კონკურსები

ბოლო ვადა : 31 მაისი 2020
კონკურსის დასახელება : კონკურსი - პროექტის შემფასებელი

პროექტის “პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით“ (PrIME) ფარგლებში, ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), აცხადებს კონკურსს პროექტის შემფასებლის შესარჩევად.   პროექტის შესახებ:   PrIME ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ინციატივაა, რომელსაც ახორციელებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან (CRRC) და სტუდია მონიტორთან თანამშრომლობით.   პროექტის სრული ბიუჯეტია EUR 333,321.64, ხოლო ხანგრძლივობა: 14 მარტი, 2018 – 14 მაისი, 2020.   PrIME-ის მიზანია საქართველოს პროკურატურის შიდა და გარე დამოუკიდებლობის გაზრდა საქართველოს საპროკურორო და საგამოძიებო სისტემების მიუკერძოებლობისა და სამართლიანობის უზრუნველსაყოფად.   პროექტთან დაკავშირებით სრული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აქ: https://idfi.ge/ge/prime_eu_idfi_project   პროექტის შემფასებლის ამოცანა:   პროექტის შემფასებლის ამოცანაა, პროექტის ინდიკატორებსა და აქტივობებზე დაყრდნობით ინგლისურ ენაზე მოამზადოს პროექტის გავლენის შეფასება - რამდენად იქნა მიღწეული პროექტის მიზნები და ამოცანები და რამდენად მდგრადია პროექტის შედეგები.   პროექტის შეფასებისას გამოყენებული იქნება სამაგიდე კვლევის მეთოდი (პროექტის ფარგლებში შემუშავებული კვლევების, ანგარიშებისა და სხვა მასალების ანალიზი), ასევე ინტერვიუები იმ პირებთან, რომლებზეც უშუალოდ აისახა პროექტის შედეგები.   ვადები:   პროექტის შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული ძირითადი სამუშაოები (მასალების ანალიზი და ინტერვიუები) უნდა დასრულდეს 7 ივნისამდე, ხოლო საბოლოო ანგარიშის წარდგენის ვადაა 18 ივნისი.   ანგარიშის სტრუქტურა:   შეფასების ანგარიში უნდა მოიცავდეს შემდეგ ნაწილებს:   - სარჩევი;   - პროექტის შინაარსის მოკლე აღწერა;   - შეფასების მეთოდოლოგიის მოკლე აღწერა;   - პროექტის მიღწევების აღწერა;   - პროექტის გამოწვევების აღწერა;   - რეკომენდაციები პროექტის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად;   - დასკვნა/მოკლე შეჯამება.   შერჩევის კრიტერიუმები:   კანდიდატები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ კრიტერიუმებს:   - კვლევითი მეთოდების ცოდნა და მათი გამოყენების მინიმუმ სამწლიანი გამოცდილება;   - ინგლისური და ქართული ენების სრულყოფილი ცოდნა;   - სამართალდამცავ სისტემასთან (პროკურატურა) დაკავშირებული საკითხების ცოდნა.    IDFI უპირატესობას მიანიჭებს კანდიდატებს, რომელთაც აქვთ მსგავსი შინაარსის ან/და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტების შეფასების გამოცდილება.   წარსადგენი დოკუმენტაცია   კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მონაწილეებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:   - დეტალური CV;   - შესრულებული ანგარიშის ნიმუში;   - შეფასებისას გამოსაყენებელი მეთოდოლოგიის მოკლე აღწერა.   გთხოვთ, განაცხადები გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მისამართზე - contest@idfi.ge .  გთხოვთ, ელ-ფოსტის სათაურში მიუთითოთ PrIME პროექტის შემფასებლის კონკურსი.     განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა  31 მაისი.  

ბოლო ვადა : 9 აპრილი 2020

  პროექტის “PAR-ის მხარდაჭერა სამოქალაქო მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით“ ფარგლებში, ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), აცხადებს ტენდერს ვებდეველოპერისა და დიზაინერის შესარჩევად, საჯარო მმართველობის რეფორმის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ელექტრონული პლატფორმის (PAR Tracker) შესაქმნელად.   პლატფორმაზე უნდა მოხდეს პრაქტიკული ინფორმაციის შეტანა საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ - სამოქმედო გეგმის კომპონენტები (მიმართულებები, ამოცანები, აქტივობები, ინდიკატორები, პასუხისმგებელი უწყებები, შესრულების ვადები); განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები (ამოცანების, აქტივობების, ინდიკატორების შესრულების შეფასება განსაზღვრული კატეგორიების მიხედვით); ძირითადი მიგნებები; გამოვლენილი გამოწვევები და სხვ. პლატფორმა უნდა იძლეოდეს მასზე ატვირთული მონაცემების გაფილტვრის, კონკრეტული კომპონენტის მიხედვით დალაგების, შედარების, სტატისტიკური დამუშავების, ჩარტებად გამოტანის შესაძლებლობას. მონაცემების შენახვა შესაძლებელი უნდა იყოს, PDF, Exel, PNG და Word-ის ფორმატში. ინფორმაციის ღია ფორმატში ვიზუალური სახით გამოქვეყნებასთან ერთად, პლატფორმით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გარე მომხმარებლის ჩართულობა სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული თემატური მიმართულების/ამოცანის/აქტივობის/ინდიკატორის შეფასებისა და გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე კომენტარების/ უკუკავშირის გაზიარების  გზით. პლატფორმას უნდა ჰყავდეს ადმინისტრატორი და შესაძლებელი უნდა იყოს მომხმარებლების სხვადასხვა დონის დაშვების განსაზღვრა.   ტენდერში მონაწილეობა შეუძლიათ როგორც კომპანიებს, ისე კერძო პირებს (ვებდეველოპერებსა და დიზაინერებს ცალ-ცალკე ან ერთად). კომპანიების შემთხვევაში, აუცილებლად უნდა იყოს გამიჯნული ვებდეველოპმენტისა და დიზაინის შექმნისთვის მოთხოვნილი თანხა.   გთხოვთ, სატენდერო განაცხადები გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მისამართზე - contest@idfi.ge .  გთხოვთ, ელ-ფოსტის სათაურში მიუთითოთ PAR Tracker Bid.   სატენდერო განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა: 2020 წლის 9 აპრილი, 18:00 საათი.     შემოთავაზებული სისტემის ტექნიკური გადაწყვეტილება:   სისტემა დაფუძნებული უნდა იყოს Linux, Apache-ის  სასერვერო ინფრასტრუქტურაზე;   გამოყენებული უნდა იყოს  პროგრამული ენა - აუცილებელია გამოყენებული იყოს მინიმუმ PHP 5.4 ან უახლესი/მიმდინარე ვერსია.   მონაცემთა ბაზა MySQL;   კლიენტის მხარეს დაცული უნდა იყოს w3c markup validation და გამოყენებული ბიბლიოთეკები უნდა იყოს ღია კოდის ლიცენზიით.    უსაფრთხოების მხრივ, დაცული უნდა იყოს მაღალი სტანდარტები (OWASP მოთხოვნები).   სისტემის კოდი და საავტორო უფლებები:   სისტემის დეველოპმენტის შემდგომ, მისი საწყისი კოდი გადაეცემა აპლიკაციის მფლობელს, მესამე პირზე გადაცემის შეზღუდვის გარეშე. კოდის გადაცემისას კომპანია ვალდებულია, თან დაურთოს ტექნიკური აღწერილობა, რომელიც განსაზღვრავს კოდს და ბაზის სტრუქტურას, ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, მესამე მხარეს გაუწიოს შესაბამისი კონსულტაცია.   პროექტის ხანგრძლივობა: არაუმეტეს 60 კალენდარული დღისა;   პროექტი უნდა მოიცავდეს: ამოცანის დეტალების ანალიზსა და გვერდის დიზაინის შეთანხმებას, დეველოპმენტს, ტესტირებასა და ToT ტრეინინგს.   მონაწილე კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს:   1. პროექტის განხორციელების გეგმა;   2. დეტალურად აღწერილი პროექტის დასრულების შემდეგ მხარდაჭერა;   3. ინფორმაცია მსგავსი პროექტის განხორციელების შესახებ;   4. ინფორმაცია ინფორმაციული სისტემების პროექტების განხორციელების მინიმუმ 5-წლიანი გამოცდილების შესახებ;   5. სასურველია ელექტრონული მმართველობის პროექტების განხორციელების გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა.   პროექტის დასრულების შემდეგ მხარდაჭერა:   პროექტის დასრულების შემდეგ მხარდაჭერა უნდა განხორციელდეს უსასყიდლოდ 6 თვის განმავლობაში. მხარდაჭერა მოიცავს დეფექტების BUG-ების აღმოფხვრას და ინციდენტებზე რეაგირებას.    ინციდენტებზე რეაგირების პირობებია: ტელეფონით ან/და ელ. ფოსტით. ინციდენტებზე რეაგირების დრო 1 საათი. აღნიშნულ დროში უნდა აცნობოს სისტემის მფლობელს პრობლემის მოგვარების დროის ხანგრძლივობა (რა დროში აღმოფხვრის პრობლემას).   დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ მითითებულ ელ-ფოსტაზე.    მსგავსი პლატფორმების მაგალითები:  https://sdg-tracker.org   http://www.lsgindex.org  

ბოლო ვადა : 27 თებერვალი 2020

პროექტის - “ღია მმართველობის პრინციპების ხელშეწყობა საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში” ფარგლებში, ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), ატარებს ფასთა გამოკითხვას ელექტრონული მონიტორის შესყიდვის მიზნით.   მონიტორის აუცილებელი მახასიათებელი: Tilted landscape Totem, Windows, Touch, PC   - DIAGONAL SIZE, INCH / RATIO არანაკლებ 43 ინჩი, 16/9, სენსორული, 3mm tempered glass - RESOLUTION / R.FREQUENCY  არანაკლებ 1920:1080, არანაკლებ 60 Hz - BRIGHTNESS  არანაკლებ 300 cd/m2 - COLOUR  არანაკლებ 16.7 მილიონი - VIEWING ANGLE არანაკლებ H178°/V178° - RESPONSE TIME არაუმეტეს 8 ms - LIFETIME / OPERATING MODE არანაკლებ 50 000 საათი - PC onboard  პროცესოირ არნაკლებ i5, ოპერატიული მეხსიერება არანაკლებ 8GB, მყარი დისკი არანაკლებ 128GB SSD - OS  Windows 10 - BUILD IN SPEAKERS არანაკლებ 2x5W - USB არანაკლებ 2x USB 2.0 და 2x USB 3.0 - WIFI / RJ45 / VGA / HDMI - UNIT DIMENSION (W*D*H), Screen body: 1015*603.5*76mm / Base stand: 988.47*510*600.94 mm - PACKAGE DIMENSION (W*D*H), 1240*840*870 mm - NET / GROSS, KG არაუმეტეს 100 კილოგრამი - HOUSING MATERIAL/COLOR / GLASS თეთრი ან ღია რუხი მეტალის, ეკრანის დაცვა: არანაკლებ 3 მილიმეტრიანი მყარი შუშის ფენა - OPERATING CONDITIONS 0℃ to 50℃ / 10% to 90% - POWER CONSUMPTION 75 W - ACCESSORY IN THE BOX AC power cable, remote control - POWER SUPPLY 100V-240V,50-60 Hz    მონაწილე კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს:   1.       მომსახურების ზუსტი ხარჯთაღრიცხვა; 2.       საგარანტიო წერილი (მინიმუმ 1 წელი) 3.       მოწოდების ზუსტი თარიღი 4.       ელექტრონული მონიტორის ტექნიკური მახასიათებლები (დეტალურად).   გთხოვთ შეთავაზების განაცხადები გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მისამართზე - contest@idfi.ge ; გთხოვთ ელ-ფოსტის სათაურში მიუთითოთ ელექტრონული მონიტორი. განცხადების მიღება ასევე ხდება მისამართზე - ტ.შევჩენკოს ქ. N20, 0108 თბილისი, საქართველო.   განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2020 წლის 27 თებერვალი  

