წელი: 2015

Guram Macharashvili

Administration Of The State Representative-Governor in the Shida Kartli Region

თანამდებობა Deputy State Representative-Governor
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 36000
საშუალო თვიური შემოსავალი 3000
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 9000
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 25 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 28800
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 9000
  • სარგო 27000