საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკა

18 თებერვალი 2013 image

Tarsasag a Szabadsagjogokert v Hungary - მაღალი საჯარო ინტერესის მატარებელი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2009 წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილებით, საქმეზე Tarsasag a Szabadsagjogokert v Hungary დაადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის დარღვევა.

18 თებერვალი 2013 image

Timpul Info-Magazine and Anghel v Moldova - მედიის საზოგადოებრივი მეთვალყურის როლი

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2007 წლის 27 იანვარს, საქმეზე Timpul Info-Magazine and Anghel v Moldova დაადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის დარღვევა.

18 თებერვალი 2013 image

Sdruzeni Jiboceske v Czech Republic - ატომური ენერგიის სადგურის შესახებ ინფორმაციის საჯაროობა

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლომ 2006 წლის 10 ივლისის გადაწყვეტილებით, საქმეზე Sdruzeni Jiboceske v Czech Republic დაადგინა, რომ განსახილველ შემთხვევაში, ინფორმაციის მიწოდებაზე უარი გამართლებული იყო ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე ეროვნული უსაფრთხოების (ტერორისტული თავდასხმის რისკი), სხვათა უფლებების (სამრეწველო საიდუმლოების დაცვა) და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით.

პირველი 1 2 ბოლო შემდეგი