ბოლო ვადა : 11 თებერვალი 2020

  ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) აცხადებს ანალიტიკური სტატიების კონკურსს თემაზე: "მონაცემები ცვლილებებისთვის".   კონკურსის მიზანია: ღია მონაცემების დამუშავებისა და მონაცემებზე დაყრდნობით ანალიტიკური სტატიების მომზადების წახალისება.    კონკურსში მონაწილეობის პირობები და შეფასების კრიტერიუმები:    1. საკონკურსო ანალიტიკური სტატია უნდა ეხებოდეს საქართველოში საჯარო პოლიტიკისა და საჯარო ფინანსების საკითხებს, ხოლო შესაძლო თემები შეიძლება იყოს: საჯარო ფინანსების განკარგვა, საჯარო ადმინისტრირება, ადგილობრივი თვითმმართველობა, სოციალური საკითხები, ჯანდაცვა, დანაშაულის სტატისტიკა, განათლება, გარემო, ეკონომიკა, ფინანსები.   2. ერთ მონაწილეს შეუძლია რამდენიმე სტატიის გამოგზავნა (სასურველია სხვადასხვა თემებზე).   3. ანალიტიკური სტატიის ძირითადი ნაწილი უნდა ეფუძნებოდეს საჯარო მონაცემების დამუშავებასა და მათ ანალიზს.   4. ანალიტიკური სტატია საქართველოში აქტუალური საკითხების შესახებ ავტორის მიგნებას და ანალიზს უნდა გვთავაზობდეს.   5. აუცილებელია, სტატიის მომზადებისას ასევე გამოიყენოთ IDFI-ის მიერ შექმნილ საქართველოს ღია მონაცემების ლაბორატორიაზე (www.DataLab.ge) გამოქვეყნებული მონაცემთა ბაზები.   6. სასურველია სტატიაში ასევე გამოყენებული იყოს ვიზუალური ნაშრომებიც (მაგ, გრაფიკები, დიაგრამები, ინფოგრაფიკა, ა.შ.).   7. წარმოდგენილი სტატია უნდა იყოს ქართულ ენაზე.   8. სტატიის სავარაუდო სტრუქტურაა:    - სათაური - თავფურცელი, სადაც მითითებული იქნება პირადი ინფორმაცია (კონკურსანტის სახელი და გვარი, დაბადების თარიღი) - მთავარი მიგნებები - შესავალი - ძირითადი ნაწილი - დასკვნა - გამოყენებული ლიტერატურა/დანართები.   9. სტატიის ტექნიკური მახასიათებლებია:    - ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ვორდის დოკუმენტში - გვერდების რაოდენობა: 2-5 გვერდი (ტექსტი, გრაფიკებისა და დანართების გარეშე) - ფონტი: Sylfaen, ზომა - 12 - დაშორება - 1.15 - გვერდის მინდორი:  Normal   10. თუ ნაშრომის მოსამზადებლად გამოითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია, სტატიას თან უნდა დაერთოს მიღებული დოკუმენტებიც.   11. სტატიაში მოცემული ანალიზი უნდა ეკუთვნოდეს ავტორს. პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში, კონკურსანტი მოიხსნება კონკურსიდან.   12. არ მიიღება სტატიები, რომელიც უკვე გამოქვეყნებულია.   როგორ მოვიძიო ინფორმაცია ანალიტიკური სტატიისთვის?   - გაეცანი საქართველოს ღია მონაცემების პლატფორმაზე (DataLab – www.datalab.ge) მოცემულ მონაცემთა ბაზებს; - იხილე საჯარო დაწესებულებების ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ ინფორმაცია;  - თავად გამოითხოვე საჯარო ინფორმაცია ცალკეული საჯარო დაწესებულებიდან.    საკონკურსო პრიზები:   - I ადგილი - 1,300 ლარი; - II ადგილი - 1,000 ლარი; - III მესამე ადგილი - 800 ლარი   - საუკეთესო 3 სტატია გამოქვეყნდება IDFI-ის ვებ (www.IDFI.ge)  და სოციალურ (Facebooks; Twitter) გვერდებზე საავტორო უფლებების დაცვით.    კონკურსში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში, ნაშრომის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2020 წლის 11 თებერვალი.   ნაშრომების შემოტანა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონულად შემდეგ ელ-ფოსტაზე: contest@idfi.ge გამოგზავნისას მეილის სათაურში (Subject-ველი) მიუთითეთ „მონაცემები ცვლილებებისთვის“.   კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ორშაბათიდან - პარასკევის ჩათვლით, 10:00-დან 19:00 საათამდე:     ტელ: +995 32 2 921514  ელ-ფოსტა: contest@idfi.ge       კონკურსი იმართება ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. 

ბოლო ვადა : 1 დეკემბერი 2019

  ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) აცხადებს ანალიტიკური და საგამოძიებო სტატიების კონკურსს თემაზე: ჟურნალისტები დემოკრატიული მმართველობისთვის.    კონკურსის მიზანია: ჟურნალისტებისა და სამოქალაქო აქტივისტების მიერ ხელისუფლების საქმიანობის კონტროლის წახალისება.   კონკურსში მონაწილეობის პირობები და შეფასების კრიტერიუმები:    1. საკონკურსო ანალიტიკური სტატია, წარმოდგენილი ქართულ ენაზე, უნდა ეხებოდეს საქართველოს საჯარო სექტორში არსებულ შესაძლო გადაცდომებსა და საეჭვო გარემოებებს. სტატიის კონკრეტული თემები შეიძლება იყოს:    - საჯარო დაწესებულებებში, მათ შორის, სახელმწიფო საწარმოებში, ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ ორგანიზაციებში შესაძლო გადაცდომები;    - საჯარო ფინანსების არასწორი და უკანონო განკარგვა;    - სავარაუდო კორუფციული დანაშაულის ფაქტები;     - საჯარო მოხელეთა მიერ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება და თანამდებობასთან შეუთავსებელი საქმიანობა;    - დარღვევები სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში;     - ნეპოტიზმი და ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევები;    - საზოგადოების ინტერესების წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედება.   2. ერთ მონაწილეს შეუძლია რამდენიმე სტატიის გამოგზავნა (სხვადასხვა თემებზე);   3. ანალიტიკური სტატიის ძირითადი ნაწილი უნდა ეფუძნებოდეს საჯარო მონაცემების დამუშავებასა და მათ ანალიზს;   4. ანალიტიკური სტატია საქართველოში აქტუალური საკითხების შესახებ ავტორის მიგნებას და ანალიზს უნდა გვთავაზობდეს.     5. სტატიის სავარაუდო სტრუქტურაა:    - სათაური   - თავფურცელი, სადაც მითითებული იქნება პირადი ინფორმაცია (კონკურსანტის სახელი, გვარი)   - მთავარი მიგნებები   - შესავალი   - ძირითადი ნაწილი   - დასკვნა   - გამოყენებული ლიტერატურა/დანართები.   6. სტატიის ტექნიკური მახასიათებლებია:    - ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ვორდის დოკუმენტში;   - გვერდების რაოდენობა: 2-5 გვერდი (ტექსტი, გრაფიკებისა და დანართების გარეშე);   - ფონტი: Sylfaen, ზომა - 12;   - დაშორება - 1.15;   - გვერდის მინდორი:  Normal.   7. თუ ნაშრომის მოსამზადებლად გამოითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია, სტატიას თან უნდა დაერთოს მიღებული დოკუმენტებიც;   8. სტატიაში მოცემული ანალიზი უნდა ეკუთვნოდეს ავტორს. პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში, კონკურსანტი მოიხსნება კონკურსიდან.   9. არ მიიღება სტატიები, რომელიც უკვე გამოქვეყნებულია.   როგორ მოვიძიო ინფორმაცია ანალიტიკური სტატიისთვის?   - იხილე საჯარო დაწესებულებების ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ ინფორმაცია და ანგარიშები;    - გაეცანი საქართველოს ღია მონაცემების პლატფორმაზე (DataLab – www.datalab.ge ) მოცემულ მონაცემთა ბაზებს;   - თავად გამოითხოვე საჯარო ინფორმაცია ცალკეული საჯარო დაწესებულებიდან.    საკონკურსო პრიზები:   - I ადგილი - 300 დოლარი;   - II ადგილი - 200 დოლარი;   - III მესამე ადგილი - 150 დოლარი   - საუკეთესო 3 სტატია გამოქვეყნდება IDFI-ის ვებ (www.IDFI.ge)  და სოციალურ (Facebooks; Twitter ) გვერდებზე საავტორო უფლებების დაცვით.    კონკურსში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში, ნაშრომის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2019 წლის 1 დეკემბერი.   ნაშრომების შემოტანა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონულად შემდეგ ელ-ფოსტაზე: contest@idfi.ge გამოგზავნისას მეილის სათაურში (Subject-ველი) მიუთითეთ - სტატიების კონკურსი.    კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ორშაბათიდან - პარასკევის ჩათვლით, 10:00-დან 19:00 საათამდე:     ტელ: +995 32 2 921514 და/ან +995 599 500 137; ელ-ფოსტა: contest@idfi.ge      კონკურსი იმართება გლობალური საქველმოქმედო ორგანიზაციის, Luminate-ის ფინანსური მხარდაჭერით.

