საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკა

3 თებერვალი 2017 image

სასამართლო გადაწყვეტილებათა ხელმისაწვდომობის საერთაშორისო პრაქტიკა

მოცემული დოკუმენტის მიზანია სიტუაციური სახელმძღვანელოს შექმნა, რომელიც დაინტერესებულ პირებს მიაწვდის ზოგადი სახის ინფორმაციას მართლმსაჯულების გამჭვირვალობასა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვას შორის ბალანსის საკითხზე.დოკუმენტი მოკლედ მიმოიხილავს სასამართლო გადაწვეტილებათა ხელმისაწვდომობის მარეგულირებელ საკანონმდებლო ჩარჩოს ისეთ სახელმწიფოებში,როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, შოტლანდია, ირლანდია, კანადა, შვედეთი, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, ბოსნია და ჰერცოგოვინა, სომხეთი, ახალი ზელანდია, სლოვენია, ხორვატია, გერმანია და ავსტრალია.

11 ნოემბერი 2016 image

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილება: ინფორმაციის თავისუფლება V. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

როგორც ეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის მიერ საქმეზე „Magyar Helsinki v. Hungary“ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ ცხადყო, სასამართლო მართალია ათვითცნობიერებს სახელმწიფოსთვის მინიჭებულ დისკრეციულ უფლებამოსილებას დაადგინოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვასა და საჯარო ინფორმაციის გაცემას შორის ბალანსი,  თუმცა იმ შემთხვევაში, როდესაც საკითხი ეხება მაღალი საჯარო ინტერესის შემცველ ინფორმაციას ის სახელმწიფოებს აკისრებს ვალდებულებას გაითვალისწინოს ინფორმაციის მიმართ არსებული მაღალი საჯარო ინტერესი და გახადოს ის საჯაროდ ხელმისაწვდომი.

12 ივლისი 2013 image

დისციპლინური პასუხისმგებლობა საჯარო სამსახურში

საჯარო მოსამსახურე საჯარო სამსახურში განხორციელებული საქმიანობის პროცესში ანგარიშვალდებულია სახელწიფოსა და საზოგადოების წინაშე. შესაბამისად, საჯარო მოსამსახურის მიერ კანონმდებლობით განსაზღვრული მოვალეობების შეუსრულებლობამ ან არაჯეროვანმა შესრულებამ

20 ივნისი 2013 image

ხორვატია-საქართველო (ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობების შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი)

ავტორი: ნინო ცუხიშვილი ხორვატია-საქართველო (ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობების შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი) სტატია წარმოადგენს საქართველოსა და ხორვატიის 2013 წლის 15 თებერვლის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლები

20 თებერვალი 2013 image

OVESSG v. Austria - ადმინისტრაციულ ორგანოთა ვალდებულება საჯარო ინფორმაციის დამუშავების შესახებ

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2013 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე -  „Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes v. Austria“ სასამართლომ,  6 ხმით ერთის წინააღმდეგ, დააკმაყოფილა წარდგენილი სარჩელი, რამდენადაც დაადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე–10 მუხლის დარღვევა. ასევე მან სახელმწიფოს დააკისრა 7500 (შვიდი ათას ხუთასი) ევროს ღირებულების ჯარიმისa  და სასამართლო ხარჯების გადახდის ვალდებულება.

 

18 თებერვალი 2013 image

Kenedi v Hungary - ისტორიული არქივების ხელმისაწვდომობა

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2009 წლის 26 აგვისტოს გადაწყვეტილებით, საქმეზე Kenedi v Hungary ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის დარღვევა დაადგინა.

18 თებერვალი 2013 image

Tarsasag a Szabadsagjogokert v Hungary - მაღალი საჯარო ინტერესის მატარებელი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2009 წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილებით, საქმეზე Tarsasag a Szabadsagjogokert v Hungary დაადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის დარღვევა.

18 თებერვალი 2013 image

Timpul Info-Magazine and Anghel v Moldova - მედიის საზოგადოებრივი მეთვალყურის როლი

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2007 წლის 27 იანვარს, საქმეზე Timpul Info-Magazine and Anghel v Moldova დაადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის დარღვევა.

18 თებერვალი 2013 image

Sdruzeni Jiboceske v Czech Republic - ატომური ენერგიის სადგურის შესახებ ინფორმაციის საჯაროობა

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლომ 2006 წლის 10 ივლისის გადაწყვეტილებით, საქმეზე Sdruzeni Jiboceske v Czech Republic დაადგინა, რომ განსახილველ შემთხვევაში, ინფორმაციის მიწოდებაზე უარი გამართლებული იყო ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე ეროვნული უსაფრთხოების (ტერორისტული თავდასხმის რისკი), სხვათა უფლებების (სამრეწველო საიდუმლოების დაცვა) და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით.

პირველი 1 2 ბოლო შემდეგი