წელი: 2016

Aleksandre Tchikaidze

State Security and Crisis Management Council

თანამდებობა Deputy Secretary
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 71700
საშუალო თვიური შემოსავალი 5975
სარგო 35100
პრემია ან/და დანამატი 36600
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 51 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57360
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 36600
  • სარგო 35100