ბოლო ვადა : 10 ოქტომბერი 2019

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) აცხადებს მიღებას 2 დღიან/გასვლით ტრენინგზე - ხელისულების საქმიანობის მონიტორინგის მეთოდები და მექანიზმები!   ვისთვის არის განკუთვნილი ტრენინგი?   პროგრამა განკუთვნილია სტუდენტების, სამოქალაქო აქტივისტებისა და ჟურნალისტებისთვის.    ტრენინგის მიზანი:    მონაწილეები გაიღრმავებენ ხელისუფლების საქმიანობის კონტროლისა და საჯარო სექტორში შესაძლო გადაცდომების აღმოჩენის/რეაგირების უნარ-ჩვევებს.      ძირითადი განსახილველი თემები:   - როგორ აღმოვაჩინოთ საეჭვო გარემოებები საჯარო შესყიდვებში?    - როგორ დავაკვირდეთ ხელისუფლების მიერ ბიუჯეტის განკარგვას და მის ფინანსურ საქმიანობას?    - როგორ მოვიპოვოთ ოფიციალური მონაცემები სხვადასხვა სახელმწიფო პლატფორმიდან?   - როგორ მოვითხოვოთ მთავრობაზე ზედამხედველობისთვის საჭირო საჯარო ინფორმაცია?    ტრენინგი წარიმართება ინტერაქტიულ რეჟიმში და მოიცავს თეორიისა და პრაქტიკის ნაზავს. მონაწილეები იმუშავებენ პრაქტიკულ შემთხვევებზე და მონაწილეობას მიიღებენ საკითხების განხილვებში.    ტრენინგის ადგილი და ხანგრძლივობა    2019 წლის 18-20 ოქტომბერი, სასტუმრო „ბორჯომი-ლიკანი“ (მესხეთის ქ. 16, ბორჯომი, საქართველო).    მონაწილეობის მსურველებმა გთხოვთ შეავსოთ განაცხადის ფორმა არაუგვიანეს 2019 წლის 10 ოქტომბრისა და გამოაგზავნოთ რეზიუმე შემდეგ ელ-ფოსტაზე: contest@idfi.ge   მონაწილეთა შერჩევის კრიტერიუმებია:    - მოტივაცია და მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების დასაბუთება.     დავუკავშირდებით მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს.    ტრენინგის დასასრულს მონაწილეები მიღებენ სერტიფიკატებს!   IDFI-სრულად დაფარავს შერჩეული კანდიდატების/მონაწილეების ტრანსპორტირების და სასტუმროში ყოფნის ხარჯებს.    დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 599 500 137   წარმატებებს გისურვებთ!   ტრენინგი ტარდება გლობალური საქველმოქმედო ორგანიზაცია - Luminate-ის მხარდაჭერით.

ბოლო ვადა : 25 სექტემბერი 2019

      ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად აცხადებს მიღებას კორუფციასთან ბრძოლის სასერტიფიკატო პროგრამაზე.    პროგრამის მიზანი    პროგრამის მონაწილეები გაიღრმავებენ ცოდნას ანტიკორუფციულ თემატიკასთან დაკავშირებით და შეიძენენ კორუფციის ფაქტებზე ეფექტური რეაგირების უნარ-ჩვევებს.    ვისთვის არის განკუთვნილი პროგრამა?    პროგრამა განკუთვნილია საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდეტებისთვის, საჯარო, კერძო და არასამათავრობო სექტორში დასაქმებული პირებისთვის.    პროგრამის აღწერა და სასწავლო გეგმა    კორუფციასთან ბრძოლის სასერტიფიკატო პროგრამა არის საერთაშორისო პროგრამის ნაწილი. სასწავლო კურსი შემდეგი 8 მოდულისგან შედგება და ფარავს შემდეგ თემებს:    - ძირითადი იდეები, კონცეფციები, თეორიები & სოციალურ მეცნიერებათა პერსპექტივები კორუფციის შესახებ (პოლიტიკური მეცნიერება, ანთროპოლოგია, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია);   - კორუფციის სამართლებრივი მხარე;   - ანტიკორუფციული პოლიტიკა საჯარო დაწესებულებებში, ბიზნეს & არასამთავრობო სექტორებში, კერძო კორუფცია;   - კარგი მმართველობა;   - ელ-მმართველობა კორუფციასთან ბრძოლაში;   - კორუფცია და პოლიტიკა;   - როგორ მიაღწიეს წარმატებას კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით სხვადასხვა ქვეყნებში;   - თანამედროვე მამხილებლობა და კორუფციის ჟურნალისტური გამოძიება.   სწავლის ხანგრძლივობა: სრული კურსის ხანგრძლივობაა ორი სემესტრი (7 ოქტომბერი, 2019 - 16 ივნისი, 2020). თითო მოდულის ხანგრძლივობაა 3 კვირა (12 საათი/6 ლექცია).    ლექციები ჩატარდება კვირაში ორჯერ (სამშაბათს და ხუთშაბათს), საღამოობით 19:00-დან 22:00-მდე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.     სწავლების ენა: ქართული (მასალების ძირითადი ნაწილი წარმოდგენილია ქართულად და ინგლისურად).   სწავლა მიმდინარეობს ინტერაქტიულ რეჟიმში და მოიცავს თეორიისა და პრაქტიკის ნაზავს. მონაწილეები იმუშავებენ პრაქტიკულ შემთხვევებზე, მონაწილეობას მიიღებენ საკითხების განხილვებში და მოამზადებენ ესეებს.    ტრენერები    სასერტიფიკატო პროგრამის ფარგლებში ტრენერები იქნებიან როგორც ქართველი პრაქტიკოსი ლექტორები, ასევე მომხსენებლის სტატუსით ჩაერთვებიან ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტები.    ტრენერების შესახებ დეტალური იფორმაცია იხილეთ აქ.    სერტიფიკატი   - თითოეული მოდულის დასრულების შემდეგ გაიცემა მოდულის დონის განმსაზღვრელი სეტიფიკატი.    - პროგრამის მონაწილე, რომელიც 8 მოდულიდან მინიმუმ 6 მოდულს დაესწრება, მიიღებს სრული კურსის გავლის დამადასტურებელ სერტიფიკატს.   - პროგრამის მონაწილეების მიერ მომზადებული 10 საუკეთესო ესე, პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ, გამოქვეყნდება/გავრცელდება ილიას უნივერსიტეტის და IDFI-ის ვებგვერდებსა და სოციალურ გვერდებზე (Facebook და Twitter).     - პროგრამის 2 საუკეთესო მსმენელი 3 თვის განმავლობაში სტაჟირებას გაივლის IDFI-ში.    კურსდამთავრებულების ქსელი    პროგრამის დასასრულს შეიქმნება კურსდამთავრებულთა ქსელი (ე.წ. Alumni Network), რომელიც გააერთიანებს პროგრამის მონაწილეებს, დააკავშირებს მათ ანალოგიური პროგრამის უცხოელ კურსდამთავრებულებს და დაგეგმავს საერთო კვლევებს, გაცვლით პროგრამებს და სხვა შესაბამის აქტივობებს.    პროგრამაში  რეგისტრაციისთვის   - დაინტერესებულმა პირებმა (სტუდენტები; საჯარო სამსახურის, ბიზნეს და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები) 2019 წლის 25 სექტემბრამდე უნდა შეავსონ თანდართული განაცხადის ფორმა და გამოაგზავნონ რეზიუმე შემდეგ ელ-ფოსტაზე: corruptionhunters@idfi.ge   - პროგრამის მონაწილეები საწყის ეტაპზე შეირჩევიან განაცხადის საფუძველზე.    - მეორე ეტაპზე გადასული კანდიდატები გაივლიან გასაუბრებას. გასაუბრების  დროს შეფასდება მონაწილეთა მზაობა, რათა ბოლომდე შეასრულონ პროგრამის მიერ წაყენებული მოთხოვნები.    შერჩეულ მონაწილეებს სრულად დაუფინანსდებათ სწავლის საფასური.    შერჩევის კრიტერიუმები   პროგრამის მონაწილეების შერჩევა მოხდება კონკურსის წესით. შერჩეული კანდიდატების პროგრამაში მონაწილეობის საფასურს სრულად დაფარავენ პარტნიორი ორგანიზაციები.    - მოტივაცია;   - კომუნიკაბელურობა;   - გუნდური მუშაობის და პრეზენტაციის უნარი;   - სასურველია ინგლისური ენის საშუალო (Intermediate Level) დონეზე ცოდნა.      ინიციატივის ფინანსური მხარდამჭერია ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ბუდაპეშტის ფონდი (OSI). პროგრამა ხორციელდება ღია საზოგადოების ფონდის (OSGF) თანადაფინანსებით.    დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:    დავით მაისურაძე კორუფციასთან ბრძოლის სასერტიფიკატო პროგრამის კოორდინატორი ელ-ფოსტა: corruptionhunters@idfi.ge ტელ: 577 11 45 22

ბოლო ვადა : 31 მარტი 2019

  საქართველოს პარლამენტი, ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერითა და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI) თანამშრომლობით, ატარებს „რა? სად? როდის?“ თამაშს სტუდენტებისთვის თემაზე – რა? სად? როდის? პარლამენტის შესახებ.   თამაშის მიზანია: ახალგაზრდებში საქართველოს და სხვა ქვეყნების პარლამენტების და პარლამენტარიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და მათი ჩართულობის წახალისება საკანონმდებლო საქმიანობაში.    თამაშში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ: საქართველოს სახელმწიფო და კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებით დაკომპლექტებულ მოყვარულთა გუნდებს (ის სტუდენტები, რომლებიც არ არიან „რა? სად? როდის?“ პროფესიონალ მოთამაშეთა სიაში).   თამაშის პირობები:    1. თამაში ჩატარდება პოპულარული ინტელექტუალური თამაშის – „რა? სად? როდის?“ ფორმატით.   2. შეკითხვები შეეხება საქართველოს და მსოფლიოს ქვეყნების პარლამენტებს, პარლამენტარიზმის ისტორიას და გამოჩენილ პარლამენტარებს.    3. თითოეულ უმაღლეს სასწავლებელს შეუძლია წარმოადგინოს 6 მოთამაშით დაკომპლექტებული მხოლოდ 1 გუნდი. გუნდების/მონაწილეთა სიის წარმოდგენა უშუალოდ უმაღლესი სასწავლებლების პრეროგატივაა.   4. თამაში შედგება 2 ტურისა და 30 შეკითხვისგან [თითო ტურში 15 შეკითხვა]; 1 შეკითხვა – 1 ქულა.    5. გამარჯვებულად გამოცხადდება გუნდი, რომელიც დასმულ შეკითხვებზე ყველაზე მეტ სწორ პასუხს გასცემს.    თამაშში გამოვლინდება 3 გამარჯვებული გუნდი [I, II და  III ადგილები] და მათი წარმდგენი უმაღლესი სასწავლებლები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან თასით და ფასიანი საჩუქრებით.    თამაშში რეგისტრაციისთვის:      1. უმაღლესმა სასწავლებლებმა უნდა შეავსონ თანდართული ფორმა და მიუთითონ:    - სასწავლებლის დასახელება;    - გუნდის შემადგენლობა: მოთამაშის/სტუდენტის სახელი და გვარი (6 ადამიანი), მათი სწავლების საფეხური და ფაკულტეტი;   - საკონტაქტო პირის [სასწავლო დაწესებულების/აკადემიური პერსონალი] მობილურის ნომერი და ელ-ფოსტა.   2. შევსებული ფორმა, 2019 წლის 31 მარტამდე უნდა გამოგვიგზავნონ ელექტრონული ფოსტით, შემდეგ მისამართზე: contest@idfi.ge    3. გამოგზავნისას მეილის სათაურში [subject-ველი] მიუთითეთ – თამაში:  რა? სად? როდის? პარლამენტის შესახებ   თამაში ჩატარდება თბილისში [ღონისძიების ზუსტი ადგილის შესახებ მოგვიანებით ვაცნობებთ დარეგისტრირებულ/მონაწილე გუნდებს].   კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: ორშაბათიდან - პარასკევის ჩათვლით, 10:00-დან 19:00 საათამდე: +995 32 2 92 15 14; +995 599 500 137  

