შედარება წლების მიხედვით
2021 - საქმე
საქმე პირი
განხილულია არსებითად 4709 5147
გამამართლებელი განაჩენი 393 434
ნაწილობრივ გამამართლებელი განაჩენი 193 204
შეწყდა 231 238
გამამტყუნებელი განაჩენი 3892 4271
საპროცესო შეთანხმებით 12144 13411
საპროცესო შეთანხმება 7666 8502
არსებითად განხილვა (შეწყვეტილი საქმეების გამოკლებით) 4478 4909
საქმე
საქმე
საქმე
საქმე