წელი: 2017

Zviad Gonadze

Ministry of Foreign Affairs of Georgia

თანამდებობა Deputy Minister
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 70720
საშუალო თვიური შემოსავალი 5893
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 38080
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 54 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 56576
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 38080
  • სარგო 32640