წელი: 2016

Amiran Gamkrelidze

National Center for Disease Control and Public Health

თანამდებობა Director
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 50750
საშუალო თვიური შემოსავალი 4229
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 19550
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 39 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 40600
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 19550
  • სარგო 31200