შედარება წლების მიხედვით
2022 - განხილული ადმინისტრაციული საქმეები - სარჩელი შეტანილია - საქმე
საქმე
სარჩელი შეტანილია
ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ 2931
ფიზიკური პირების მიერ 6283
დამთავრდა
ადმინისტრაციული ორგანოების სასარგებლოდ 5819
ფიზიკური და იურიდიული პირების სასარგებლოდ 2746
მორიგებით 18
საქმე
საქმე