ბოლო ვადა : 27 მარტი 2019

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) ევროკავშირის (EU) ფინანსური მხარდაჭერით აცხადებს კონკურსს საინფორმაციო/გრაფიკული ვიდეო რგოლის დამზადებაზე.      ვიდეოს მიზანია: პროკურატურის რეფორმის/საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და პოპულარიზაცია.    ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობა?   კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ კვალიფიციურ ორგანიზაციებსა და ინდივიდებს, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი გამოცდილება.   კონკურსის პირობები   - ვიდეო უნდა შეიცავდეს: გრაფიკას, გახმოვანებას, ინფორმაციიდან გამომდინარე ლოგიკური ბმას გრაფიკებს შორის (იხ. სცენარი)   - ვიდეო არ უნდა შეიცავდეს ძალადობის აღმნიშვნელ და შეურაცხმყოფელ ელემენტებს.   - კონკურსში შერჩევიდან 3 კვირაში უნდა მოხდეს ვიდეოს საბოლოო პროდუქტის ჩაბარება.    - შერჩეული ვიდეო რგოლის ავტორი ვალდებულია, გაითვალისწინოს ორგანიზაციის ექსპერტების მოთხოვნები და შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება მათ მიერ წარმოდგენილ ვერსიაში.    - ვიდეო-კლიპის შექმნის პროცესში ყველა გადაწყვეტილება/ცვლილება წინასწარ წერილობით უნდა იქნას შეთანხმებული ორგანიზაციასთან.     განაცხადის წარდგენის ვადა და პროცედურა:   განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 27 მარტი.     კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ორგანიზაციამ/პირმა უნდა გამოგზავნოს:   - ინფორმაცია განმცხადებელის შესახებ (ინდივიდის შემთხვევაში მიიღება CV) სადაც ასევე აღნიშნული იქნება საინფორმაციო თემატიკის, გრაფიკული ვიდეო რგოლების შექმნის გამოცდილება.   - საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო ბიუჯეტი.   - სულ მცირე 3 ვიდეო რგოლის ნიმუშის ბმულები.    განაცხადი მიიღება ელექტრონულად შემდეგ მისამართებზე: contest@idfi.ge   სათაურში  (Subject ველი) უნდა მიუთითოთ: სოციალური ვიდეო რგოლის კონკურსი.   IDFI შეტყობინებას გაუგზავნის მხოლოდ გამარჯვებული ვიდეო რგოლის ავტორს.    კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ორშაბათიდან - პარასკევის ჩათვლით, 10:00-დან 19:00 საათამდე: +995 32 2 92 15 14; +995 599 500 137  

ბოლო ვადა : 16 სექტემბერი 2018

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) პროექტის PrIME – პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით - ფარგლებში, აცხადებს კონკურსს სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და აჭარის რეგიონებში პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციების შესარჩევად.   PrIME – ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტია, რომელსაც ახორციელებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან (CRRC) და სტუდია მონიტორთან თანამშრომლობით. PrIME-ის მიზანია საქართველოს პროკურატურის შიდა და გარე დამოუკიდებლობის გაზრდა, საქართველოს საპროკურორო და საგამოძიებო სისტემების მიუკერძოებლობისა და სამართლიანობის უზრუნველსაყოფად.   პროექტის მიზნების მისაღწევად, IDFI და მისი პარტნიორები ოთხი ძირითადი მიმართულებით მუშაობენ: მონიტორინგი, ჟურნალისტური გამოძიება, შესაძლებლობების გაძლიერება, და ცნობიერების ამაღლება და ადვოკატირება.    პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და აჭარის რეგიონებში არასამთავრობო ორგანიზაციების შერჩევა, პროკურატურის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ცალკეული თემატური მიმართულებების მონიტორინგის განსახორციელებლად.   საქმიანობის აღწერა:   კონკურსის შედეგად თითოეულ რეგიონში შერჩეული ორგანიზაცია პასუხისმგებელი იქნება უზრუნველყოს პროკურატურის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ცალკეული ნაწილების შესრულების მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე, IDFI-ის მიერ მიწოდებული მონიტორინგის მეთოდოლოგიის მიხედვით.   შერჩეული რეგიონალური არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე გაუწევენ მონიტორინგს სასამართლო სხდომებს ადგილობრივ  დონეზე, რომელიც ეხება ქალთა მიმართ ძალადობასა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებს.   მონიტორინგის ანგარიშებს რეგიონალური არასამთავრობო ორგანიზაციები წარუდგენენ IDFI-ის.   პროექტი უზრუნველყოფს IDFI-ის წარმომადგენლების მიერ კონკურსში გამარჯვებულ რეგიონალურ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან სტუმრობას და მათთვის ტრენინგების ჩატარებას. პროექტის განმავლობაში, IDFI გაუწევს ზედამხედველობას და საჭიროების მიხედვით გაუწევს კონსულტაციებს პარტნიორ ორგანიზაციებს.   პროექტში მონაწილეობის პირობები:   პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ იმ რეგიონულ ორგანიზაციებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ მოთხოვნებს:   1. ორგანიზაციები, რომლებიც თავიანთი საქმიანობით ფარავენ სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და აჭარის რეგიონებს; სულ აირჩევა ორი ასეთი ორგანიზაცია.   2. დაფუძნებული არიან სულ მცირე 3 წლის წინ, აქვთ უწყვეტი საქმიანობის გამოცდილება მინიმუმ ბოლო ორი წლის მანძილზე (ბოლო ორი წლის მანძილზე განხორციელებული ან მიმდინარე სულ მცირე ორი პროექტი);   3. შეუძლიათ სულ მცირე ერთი ექსპერტის კანდიდატურის წარდგენა, რომელთაც აქვთ შესაბამისი საქმიანობის განხორციელების გამოცდილება;   4. გააჩნიათ სამუშაოს ჩასატარებლად საჭირო საბაზო ინფრასტრუქტურა.   უპირატესობა მიენიჭათ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ზემოხსენებულთან ერთად:   1. მუშაობენ პროკურატურის ინსტიტუციური რეფორმების საკითხებზე, ან გააჩნიათ შესაბამისი პროფილი სისხლის სამართლის კუთხით, კერძოდ, კი, აქვთ სიძულვილით მოტივირებულ ან/და ქალთა მიმართ დანაშაულებების მონიტორინგის გარკვეული გამოცდილება;   2. მათ მიერ წარმოდგენილ სპეციალისტს/ებს აქვთ პროკურატურის სტრუქტურისა და საქმიანობის, ასევე ქალთა მიმართ ძალადობისა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებებთან დაკავშირებული ნორმატიული ბაზისა და სისხლის სამართლის კოდექსის ცოდნა და საჯარო დაწესებულებების მონიტორინგის გამოცდილება;   3. აქვთ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების განხორციელების გამოცდილება;   4. აქვთ ევროკავშირის მიერ (პირდაპირ ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით) დაფინანსებული პროექტების განხორციელების გამოცდილება.   ხარჯების დაფარვა მოხდება შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, მიკრო გრანტის საშუალებით. რეგიონების მიხედვით მიკრო გრანტების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 5000 ევროს.    სააპლიკაციო პროცედურა   დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა უნდა გამოაგზავნონ შევსებული განაცხადი თანდართული ფორმის მიხედვით და სულ მცირე 2 სპეციალისტის რეზიუმე შემდეგ მისამართზე:  vacancies@idfi.ge    განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა: 2018 წლის 16 სექტემბერი.  დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:  ტელ: +995 32 92 15 14;  ელ. ფოსტა: info@idfi.ge  

ბოლო ვადა : 15 აპრილი 2018

     ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) აცხადებს ანალიტიკური სტატიების კონკურსს თემაზე: "მონაცემები ცვლილებებისთვის".   კონკურსის მიზანია: ღია მონაცემების დამუშავებისა და მონაცემებზე დაყრდნობით ანალიტიკური სტატიების მომზადების წახალისება.    კონკურსში მონაწილეობის პირობები და შეფასების კრიტერიუმები:    1. საკონკურსო ანალიტიკური სტატია უნდა ეხებოდეს საქართველოში საჯარო პოლიტიკისა და საჯარო ფინანსების საკითხებს, ხოლო შესაძლო თემები შეიძლება იყოს: საჯარო ადმინისტრირება, ადგილობრივი თვითმმართველობა, სოციალური საკითხები, ჯანდაცვა, დანაშაულის სტატისტიკა, განათლება, გარემო, ეკონომიკა, ფინანსები, ტრანსპორტი, საზოგადოება და გეოგრაფიული მონაცემები;   2. ერთ მონაწილეს შეუძლია რამდენიმე სტატიის გამოგზავნა (სასურველია სხვადასხვა თემებზე);   3. ანალიტიკური სტატიის ძირითადი ნაწილი უნდა ეფუძნებოდეს საჯარო მონაცემების დამუშავებასა და მათ ანალიზს;   4. ანალიტიკური სტატია საქართველოში აქტუალური საკითხების შესახებ ავტორის მიგნებას და ანალიზს უნდა გვთავაზობდეს;   5. აუცილებელია, სტატიის მომზადებისას ასევე გამოიყენოთ IDFI-ის მიერ შექმნილ საქართველოს ღია მონაცემების ლაბორატორიაზე (www.DataLab.ge) გამოქვეყნებული მონაცემთა ბაზები;     6. სასურველია სტატიაში ასევე გამოყენებული იყოს ვიზუალური ნაშრომებიც (მაგ, გრაფიკები, დიაგრამები, ინფოგრაფიკა, ა.შ.);   7. წარმოდგენილი სტატია უნდა იყოს ქართულ ენაზე;   8. სტატიის სავარაუდო სტრუქტურაა:    - სათაური - თავფურცელი, სადაც მითითებული იქნება პირადი ინფორმაცია (კონკურსანტის სახელი და გვარი, დაბადების თარიღი) - მთავარი მიგნებები - შესავალი - ძირითადი ნაწილი - დასკვნა - გამოყენებული ლიტერატურა/დანართები.   9. სტატიის ტექნიკური მახასიათებლებია:    - ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ვორდის დოკუმენტში; - გვერდების რაოდენობა: 2-5 გვერდი (ტექსტი, გრაფიკებისა და დანართების გარეშე); - ფონტი: Sylfaen, ზომა - 12; - დაშორება - 1.15; - გვერდის მინდორი:  Normal;   10. თუ ნაშრომის მოსამზადებლად გამოითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია, სტატიას თან უნდა დაერთოს მიღებული დოკუმენტებიც;   11. სტატიაში მოცემული ანალიზი უნდა ეკუთვნოდეს ავტორს. პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში, კონკურსანტი მოიხსნება კონკურსიდან.   12. არ მიიღება სტატიები, რომელიც უკვე გამოქვეყნებულია.   როგორ მოვიძიო ინფორმაცია ანალიტიკური სტატიისთვის?   - გაეცანი საქართველოს ღია მონაცემების პლატფორმაზე (DataLab – www.datalab.ge ) მოცემულ მონაცემთა ბაზებს; - იხილე საჯარო დაწესებულებების ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ ინფორმაცია;  - თავად გამოითხოვე საჯარო ინფორმაცია ცალკეული საჯარო დაწესებულებიდან.    საკონკურსო პრიზები:   - I ადგილი - 1,600 ლარი; - II ადგილი - 1,200 ლარი; - III მესამე ადგილი - 900 ლარი - საუკეთესო 3 სტატია გამოქვეყნდება IDFI-ის ვებ (www.IDFI.ge)  და სოციალურ (Facebooks; Twitter ) გვერდებზე საავტორო უფლებების დაცვით.    კონკურსში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში, ნაშრომის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2018 წლის 15 აპრილი.   ნაშრომების შემოტანა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონულად შემდეგ ელ-ფოსტაზე: contest@idfi.ge  გამოგზავნისას მეილის სათაურში (Subject-ველი) მიუთითეთ „მონაცემები ცვლილებებისთვის“.   კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ორშაბათიდან - პარასკევის ჩათვლით, 10:00-დან 19:00 საათამდე:     ტელ: +995 32 2 921514 და/ან +995 599 500 137 ელ-ფოსტა: contests@idfi.ge     კონკურსი იმართება ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდისა და ნიდერლანდების სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით.     

