წელი: 2017

Mamuka Tsotniashvili

Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia

თანამდებობა Deputy Minister
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 65280
საშუალო თვიური შემოსავალი 5440
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 32640
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 50 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 52224
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 32640
  • სარგო 32640