2022 წლის მონაცემები
განხილული საგადასახადო საქმეები - სულ განხილულია - დამთავრდა ფიზიკური და იურიდიული პირების სასარგებლოდ
საქმე
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე
სულ განხილულია 3810 2873 1986 1146 962 2296 1630 1754 1378 1865 1456 1667 1345
სარჩელი შეტანილია საგადასახადო ორგანოების მიერ 3273 2621 1814 1026 751 1984 1430 1437 1131 1615 1367 1354 1055
% 85.9% 91.2% 91.3% 89.5% 78.1% 86.4% 87.7% 81.9% 82.1% 86.6% 93.9% 81.2% 78.4%
სარჩელი შეტანილია ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ 537 252 172 120 210 312 200 317 247 250 89 313 290
% 14.1% 8.8% 8.7% 10.5% 21.8% 13.6% 12.3% 18.1% 17.9% 13.4% 6.1% 18.8% 21.6%
დამთავრდა საგადასახადო ორგანოების სასარგებლოდ 2889 2406 1669 895 818 1915 1311 1340 998 1408 1147 1124 963
% 76.9% 83.9% 84% 78.1% 85.1% 83.4% 85.8% 76.6% 72.6% 75.7% 78.8% 67.8% 72%
დამთავრდა ფიზიკური და იურიდიული პირების სასარგებლოდ 867 459 317 251 143 381 217 409 377 451 308 534 375
% 23.1% 16% 16% 21.9% 14.9% 16.6% 14.2% 23.4% 27.4% 24.3% 21.2% 32.2% 28%
დამთავრდა მორიგებით 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0% 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2010
% 85.9
2010
% 14.1
2010
% 76.9
2010
% 23.1
2010
% 0.1