ბოლო ვადა : 31 მარტი 2018

  საქართველოს პარლამენტი, ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI) თანამშრომლობით აცხადებს ახალგაზრდული იდეების კონკურსს - „შენი იდეა ღია პარლამენტისთვის“.      კონკურსის მიზანია: ღია პარლამენტის შესახებ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება და 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმისთვის მათ მიერ მოფიქრებული და შერჩეული ვალდებულებების ინიცირება.    კონკურსი საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს ჩაერთონ საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაში და გაგვიზიარონ საკუთარი იდეები, თუ რა უნდა გააკეთოს პარლამენტმა, რათა იგი გახდეს უფრო ანგარიშვალდებული, მისი საქმიანობა კი უფრო გამჭვირვალე და ღია მოქალაქეთა ჩართულობისთვის.    ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობის მიღება?    კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს მასშტაბით არსებული ყველა უმაღლესი სასწავლებლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის 26 წლამდე სტუდენტს.   საკონკურსო პირობები:   1. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გამოგვიგზავნონ იდეები ღია პარლამენტის რიგით მესამე, 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმისთვის;   2. წარმოდგენილი იდეების/ვალდებულებების მთავარი მიზანი უნდა იყოს საკანონმდებლო პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობის, ანგარიშვალდებულების, ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; ასევე პარლამენტის ღიაობის უზრუნველსაყოფად ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვა/გამოყენება;    3. ერთ მონაწილეს შეუძლია რამდენიმე იდეის გამოგზავნა;   4. წარმოდგენილი იდეა არ უნდა იმეორებდეს საქართველოს პარლამენტის მიერ უკვე შესრულებულ და/ან მიმდინარე ვალდებულებას. იხ. ვალდებულებების ჩამონათვალი აქ: ღია პარლამენტის 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმა და ღია პარლამენტის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა.   5. იდეა უნდა იყოს ისე ჩამოყალიბებული, რომ მკაფიოდ ასახავდეს ვალდებულების არსს და მიზანს;   6. ტექსტი უნდა იყოს ქართულ ენაზე და მისი მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 300 სიტყვას.   კონკურსის ჯილდო - უნიკალური შესაძლებლობა პირადად ჩაერთო პარლამენტის საქმიანობაში   - განაცხადების მიღების ვადის დასრულების შემდეგ,  შემოთავაზებული იდეების პირველადი გადარჩევის საფუძველზე შერჩეულ კანდიდატებს მოვიწვევთ ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოსა და საბჭოსთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრაზე საკუთარი იდეის/ების პრეზენტაციისთვის;    - განხილვების შედეგად საუკეთესო იდეა/ები  შეიძლება შევიდეს საქართველოს პარლამენტის 2018-2019 წლის სამოქმედო გეგმაში;   - იდეების ავტორს/ებს საშუალება ექნება/ათ მონაწილეობა მიიღონ ღია პარლამენტის შეხვედრებსა და ღონისძიებებში;   - 3 საუკეთესო იდეის ავტორს/ებს შესაძლებლობა ექნება დაესწროს 17-19 ივლისს თბილისში გამართულ „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ გლობალურ სამიტს, რომელსაც 70 ქვეყნის, 3000-ზე მეტი წარმომადგენელი დაესწრება.    საკონკურსო იდეების გამოგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ 2018 წლის 31 მარტამდე, ელექტრონულად, შემდეგ მისამართზე: contest@idfi.ge გამოგზავნისას მეილის სათაურში (subject-ველი) მიუთითეთ - „ახალგაზრდული კონკურსი“. იდეის გამოგზავნისას წერილში მითითებული უნდა იყოს ავტორის სახელი, გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონის ნომერი და ელ-ფოსტა).   ღია პარლამენტის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად, 2018 წლის 26 თებერვალს, 12:00 საათზე, ფაბრიკას (ეგნატე ნინოშვილის ქ. # 8, თბილისი) საკონფერენციო დარბაზში კონკურსანტებისთვის გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა.    კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ორშაბათიდან-პარასკევის ჩათვლით, 10:00-დან 19:00 საათამდე:   ელექტრონული მისამართი: contest@idfi.ge      FB მესიჯი: https://www.facebook.com/IDFI.official               ტელ: +995 32 2 92 15 14; და/ან +995 599 500 137    

ბოლო ვადა : 15 ნოემბერი 2017

პროექტის - „ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულებებში ელექტრონული მმართველობის განვითარება“ ფარგლებში, ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), ატარებს ფასთა გამოკითხვას ქალაქ ბათუმის, ქალაქ ქუთაისის და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტების ვებგვერდების შესაქმნელად, რომელიც IDFI-ის მიერ უკვე შემუშავებული ვებგვერდის მაკეტის დუბლირების და დახვეწის შედეგად უნდა შეიქმნას.    IDFI-ს მიერ განხორციელებული პროექტის ფარგლებში, ახალი ვებგვერდების დამზადება მოხდა კახეთის რეგიონის 9 მუნიციპალიტეტისთვის, ხოლო დამატებით ვებგვერდების დუბლირება მოხდა 4 მუნიციპალიტეტისთვის. ზოგიერთი ვებგვერდი შესაძლებელია იხილოთ შემდეგ ბმულებზე:   www.telavi.gov.ge  www.signagi.gov.ge  www.kvareli.gov.ge www.lagodekhi.gov.ge  www.kazbegi.gov.ge   არსებული ვებგვერდები დამზადებულია Open Source პლატფორმა Drupal 7-ის გამოყენებით.     საპროექტო წინადადება უნდა მოიცავდეს: ვებგვერდების დუბლირებას, ვებგვერდების არსებული დიზაინის მოდიფიცირებას, არსებული ადმინისტრატორის (მართვის) პანელის გამარტივებას და ქართულ ენაზე თარგმნას - კონტენტის მართვასთან და განთავსებასთან დაკავშირებულ ნაწილებში, დუბლირებული ვებგვერდების განთავსებას დამკვეთის მიერ მითითებულ სასერვერო ინფრასტრუქტურაზე და დომეინზე, ტესტირებას და ადმინისტრატორების ტრეინინგს.   პროექტის დასრულების შემდეგ მხარდაჭერა:    პროექტის დასრულების შემდეგ მხარდაჭერა უნდა განხორციელდეს უსასყიდლოდ 6 თვის განმავლობაში. მხარდაჭერა მოიცავს ე.წ. BUG-ების აღმოფხვრას და ინციდენტებზე რეაგირებას.    შეთავაზებების მიღების ბოლო ვადაა 15 ნოემბერი, 18:00 საათამდე   პროექტის ხანგრძლივობა: არაუმეტეს 30 კალენდარული დღისა;    მონაწილე კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს:   1. პროექტის განხორციელების ვადა და მომსახურების ზუსტი ხარჯთაღრიცხვა;   2. პროექტის დასრულების შემდეგ მხარდაჭერის დეტალური პირობები;   3. ინფორმაცია მსგავსი პროექტის განხორციელების შესახებ.    გთხოვთ შეთავაზების განაცხადები გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მისამართზე - contest@idfi.ge ; გთხოვთ ელ-ფოსტის სათაურში მიუთითოთ Webpage Dublication Offer. განცხადების მიღება ასევე ხდება მისამართზე - ალ. გრიბოედოვის ქ. #3, 0108 თბილისი, საქართველო.    

ბოლო ვადა : 31 აგვისტო 2017

პროექტის - „საზოგადოების გაძლიერება კარგი მართველობის ხელშეწყობისთვის “ - ფარგლებში, ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), აცხადებს ტენდერს ვებ-დეველოპერისა და დიზაინერის შესარჩევად, მონაცემთა ბაზის პლატფორმის შესაქმნელად.     მონაცემთა ბაზის პლატფორმაზე უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო დაწესებულებებიდან მიღებული საჯარო ინფორმაცია ღია ფორმატში (Open Data). სხვადასხვა ტიპის ფინანსური/სტატისტიკური მონაცემების ღია ფორმატში გამოქვეყნებასთან ერთად, პლატფორმაზე გარე მომხმარებლისთვის შესაძლებელი უნდა იყოს გამოქვეყნებულ მონაცემებზე დაყრდნობით მარტივი გრაფიკების აგება.    ტენდერში მონაწილეობა შეუძლიათ როგორც კომპანიებს, ასევე კერძო პირებს (ვებ-დეველოპერებსა და დიზაინერებს ცალ-ცალკე ან ერთად). კომპანიების შემთხვევაში, აუცილებლად უნდა იყოს გამიჯნული ვებ-დეველოპმენტისა და დიზაინის შექმნისთვის მოთხოვნილი თანხა.   გთხოვთ სატენდერო განაცხადები გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მისამართზე - contest@idfi.ge .  გთხოვთ ელ-ფოსტის სათაურში მიუთითოთ Open Data Platform Bid. განცხადების მიღება ასევე ხდება დალუქული კონვერტით მისამართზე - ალ. გრიბოედოვის ქ. #3, 0108 თბილისი, საქართველო.   სატენდერო განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 31 აგვისტო, 12:00 საათი.   კომპანიის მიმართ ზოგადი მოთხოვნები    შემოთავაზებული სისტემის ტექნიკური გადაწყვეტილება:   სისტემა დაფუძნებული უნდა იყოს Linux, Apache-ის  სასერვერო ინფრასტრუქტურაზე;   გამოყენებული უნდა იყოს  პროგრამული ენა - აუცილებელია გამოყენებული იყოს მინიმუმ PHP 5.4 ან უახლესი/მიმდინარე ვერსია   მონაცემთა ბაზა MySQL;   კლიენტის მხარეს დაცული უნდა იყოს w3c markup validation და გამოყენებული ბიბლიოთეკები უნდა იყოს ღია კოდის ლიცენზიით.    უსაფრთხოების მხრივ დაცული უნდა იყოს მაღალი სტანდარტები.   სისტემის კოდი და საავტორო უფლებები:   სისტემის დეველოპმენტის შემდგომ, მისი საწყისი კოდი გადაეცემა აპლიკაციის მფლობელს, მესამე პირზე გადაცემის შეზღუდვის გარეშე. კოდის გადაცემისას კომპანია ვალდებულია, თან დაურთოს ტექნიკური აღწერილობა, რომელიც განსაზღვრავს კოდს და ბაზის სტრუქტურას, ასევე მოთხოვნის შემთხვევაში, მესამე მხარეს გაუწიოს შესაბამისი კონსულტაცია.   პროექტის ხანგრძლივობა: არაუმეტეს 60 კალენდარული დღისა;   პროექტი უნდა მოიცავდეს: ამოცანის დეტალების ანალიზს და გვერდის დიზაინისა შეთანხმებას, დეველოპმენტს, ტესტირებას და ToT ტრეინინგს.   მონაწილე კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს:   1. პროექტის განხორციელების გეგმა;   2. დეტალურად აღწერილი პროექტის დასრულების შემდეგ მხარდაჭერა;   3. ინფორმაცია მსგავსი პროექტის განხორციელების შესახებ;   4. ინფორმაცია ინფორმაციული სისტემების პროექტების განხორციელების მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილების შესახებ;   5. სასურველია ელექტრონული მმართველობის პროექტების განხორციელების გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა.   პროექტის დასრულების შემდეგ მხარდაჭერა:   პროექტის დასრულების შემდეგ მხარდაჭერა უნდა განხორციელდეს უსასყიდლოდ 6 თვის განმავლობაში. მხარდაჭერა მოიცავს დეფექტების BUG-ების აღმოფხვრას და ინციდენტებზე რეაგირებას.    ინციდენტებზე რეაგირების პირობებია: ტელეფონით ან/და ელ. ფოსტით. ინციდენტებზე რეაგირების დრო 3-4 საათი. აღნიშნულ დროში უნდა აცნობოს სისტემის მფლობელს პრობლემის მოგვარების დროის ხანგრძლივობა (რა დროში აღმოფხვრის პრობლემას).   დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ მითითებულ ელ-ფოსტაზე.    მსგავსი პლატფორმების მაგალითები:   1.      https://data.baltimorecity.gov/City-Government/Baltimore-City-Employee-Salaries-FY2015/nsfe-bg53/data   2.      http://new.datanest.sk/en/datasets/65   3.      https://mojepanstwo.pl/   4.      http://opendata.hu/   5.      http://costua.com/   6.      http://www.openbudget.in.ua/  

