წელი: 2015

Zurab Gamezardashvili

MIA Border Police of Georgia

თანამდებობა Chairman
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 137406
საშუალო თვიური შემოსავალი 11451
სარგო 32520
პრემია ან/და დანამატი 104886
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 76 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 109924.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 104886
  • სარგო 32520