წელი: 2017

Guram Jalaghonia

Civil Aviation Agency

თანამდებობა Director
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 98320
საშუალო თვიური შემოსავალი 8193
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 78656
დეკლარაცია