წელი: 2017

გიორგი კვირიკაშვილი

მთავრობის კანცელარია

თანამდებობა პრემიერ-მინისტრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 51000
საშუალო თვიური შემოსავალი 4250
სარგო 51000
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 40800
დეკლარაცია