წელი: 2016

Ucha Nanuashvili

Public Defender of Georgia

თანამდებობა Public Defender
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 95300
საშუალო თვიური შემოსავალი 7942
სარგო 67800
პრემია ან/და დანამატი 27500
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 29 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 76240
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 27500
  • სარგო 67800