ბოლო ვადა : 5 ივლისი 2017

  ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით, და შვედეთის მთავრობის ფინანსური ხელშეწყობით აცხადებს კონკურსს გრაფიტის შექმნაზე, თემა: მდგრადი განვითარების მიზნები და საქართველო.   კონკურსის მიზანია - საქართველოში მდგრადი განვითარების მიზნების პოპულარიზაცია და მათი მნიშვნელობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.   რა არის მდგრადი განვითარების მიზნები?   2015 წლის 25 სექტემბერს, გაეროს 193 წევრი ქვეყანა შეთანხმდა მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის დოკუმენტზე - „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისთვის“. მდგრადი განვითარების მიზნების ამოცანაა, გააგრძელოს ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიერ დაწყებული საქმე.    საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო, რომელმაც 2015 წელს მხარი დაუჭირა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების დამტკიცებას და დაიწყო მათი დანერგვა ეროვნული პოლიტიკის დღის წესრიგში. მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი მოიცავს 17 მიზანს და 169 ამოცანას.      ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობის მიღება?    - კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, როგორც პროფესიონალს, ასევე მოყვარულს;   - მსურველთა მონაწილეობა ასაკობრივი და საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით არ არის შეზღუდული.     როგორ მივიღო მონაწილეობა კონკურსში?   1. მონაწილემ უნდა გამოაგზავნოს მინიმუმ ერთი გრაფიტი (გრაფიტის მხოლოდ ესკიზი; და მისი კედელზე გადატანისას საჭირო/ზუსტი პარამეტრები).   2. შესაძლებელია რამდენიმე ნამუშევრის გამოგზავნაც, კატეგორიის განურჩევლად.   3. ამასთან, აუცილებელია, რომ თითო ნამუშევარი ეხებოდეს მდგრადი განვითარების 17 მიზნიდან მხოლოდ  ერთს. ნამუშევრები, რომლებიც შინაარსობრივად ეხება ორ ან მეტ მიზანს, არ მიიღება.   4. ნამუშევრების შინაარსობრივი მხარისადმი ესთეტიური შეზღუდვები არ არის, თუმცა ადვილად აღსაქმელი უნდა იყოს ფართო აუდიტორიისთვის;   5. ნამუშევარი არ უნდა შეიცავდეს ძალადობის აღმნიშვნელ და შეურაცხმყოფელ ელემენტებს;    6. პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში, ორგანიზატორები იტოვებენ უფლებას, მოხსნან კონკურსანტი  კონკურსიდან;   7. კონკურსში მიიღება მაღალი რეზოლუციის ციფრული ვიზუალიზაცია. ფაილი გამოგზავნილი უნდა იყოს GPG ან PDF ფორმატში და მისი მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 მეგაბაიტს.    საკონკურსო ნაშრომის მიღების ბოლო ვადაა 2017 წლის 5 ივლისი. ნაშრომების შემოტანა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონულად შემდეგ მისამართებზე: contest@idfi.ge  იმეილის ტექსტში უნდა მიუთითოთ ავტორის სახელი, გვარი, ასაკი, საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონის ნომერი და ელ-ფოსტა).  გრაფიტის ესკიზის შემთხვევაში, იმეილის ტექსტში უნდა მიუთითოთ კედელზე გადატანისას მისი ზუსტი ზომები. გამოგზავნისას, იმეილის სათაურში (Subject ველი) მიუთითეთ საკონკურსო გრაფიტი.     ამ კონკურსზე ნამუშევრის გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ, რომ:    - ფლობთ საავტორო უფლებებს, გამოგზავნილი ნამუშევარი თქვენი შექმნილია;    - შეძლებთ კონკურსში წარდგენილი ესკიზის ზუსტად, მითითებული პარამეტრების დაცვით გადატანას/დახატვას კედელზე;    ორგანიზაციას არ აქვს ნამუშევრების კომერციული მიზნებისთვის გამოყენების უფლება.      რა კრიტერიუმებით შეფასდება ნამუშევრები?    - თემასთან - „მდგრადი განვითარების მიზანი და საქართველო“ - და შერჩეულ მიზანთან შესაბამისობა;    - საკითხის ინოვაციური გამოხატვა გრაფიტის (გრაფიტის ესკიზი) სახით;   - ნამუშევრის კომპოზიციური განაწილება;   - ფერების კომბინაცია და შეხამება.     პრიზები   - გამარჯვებულ გრაფიტს შეარჩევს გაეროს განვითარების ფონდის (UNDP) და IDFI-ის წარმომადგენლებისგან შემდგარი ჟიური.   - გამოვლინდება 1 გამარჯვებული და მას გადაეცემა ტექნიკის მაღაზიის 1000 ლარიანი სასაჩუქრე ბარათი.    - გამარჯვებული დაჯილდოვდება მდგრადი განვითარების მიზნების საერთაშორისო ფორუმზე.   - პროექტი უზრუნველყოფს საჭირო კედლის მოძიებას/ნებართვას რათა ავტორმა შეძლოს გრაფიტის ესკიზის გადატანა კედელზე.      კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ორშაბათიდან - პარასკევის ჩათვლით, 10:00-დან 19:00 საათამდე:     ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი იმეილი: contest@idfi.ge               FB მესიჯი: https://www.facebook.com/IDFI.official     ტელ: +995 32 2 92 15 14; +995 599 500 137   კონკურსი იმართება პროექტის „მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში.    

ბოლო ვადა : 23 მაისი 2017

პროექტის -„მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების ხელშეწყობა საქართველოში“  ფარგლებში, ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI),  საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან და გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) თანამშრომლობით და შვედეთის მთავრობისა და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ხელშეწყობით  აცხადებს ტენდერს ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის შექმნაზე.    ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა გამოყენებული უნდა იქნეს მდგრადი განვითარების მიზნების (Sustainable Development Goals), ამოცანების და ინდიკატორების შესრულების მონიტორინგისთვის.   ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის ტექნიკური დავალება და ტენდერში მონაწილე კომპანიების მიმართ არსებული მოთხოვნები იხილეთ მიმაგრებულ ფაილებში.   გთხოვთ სატენდერო განაცხადები გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მისამართზე - contest@idfi.ge. გთხოვთ ელ-ფოსტის სათაურში მიუთითოთ EMS Bid. განცხადების მიღება ასევე ხდება დალუქული კონვერტით მისამართზე - ალ. გრიბოედოვის ქ. #3, 0108 თბილისი, საქართველო.   სატენდერო განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 31 მაისი, 12:00 საათი.   კომპანიის მიმართ ზოგადი მოთხოვნები    შემოთავაზებული სისტემის ტექნიკური გადაწყვეტილება:   სისტემა უნდა იყოს რეალიზებული სამ-დონიანი ვებ-აპლიკაცია;   სისტემა დაფუძნებული უნდა იყოს MicrosoftWindows-ის  სასერვერო ინფრასტრუქტურაზე;   გამოყენებული უნდა იყოს  ASP.Net ტექნოლოგია.პროგრამულიენა C#.   მონაცემთაბაზა MS SQL SERVER 2014;   კლიენტის მხარეს დაცული უნდა იყოს w3c markup validation და გამოყენებული ბიბლიოთეკები უნდა იყოს ღია კოდის ლიცენზიით.    უსაფრთხოების მხრივ იმპლემეტირებული უნდაიყოს OWASP-ს მოთხოვნები.   სისტემის კოდი და საავტორო უფლებები:   სისტემის დეველოპმენტის შემდგომ, მისი საწყისი კოდი გადაეცემა აპლიკაციის მფლობელს, მესამე პირზე გადაცემის შეზღუდვის გარეშე. კოდის გადაცემისას კომპანია ვალდებულია, თან დაურთოს ტექნიკური აღწერილობა, რომელიც განსაზღვრავს კოდს და ბაზის სტრუქტურას, ასევე მოთხოვნის შემთხვევაში, მესამე მხარეს გაუწიოს შესაბამისი კონსულტაცია.   პროექტის ხანგრძლივობა: არაუმეტეს 75 კალენდარული დღისა;   პროექტი უნდა მოიცავდეს: ამოცანის დეტალების ანალიზს და გვერდის დიზაინისა შეთანხმებას, დეველოპმენტს, ტესტირებას და თოთ ტრეინინგს.   მონაწილე კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს:   1.პროექტის განხორციელების გეგმა;   2.დეტალურად აღწერილი პროექტის დასრულების შემდეგ მხარდაჭერა;   3.ინფორმაცია მსგავსი პროექტის განხორციელების შესახებ;   4.ინფორმაცია ინფორმაციული სისტემების პროექტების განხორციელების მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილების შესახებ;   5.სასურველია ელექტრონული მმართველობის პროექტების განხორციელების გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა.   პროექტის დასრულების შემდეგ მხარდაჭერა:   პროექტის დასრულების შემდეგ მხარდაჭერა უნდა განხორციელდეს უსასყიდლოდ 6 თვის განმავლობაში. მხარდაჭერა მოიცავს დეფექტების BUG-ების აღმოფხვრას და ინციდენტებზე რეაგირებას.    ინციდენტებზე რეაგირების პირობებია: 7/24-ზე, ტელეფონით ან/და ელ. ფოსტით. ინციდენტებზე რეაგირების დრო 2 საათი. აღნიშნულ დროში უნდა აცნობოს სისტემის მფლობელს პრობლემის მოგვარების დროის ხანგრძლივობა (რა დროში აღმოფხვრის პრობლემას).            

