ეროვნული სასამართლო პრაქტიკა

10 იანვარი 2011 image

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2005 წლის 30 ივნისის განჩინება

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2005 წლის 30 ივნისის განჩინება

30 დეკემბერი 2010 image

საქართველოს სახალხო დამცველი და საქართველოს მოქალაქე ქეთევან ბახტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2004 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილება, საქმეზე #1/3/209,276

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი და საქართველოს მოქალაქე ქეთევან ბახტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ დაადგინა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 41-ე მუხლი არ გულისხმობს ინფორმაციის ისეთ თავისუფლებას, რაც შეიძლება გახდეს სხვისი უფლებებისა თუ თავისუფლებების, ანდა სამართლებრივად მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესების დაუსაბუთებელი და გაუმართლებელი შეზღუდვის საფუძველი. ამასთან, სადავო ნორმების შეფასებისას გასათვალისწინებელია საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე მუხლის ის დებულება, რომლითაც იზღუდება ინფორმაციის მიღების თავისუფლება, თუკი ეს ზიანს აყენებს სასამართლოს დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობას.

30 დეკემბერი 2010 image

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2004 წლის 18 მარტის განჩინება

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2004 წლის 18 მარტის განჩინება

29 დეკემბერი 2010 image

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2004 წლის 10 მარტის განჩინება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2004 წლის 10 მარტის განჩინება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

პირველი 1 2 3 4 ბოლო შემდეგი