ჩვენი დონორები

http://www.usaid.gov
https://eeas.europa.eu/delegations/georgia_en
https://www.mediasupport.org/
https://www.counterpart.org/
https://idatosabiertos.org/en/about-ilda/
https://csf-ev.org
https://researchictafrica.net
https://www.visegradfund.org/
https://www.ifa.de
https://ega.ee
https://expertforum.ro/en/
https://georgia.unfpa.org/ka
https://iwpr.net/
https://www.sitesofconscience.org/en/home/
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs
https://nsarchive.gwu.edu
https://www.tetratech.com
https://www.gp-digital.org/
https://www.uef.fi/en
https://www.sida.se/English/
https://zincnetwork.com/
https://www.nato.int
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://internews.org/
https://www.hivos.org/
https://www.gov.uk/government/news/govuk-launches-new-official-crown-logo-for-his-majesty-the-king
https://www.adb.org/
https://www.irex.org
https://www.icnl.org/
https://dekabristen.org
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/startseite
https://www.gmfus.org/program/black-sea-trust-regional-cooperation
http://www.ewmi-gpac.org/web/
https://www.americanbar.org
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/
https://www.state.gov/j/drl/
https://ge.usembassy.gov/
http://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home.html
https://www.coe.int/en/web/portal
https://luminategroup.com/
http://www.eda.admin.ch/tbilisi
https://www.mofa.go.kr/eng/index.do
http://www.opensocietyfoundations.org
https://osgf.ge/en/
http://ge.boell.org/en
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/AAmt/Uebersicht_node.html
http://www.dvv-international.ge/
https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/think-tank-fund
https://mzv.gov.cz/jnp/en/index.html
https://www.ukaiddirect.org/
https://vm.ee/en
https://www.indiaptf.org/?fbclid=IwAR3Z2ABtXRv1uKWFJUuOefpS8RntxfzJoVYpZ1c2i2Kna35twmQsFsHC6cU
http://www.epfound.org/
https://www.nhc.nl
www.magticom.ge
https://mieroszewski.pl/en/the-centre