ბოლო ვადა : 21 მაისი 2017

  „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ (IDFI), გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით აცხადებს ესეების კონკურსს თემაზე - მდგრადი განვითარების მიზნები და საქართველო.      კონკურსის მიზანია - საქართველოში მდგრადი განვითარების მიზნების პოპულარიზაცია და მათი მნიშვნელობის შესახებ სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება.   რა არის მდგრადი განვითარების მიზნები?   2015 წლის 25 სექტემბერს გაეროს 193 წევრი ქვეყანა შეთანხმდა მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის დოკუმენტზე - „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისთვის“. მდგრადი განვითარების მიზნების ამოცანაა, გააგრძელოს ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიერ დაწყებული საქმე.    საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო, რომელმაც 2015 წელს მხარი დაუჭირა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების დამტკიცებას და დაიწყო მათი დანერგვა ეროვნული პოლიტიკის დღის წესრიგში. მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი მოიცავს 17 მიზანსა და 169 ამოცანას.    კონკურსის თემაზე მეტი ინფორმაციის მისაღებად, 2017 წლის 2 მაისს, 17:00, რესტორან “ლოლიტა”-ს საკონფერენციო დარბაზში (მის: ჭოველიძის N7, მე-III სართული) კონკურსანტებისთვის გაიმართება სპეციალური საინფორმაციო შეხვედრა. მონაწილეობის მისაღებად, გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია არაუგვიანეს 2017 წლის 26 აპრილისა.   ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობის მიღება?    კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს მასშტაბით არსებული ყველა უმაღლესი სასწავლებლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს.   როგორ მივიღო მონაწილეობა კონკურსში?   1. ნაშრომი უნდა ეხებოდეს მდგრადი განვითარების 17 მიზნიდან მხოლოდ ერთ მიზანს;   2. ერთ მონაწილეს შეუძლია რამდენიმე ესეს გამოგზავნა სხვადასხვა მიზნის შესახებ;    3. ესეს ბოლოს მითითებული უნდა იყოს ავტორის სახელი, გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონის ნომერი და ელ-ფოსტა), ასევე უმაღლესი სასწავლების სახელი;   4. ესეს ტექნიკური მახასიათებლები: ტექსტი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, შრიფტი - სილფაინი, ზომა 12, ხაზებს შორის დაშორება 1.5, ტექსტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 1000 სიტყვას, ესე არ უნდა იყოს PDF ფორმატში, ვორდის დოკუმენტს მონაწილის სახელი და გვარი უნდა ერქვას;   5. პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში, კონკურსის ორგანიზატორები იტოვებენ უფლებას, მოხსნან კონკურსანტი  კონკურსიდან;   6. საკონკურსო ნაშრომის მიღების ბოლო ვადაა 2017 წლის 21 მაისი;   7. ნაშრომების შემოტანა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონულად შემდეგ ელ-ფოსტაზე: contest@idfi.ge      8. გამოგზავნისას მეილის სათაურში (subject-ველი) მიუთითეთ „ესეების კონკურსი".   შეფასების კრიტერიუმები   - თემასთან შესაბამისობა და საკითხის ორიგინალური გააზრება;   - პრობლემის ხედვა კონტექსტში;    - ლოგიკური მსჯელობა;   - ანალიზი და არგუმენტირება;   - ნაშრომის სტრუქტურა (შესავალი, ძირითადი ნაწილი, დასკვნითი ნაწილი);   - წერის კულტურა.     პრიზები   - I-ადგილის გამარჯვებული სტუდენტი დაჯილდოვდება ტექნიკის მაღაზიის 1000 ლარიანი სასაჩუქრე ბარათით, ხოლო II და III ადგილის მფლობელებს კი გადაეცემათ სპეციალური პრიზები მდგრადი განვითარების მიზნების საერთაშორისო ფორუმზე.    - გამარჯვებულ ნაშრომებს შეარჩევს გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და IDFI-ის წარმომადგენლებისგან შემდგარი ჟიური. კონკურსის დასრულების შემდეგ, ჟიურის  მიერ შერჩეული 10 საუკეთესო ესე, ავტორის ფოტოს, სახელისა და გვარის მითითებით, განთავსდება IDFI-ის ვებ და ფეისბუქ გვერდებზე.      კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ორშაბათიდან-პარასკევის ჩათვლით, 10:00-დან 19:00 საათამდე:     ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ელექტრონული მისამართი: contest@idfi.ge    FB მესიჯი:https://www.facebook.com/IDFI.official        ტელ: +995 32 2 92 15 14; +995 599 500 137   კონკურსი იმართება პროექტის „მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში.  

ბოლო ვადა : 21 მაისი 2017

  „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ (IDFI), გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით აცხადებს ვიზუალური ნაშრომების კონკურსს (ფოტო, გრაფიტი, პოსტერი) თემაზე - მდგრადი განვითარების მიზნები და საქართველო.   კონკურსის მიზანია - საქართველოში მდგრადი განვითარების მიზნების პოპულარიზაცია და მათი მნიშვნელობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.   რა არის მდგრადი განვითარების მიზნები?   2015 წლის 25 სექტემბერს, გაეროს 193 წევრი ქვეყანა შეთანხმდა მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის დოკუმენტზე - „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისთვის“. მდგრადი განვითარების მიზნების ამოცანაა, გააგრძელოს ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიერ დაწყებული საქმე.    საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო, რომელმაც 2015 წელს მხარი დაუჭირა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების დამტკიცებას და დაიწყო მათი დანერგვა ეროვნული პოლიტიკის დღის წესრიგში. მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი მოიცავს 17 მიზანს და 169 ამოცანას.    კონკურსის თემაზე მეტი ინფორმაციის მისაღებად,  2017 წლის 2 მაისს, 17:00 რესტორან “ლოლიტა”-ს საკონფერენციო დარბაზში (მის: ჭოველიძის N7, მე-III სართული), კონკურსანტებისთვის გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია არაუგვიანეს 2017 წლის 26 აპრილისა.   ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობის მიღება?    - კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, როგორც პროფესიონალს, ასევე მოყვარულს;   - მსურველთა მონაწილეობა ასაკობრივი და საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით არ არის შეზღუდული.   როგორ მივიღო მონაწილეობა კონკურსში?   1. მონაწილემ უნდა გამოაგზავნოს მინიმუმ ერთი ნამუშევარი: ფოტო, პოსტერი და გრაფიტი (გრაფიტის მხოლოდ ესკიზი; და მისი კედელზე გადატანისას საჭირო/ზუსტი პარამეტრები).   2. შესაძლებელია რამდენიმე ნამუშევრის გამოგზავნაც, კატეგორიის განურჩევლად.   3. ამასთან, აუცილებელია, რომ თითო ნამუშევარი ეხებოდეს მდგრადი განვითარების 17 მიზნიდან მხოლოდ  ერთს. ნამუშევრები, რომლებიც შინაარსობრივად ეხება ორ ან მეტ მიზანს, არ მიიღება.   4. ნამუშევრების შინაარსობრივი მხარისადმი ესთეტიური შეზღუდვები არ არის, თუმცა ადვილად აღსაქმელი უნდა იყოს ფართო აუდიტორიისთვის;   5. ნამუშევარი არ უნდა შეიცავდეს ძალადობის აღმნიშვნელ და შეურაცხმყოფელ ელემენტებს;    6. პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში, ორგანიზატორები იტოვებენ უფლებას, მოხსნან კონკურსანტი  კონკურსიდან;   7. კონკურსში მიიღება მაღალი რეზოლუციის ციფრული ვიზუალიზაცია. ფაილი გამოგზავნილი უნდა იყოს JPG ან PDF ფორმატში და მისი მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 მეგაბაიტს.    საკონკურსო ნაშრომის მიღების ბოლო ვადაა 2017 წლის 21 მაისი. ნაშრომების შემოტანა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონულად შემდეგ მისამართებზე: contest@idfi.ge  იმეილის ტექსტში უნდა მიუთითოთ ავტორის სახელი, გვარი, ასაკი, საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონის ნომერი და ელ-ფოსტა) და საცხოვრებელი ადგილი (რაიონი, სოფელი, ა.შ.).  გრაფიტის ესკიზის გამოგზავნის შემთხვევაში, იმეილის ტექსტში უნდა მიუთითოთ კედელზე გადატანისას მისი ზუსტი ზომები. გამოგზავნისას, იმეილის სათაურში (შუბჯეცტ ველი) მიუთითეთ საკონკურსო ფოტო,  საკონკურსო გრაფიტი ან პოსტერი.     ამ კონკურსზე ნამუშევრის გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ, რომ:    - ფლობთ საავტორო უფლებებს, გამოგზავნილი ნამუშევარი თქვენი შექმნილია;    - გრაფიტის შემთხვევაში შეძლებთ კონკურსში წარდგენილი ესკიზის ზუსტად, მითითებული პარამეტრების დაცვით გადატანას/დახატვას კედელზე;    - ნამუშევარზე გამოსახული ყველა პირი გაძლევთ უფლებას, გამოიყენოთ მისი ვიზუალი და ეთანხმება მასალის გამოქვეყნებას კონკურსის წესების გათვალისწინებით;   - კონკურსის ორგანიზატორებს ანიჭებთ უფლებას, საკუთარი შეხედულებისამებრ გამოიყენოს თქვენს მიერ გამოგზავნილი ვიზუალიზაცია ვებგვერდზე, გამოფენაზე, პუბლიკაციასა და ნებისმიერ სხვა მასალაში (ავტორის მითითებით).    ორგანიზაციას არ აქვს ნამუშევრების კომერციული მიზნებისთვის გამოყენების უფლება.     რა კრიტერიუმებით შეფასდება ნამუშევრები?    - თემასთან - „მდგრადი განვითარების მიზანი და საქართველო“ - და შერჩეულ მიზანთან შესაბამისობა;    - საკითხის ინოვაციური გამოხატვა ფოტოს, პოსტერი ან გრაფიტის (გრაფიტის ესკიზი) სახით;   - ნამუშევრის შესრულების ხარისხი;   - ნამუშევრის კომპოზიციური განაწილება;   - ფერების კომბინაცია და შეხამება.     პრიზები   - გამარჯვებულ ესეებს შეარჩევს გაეროს განვითარების ფონდის (UNDP) და IDFI-ის წარმომადგენლებისგან შემდგარი ჟიური.   - თითოეულ ნომინაციაში (ფოტო, პოსტერი, გრაფიტი) გამოვლინდება 1 გამარჯვებული და მათ/თითოს გადაეცემათ ტექნიკის მაღაზიის 1000 ლარიანი სასაჩუქრე ბარათი.    - გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან მდგრადი განვითარების მიზნების საერთაშორისო ფორუმზე.   - ჟიურის მიერ შერჩეული 20 ვიზუალიზაცია (10 ფოტო და 10 პოსტერი) ავტორის სახელი და გვარის მითითებით განთავსდება IDFI-ის ვებ და ფეისბუქ გვერდებზე. გამარჯვებული გრაფიტის (ესკიზი) შემთხვევაში, პროექტი უზრუნველყოფს საჭირო კედლის მოძიებას/ნებართვას რათა ავტორმა შეძლოს გრაფიტის ესკიზის გადატანა კედელზე.    - ნამუშევრები ასევე გამოიფინება თბილისში გამართულ მდგრადი განვითარების მიზნების საერთაშორისო ფორუმზე.      კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ორშაბათიდან - პარასკევის ჩათვლით, 10:00-დან 19:00 საათამდე:   ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი იმეილი: contest@idfi.ge        FB მესიჯი: https://www.facebook.com/IDFI.official   ტელ: +995 32 2 92 15 14; +995 599 500 137   კონკურსი იმართება პროექტის „მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში.  

