ეროვნული სასამართლო პრაქტიკა

15 სექტემბერი 2011 image

თელავის რაიონული სასამართლოს 2010 წლის 11 მაისის გადაწყვეტილება, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

თელავის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 2010 წლის 11 მაისს გამოტანილი გადაწყვეტილება.

15 სექტემბერი 2011 image

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2010 წლის 11 მაისის განჩინება, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2010 წლის 11 მაისს გამოტანილი განჩინება

14 სექტემბერი 2011 image

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2010 წლის 31 იანვრის გადაწყვეტილება, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 2010 წლის 31 იანვარს გამოტანილი გადაწყვეტილება.

15 ივნისი 2011 image

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2009 წლის 11 დეკემბრის გადაწყვეტილება, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 2009 წლის 11 დეკემბერს გამოტანილი გადაწყვეტილება.

31 მაისი 2011 image

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2009 წლის 28 იანვრის განჩინება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2009 წლის 28 იანვრის განჩინება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

25 მაისი 2011 image

2009 წლის სასამართლო პრაქტიკა საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის შესახებ საჩივრებზე

2008 წლის 17 თებერვლის საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება.

22 მაისი 2011 image

საქართველოს სახალხო დამცველი და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2008 წლის 30 ოქტომბრის გადაწყვეტილება, საქმეზე #2/3/406,408

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ არ დააკმაყოფილა სარჩელი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 39-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ნ“ ქვეპუნქტის, 101-ე მუხლის მე-7 ნაწილი და 122-ე მუხლის კონსტიტუციურობის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე მუხლის პირველ და მე-4 პუნქტებთან და 41-ე მუხლთან მიმართებით და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 39-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ნ“ ქვეპუნქტის,101 მუხლის მე-7 ნაწილის და 122-ე მუხლის კონსტიტუციურობის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციის 41-ე მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით.

 

16 მაისი 2011 image

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2008 წლის 30 ოქტომბრის განჩინება, საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მიერ 2008 წლის 30 ოქტომბერს გამოტანილი განჩინება

10 მაისი 2011 image

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2008 წლის 07 ოქტომბრის განჩინება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მიერ 2008 წლის 07 ოქტომბერს მიღებული განჩინება.

20 მარტი 2011 image

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2008 წლის 19 ივნისის განჩინება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მიერ 2008 წლის 19 ივნისს მიღებული განჩინება.