ეროვნული სასამართლო პრაქტიკა

17 მარტი 2011 image

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2008 წლის 17 ივლისის განჩინება, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე (ზიანის ანაზღაურება)

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მიერ 2008 წლის 17 ივლისს გამოტანილი განჩინება.

12 მარტი 2011 image

გორის რაიონული სასამართლოს 2008 წლის 05 ივნისის განჩინება

გორის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 2008 წლის 05 ივნისს გამოტანილი განჩინება.

10 მარტი 2011 image

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2008 წლის 01 მაისის განჩინება, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მიერ 2008 წლის 01 მაისს გამოტანილი განჩინება.

10 თებერვალი 2011 image

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2008 წლის 29 იანვრის გადაწყვეტილება, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 2008 წლის 29 იანვარს გამოტანილი გადაწყვეტილება.

30 იანვარი 2011 image

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2007 წლის 05 ივნისის განჩინება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2007 წლის 05 ივნისის განჩინება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

20 იანვარი 2011 image

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2007 წლის 16 მარტის განჩინება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2007 წლის 16 მარტის განჩინება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

20 იანვარი 2011 image

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2006 წლის 04 ოქტომბრის გადაწყვეტილება

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2006 წლის 04 ოქტომბრის გადაწყვეტილება

11 იანვარი 2011 image

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მოქალაქე რუსუდან ტაბატაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2006 წლის 14 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე #2/3/364

საქართველოს საკონტიტუციო სასამართლომ საქმეზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მოქალაქე რუსუდან ტაბატაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ დაადგინა, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილები არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე მუხლის პირველ და მეოთხე პუნქტებს და 41-ე მუხლის პირველ პუნქტს.

11 იანვარი 2011 image

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2006 წლის 6 ივნისის გადაწყვეტილება, საქმეზე #2/2/359)

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმეზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ დააგინა რომ  „ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ არ წარმოადგენდა კომერციულ საიდუმლოებას“ და მიიჩნია, რომ სადავო ნორმა წინააღმდეგობაში მოდიოდა სადავო მუხლთან. სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ საკანონმდებლო აქტებს შორის შეუსაბამობა არ წარმოადგენდა საკონსტიტუციო სასამართლოს განსახილველ საკითხს.

10 იანვარი 2011 image

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2006 წლის 08 მაისის გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2006 წლის 08 მაისის გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე