წელი: 2015

Parmen Margvelidze

Administration of the State Representative-Governor in the Racha-Lechkhumi and Kvemo-Svaneti Region

თანამდებობა State Representative - Governor
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 73750
საშუალო თვიური შემოსავალი 6146
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 38350
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 52 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 59000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 38350
  • სარგო 35400