წელი: 2017

ნიკოლოზ ყაველაშვილი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თანამდებობა საბჭოს წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 78000
საშუალო თვიური შემოსავალი 6500
სარგო 78000
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 62400
დეკლარაცია