წელი: 2016

Amiran Shavshishvili

Administration Of The State Representative-Governor in the Shida Kartli Region

თანამდებობა Deputy State Representative-Governor
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 34750
საშუალო თვიური შემოსავალი 2896
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 7750
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 22 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 27800
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 7750
  • სარგო 27000