შედარება წლების მიხედვით
2022 - მონაცემები ნასამართლობის შესახებ - მსჯავრდებულია - პირი
პირი
მსჯავრდებულია 18850
თავისუფლების აღკვეთა 4128
პირობითი მსჯავრი 9785
ჯარიმა 3758
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 1108
შინაპატიმრობა 13
სხვა 58
პირი
პირი
პირი
პირი
პირი
პირი