2022 წლის მონაცემები
დამცავი ორდერი
2018 2019 2020
დამცავი ორდერი დამცავი ორდერი დამცავი ორდერი
სულ საქართველო 141 112 104
თბილისი 89 55 60
გურია 1 1
იმერეთი 3 6 1
კახეთი 3 8 3
მცხეთა მთიანეთი
რაჭა ლეჩხუმი
სამეგრელო - ზემო სვანეთი 1 6 2
სამცხე ჯავახეთი 1
შიდა ქართლი 23 19 12
ქვემო ქართლი 4 8 7
აჭარა 17 10 17
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018