2022 წლის მონაცემები
სისხლის სამართლის საქმეებზე გამოტანილი განაჩენი - განხილულია არსებითად
საქმე
პირი
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
საქმე პირი საქმე პირი საქმე პირი საქმე პირი საქმე პირი საქმე პირი საქმე პირი საქმე პირი საქმე პირი საქმე პირი საქმე პირი საქმე პირი საქმე პირი
განხილულია არსებითად 3495 4329 1854 2456 1149 1406 1813 2206 4655 5244 5018 5628 5549 6116 4245 4708 5107 5768 5325 5914 4709 5147 5673 6319 5902 6598
გამოტანილია გამამართლებელი განაჩენი 7 8 47 56 90 117 37 70 76 124 145 222 164 227 187 235 402 477 550 633 393 434 499 551 560 633
% 0.2% 0.2% 2.5% 2.3% 7.8% 8.3% 2% 3.2% 1.6% 2.4% 2.9% 3.9% 3% 3.7% 4.4% 5% 7.9% 8.3% 10.3% 10.7% 8.3% 8.4% 8.8% 8.7% 9.5% 9.6%
გამოტანილია ნაწილობრივ გამამართლებელი განაჩენი 30 54 19 27 14 17 42 50 90 144 94 122 100 127 98 126 155 192 237 268 193 204 194 219 251 297
% 0.9% 1.2% 1% 1.1% 1.2% 1.2% 2.3% 2.3% 1.9% 2.7% 1.9% 2.2% 1.8% 2.1% 2.3% 2.7% 3% 3.3% 4.5% 4.5% 4.1% 4% 3.4% 3.5% 4.3% 4.5%
შეწყდა 199 240 33 41 54 74 357 499 105 146 104 130 143 156 163 176 159 175 186 203 231 238 621 732 411 448
% 5.7% 5.5% 1.8% 1.7% 4.7% 5.3% 19.7% 22.6% 2.3% 2.8% 2.1% 2.3% 2.6% 2.6% 3.8% 3.7% 3.1% 3% 3.5% 3.4% 4.9% 4.6% 10.9% 11.6% 7% 6.8%
მ.შ. საპროცესო შეთანხმებით 13345 15867 12718 15797 7897 9711 11858 13533 10476 11805 8605 9868 8992 10104 9355 10403 9573 10750 10510 11680 7666 8502 9147 10396 11865 13351
საპროცესო შეთანხმებით % 80.2 79.5 87.5 86.7 87.8 87.9 89.1 88.8 69.7 69.8 63.7 64.2 62.5 62.9 69.6 69.7 65.9 65.8 67.2 67.2 63.1 63.4 64.4 65 68.4 68.5
% 80.2% 79.5% 87.5% 86.7% 87.8% 87.9% 89.1% 88.8% 69.7% 69.8% 63.7% 64.2% 62.5% 62.9% 69.6% 69.7% 65.9% 65.8% 67.2% 67.2% 63.1% 63.4% 64.4% 65% 68.4% 68.5%
2010
% 0.2
2010
% 0.9
2010
% 5.7