ბოლო ვადა : 18 აპრილი 2017

  „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ (IDFI) პროექტის „მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში აცხადებს კონკურსს ინფორმაციული სახის, სოციალური ვიდეო რგოლის იდეასა და მის დამზადებაზე. თემა: მდგრადი განვითარების მიზნები და საქართველო.    პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მმართველობის რეფორმის ფონდის (GRF) მხარდაჭერით, შვედეთის მთავრობისა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური დახმარებით.      ვიდეო რგოლის მიზანია:  საქართველოში მდგრადი განვითარების მიზნების და მათი განხორციელების მნიშვნელობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.     რა არის მდგრადი განვითარების მიზნები?   2015 წლის 25 სექტემბერს გაეროს 193 წევრი ქვეყანა შეთანხმდა მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის დოკუმენტზე - „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისთვის“. მდგრადი განვითარების მიზნების ამოცანაა, გააგრძელოს ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიერ დაწყებული საქმე.    საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო, რომელმაც 2015 წელს მხარი დაუჭირა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების დამტკიცებას და დაიწყო მათი დანერგვა ეროვნული პოლიტიკის დღის წესრიგში. მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი მოიცავს 17 მიზანსა და 169 ამოცანას.        ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობა?   კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ კვალიფიციურ ორგანიზაციებსა და ინდივიდებს, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი გამოცდილება.   კონკურსის პირობები   1. ვიდეო უნდა აკმაყოფილებდეს სოციალური ვიდეოს სტატუსს.    2. ვიდეო უნდა აკმაყოფილებდეს ეროვნულ ტელევიზიაში განსათავსებელ საჭირო ტექნიკურ მოთხოვნებს.    3. ქრონომეტრაჟის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 1 წუთს.   4. ვიდეო არ უნდა შეიცავდეს ძალადობის აღმნიშვნელ და შეურაცხმყოფელ ელემენტებს.   5. კონკურსში შერჩევიდან 3 კვირაში უნდა მოხდეს ვიდეოს საბოლოო პროდუქტის ჩაბარება.    6. შერჩეული ვიდეო რგოლის ავტორი ვალდებულია, გაითვალისწინოს პროექტის ექსპერტების მოთხოვნები და შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება მათ მიერ წარმოდგენილ ვერსიაში.    7. ვიდეო-კლიპის შექმნის პროცესში ყველა გადაწყვეტილება/ცვლილება წინასწარ წერილობით უნდა იქნას შეთანხმებული პროექტთან.   8. ვიდეო-კლიპებისათვის სოციალური სტატუსის მინიჭება და მათი გაშვება სატელევიზიო ეთერით არის პროექტის მოვალეობა და კლიპის შემქმნელებს ამ მხრივ ვალდებულება არ გააჩნიათ.     განაცხადის წარდგენის ვადა და პროცედურა   განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2017 წლის 18 აპრილი.     კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ორგანიზაციამ/პირმა უნდა გამოგზავნოს:   - ინფორმაცია განმცხადებელის შესახებ (ინდივიდის შემთხვევაში მიიღება CV) სადაც ასევე აღნიშნული იქნება საინფორმაციო, სოციალური თემატიკის ვიდეო კლიპების და სარეკლამო რგოლების შექმნის გამოცდილება;    - ვიდეო კლიპის იდეა (ვორდის დოკუმენტში) - რომელიც ნათლად გამოხატავს ვიდეოს შინაარსს და ძირითად გზავნილებს.    - საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო ბიუჯეტი.   - სულ მცირე 3 ვიდეო რგოლის ნიმუშის ბმულები.    განაცხადი მიიღება ელექტრონულად შემდეგ მისამართებზე: contest@idfi.ge ელ-ფოსტის სათაურში  (Subject ველი) უნდა მიუთითოთ „სოციალური ვიდეო რგოლის კონკურსი".     შეფასების კრიტერიუმები:   - შემოთავაზებული სცენარის შესაბამისობა კონკურსის მიზანთან/თემატიკასთან;    - სცენარში გადმოცემული მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ ინფორმაცია ადვილად გასაგები და დასამახსოვრებელი უნდა იყოს საზოგადოების ყველა ფენისთვის;   - სოციალური ვიდეოს ჭრილში საკითხის ინოვაციური გამოხატვა;   - სცენარის კრეატიულობა;   - სამუშაოს შესრულების მოკლე ვადა;   - განმცხადებლების გამოცდილება სოციალური ვიდეო მასალის მომზადებაში.     პროექტი შეტყობინებას გაუგზავნის მხოლოდ გამარჯვებული ვიდეო რგოლის ავტორს. თუ  თქვენ არ მიიღებთ შეტყობინებას, ჩათვალეთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილმა იდეამ ვერ გაიმარჯვა.    პროექტი არ იღებს ვალდებულებას, გასცეს განმარტებები განაცხადის წარუმატებლობის მიზეზებზე.    კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ორშაბათიდან - პარასკევის ჩათვლით, 10:00-დან 19:00 საათამდე:   ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი   ტელ: +995 32 2 92 15 14; +995 599 500 137        

ბოლო ვადა : 11 ნოემბერი 2016

პროექტი "ღია და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობებისათვის - მუნიციპალიტეტების გამჭირვალობისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის ეროვნული შეფასება" აცხადებს კონკურსს რეგიონში პარტნიორების შესარჩევად.   პროექტი "ღია და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობებისათვის - მუნიციპალიტეტების გამჭირვალობისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის ეროვნული შეფასება" დაფინანსებულია "ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ" (OSGF) და ხორციელდება "ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის" (IDFI) "კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის" (CTC) და "მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის" (MSDC) მიერ. პროექტის საბოლოო მიზანია ადგილობრივ თვითმმართველობებში საზოგადოების მონაწილეობის გაზრდა და კორუფციის რისკების შემცირება მუნიციპალიტეტების მიერ გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრაქტიკის გაუმჯობესებით.   ამისთვის პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის გამჭირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმებისა და პრაქტიკის შეფასების სტანდარტის კონსოლიდირება და მის საფუძველზე ერთიანი ეროვნული შეფასების დანერგვა. მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული შეფასება განხორციელდება შერჩეული პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ სპეციალურად შემუშავებული ინსტრუმენტით.   პროექტი გაუწევს ზედამხედველობას და საჭიროების მიხედვით მიაწოდებს კონსულტაციებს პარტნიორ ორგანიზაციებს. პარტნიორები ცალკეული მუნიციპალიტეტების შეფასების ანგარიშებს ატვირთავენ ვებპორტალზე და იმავდროულად გააგზავნიან სამიზნე მუნიციპალიტეტში. კონკურსის შედეგად თითოეულ რეგიონში შერჩეული ორგანიზაცია პასუხისმგებელი იქნება უზრუნველყოს რეგიონის მუნიციპალიტეტების შეფასება პროექტის სტანდარტისა და მეთოდოლოგიის მიხედვით. პროექტი უზრუნველყოფს სპეციალისტების გადამზადებას, მიმდინარე მხარდაჭერას და კონსულტირებას. ასევე შეფასებაზე გაწეული ხარჯების დაფარვას.   შერჩეული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს სპეციალური ტრენინგის და შესაბამისი ტესტირების შემდეგ გადაეცემათ სერტიფიკატი და ორგანიზაცია ავტორიზებული იქნება ჩაერთოს მუნიციპალიტეტების ეროვნულ შეფასების პროცესში. თითოეულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას ექნება 2 თვე სამიზნე მუნიციპალიტეტებში შეფასების ჩასატარებლად.   პროექტში მონაწილეობის პირობები:   პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ იმ რეგიონულ ორგანიზაციებს, რომლებიც შემდეგ მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ:   1. ორგანიზაციები, რომლებიც საქმიანობენ საქართველოს რეგიონებში (გარდა თბილისისა);   2. დაფუძნებული არიან სულ მცირე 2 წლის წინ, აქვთ უწყვეტი საქმიანობის გამოცდილება მინიმუმ ბოლო ერთი წლის მანძილზე (ბოლო ერთი წლის მანძილზე განხორციელებული ან მიმდინარე სულ მცირე ერთი პროექტი);   3. შეუძლიათ სულ მცირე ორი ექსპერტის კანდიდატურის წარდგენა, რომელთაც აქვთ შესაბამისი საქმიანობის განხორციელების გამოცდილება;   4. გააჩნიათ სამუშაოს ჩასატარებლად საჭირო საბაზო ინფრასტრუქტურა (ოფისი, კომპიუტერი, ინტერნეტი, ტელეფონი და სხვ.).     უპირატესობა მიენიჭათ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ზემოხსენებულთან ერთად:   1. მუშაობენ ადგილობრივი თვითმმართველობების განვითარების საკითხებზე, ან გააჩნიათ შესაბამისი პროფილი და სამოქალაქო მონიტორინგის გარკვეული გამოცდილება;   2. აქვთ აქტივობების გამოცდილება სამიზნე რეგიონის ორ და მეტ მუნიციპალიტეტში;   3. მათ მიერ წარმოდგენილ სპეციალისტებს აქვთ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და მონაწილეობის მექანიზმებთან დაკავშირებული ნორმატიული ბაზისა და ადმინისტრაციული კოდექსის ცოდნა და საჯარო ორგანიზაციების მონიტორინგის გამოცდილება.     ხარჯების დაფარვა მოხდება შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, მიკრო გრანტის საშუალებით. რეგიონების მიხედვით მიკრო გრანტების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 5000 ლარს.     სააპლიკაციო პროცედურა:   დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა უნდა გამოაგზავნონ შევსებული განაცხადი თანდართული ფორმის მიხედვით და სულ მცირე 2 სპეციალისტის რეზიუმე შემდეგ მისამართზე tamar.naskidashvili@ctc.org.ge     განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა: 2016 წლის 11 ნოემბერი.   დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით თამარ ნასყიდაშვილს, პროექტის მენეჯერი, "კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი."    ტელ: +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75   ელ.ფოსტა: tamar.naskidashvili@ctc.org.ge  

პირველი 1 2 3 ბოლო შემდეგი