წელი: 2015

Giorgi Toklikishvili

center of effective governance system and territorial arrangement reform

თანამდებობა Director
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 41760
საშუალო თვიური შემოსავალი 3480
სარგო 34800
პრემია ან/და დანამატი 6960
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 17 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 33408
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 6960
  • სარგო 34800