შედარება წლების მიხედვით
2022 - I ინსტანციაში განხილულია - საქმე
საქმე პირი
I ინსტანციაში განხილულია 17995 20245
განაჩენის გამოტანით 17356 19501
მ.შ. საპროცესო შეთანხმებით 11865 13351
შეწყდა 411 448
დაბრუნდა დამატებით ძიებაში 228 296
განხილულია არსებითად 5902 6598
გამოტანილია გამამართლებელი განაჩენი 560 633
გამოტანილია ნაწილობრივ გამამართლებელი განაჩენი 251 297
შეწყდა 411 448
გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი 4680 5220
სააპელაციო ინსტანციაში განხილულია სააპელაციო საჩივრით 3220 3540
სულ გაუქმდა და შეიცვალა 521 591
გაუქმდა გამამტყუნებელი განაჩენი და გამოტანილია გამამართლებელი განაჩენი 23 26
შეწყდა 3 4
შეუმსუბუქდა სასჯელი 228 278
სასჯელი შეიცვალა პირობითი მსჯავრით 4 5
სტაბილურია 2699 2949
საკასაციო ინსტანციაში განხილულია საკასაციო საჩივრით 1342 1544
სულ გაუქმდა და შეიცვლა 65 79
გაუქმდა გამამტყუნებელი განაჩენი და გამოტანილია გამამართლებელი განაჩენი 4 4
შეწყდა
შეიცვალა კვალიფიკაცია და სასჯელი 9 15
შეიცვალა სასჯელი 22 23
სტაბილურია 1277 1465
საქმე
მ.შ. საპროცესო შეთანხმებით 11865
საქმე
საქმე