 23 სექტემბრის გადაწყვეტილება, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 2010 წლის 23 სექტემბერს გამოტანილი გადაწყვეტილება.

5 ოქტომბერი 2011 image

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის 05 ივლისის განჩინება, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მიერ 2010 წლის 05 ივლისს გამოტანილი განჩინება.

15 სექტემბერი 2011 image

თელავის რაიონული სასამართლოს 2010 წლის 11 მაისის გადაწყვეტილება, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

თელავის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 2010 წლის 11 მაისს გამოტანილი გადაწყვეტილება.

პირველი წინა 1 2 3 4 ბოლო