შედარება წლების მიხედვით
2022 - საქმე
საქმე
სარჩელი შეტანილია
საგადასახადო ორგანოების მიერ 1367
ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ 89
დამთავრდა
საგადასახადო ორგანოების სასარგებლოდ 1147
ფიზიკური და იურიდიული პირების სასარგებლოდ 308
მორიგებით 0
საქმე
საქმე