წელი: 2017

დავით საგანელიძე

სს საპარტნიორი ფონდი

თანამდებობა აღმასრულებელი დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 336000
საშუალო თვიური შემოსავალი 28000
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 268800
დეკლარაცია