შედარება წლების მიხედვით
2022 - განხილული საგადასახადო საქმეები - დამთავრდა - საქმე
საქმე
სარჩელი შეტანილია
საგადასახადო ორგანოების მიერ 1055
ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ 290
დამთავრდა
საგადასახადო ორგანოების სასარგებლოდ 963
ფიზიკური და იურიდიული პირების სასარგებლოდ 375
მორიგებით 0
საქმე
საქმე
საქმე