წელი: 2014

Papuna Shengelaia

Office of the State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration

თანამდებობა Deputy Minister
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 84763
საშუალო თვიური შემოსავალი 7064
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 52123
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 61 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 67810.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 52123
  • სარგო 32640