წელი: 2014

ვახტანგ ამბოკაძე

სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი

თანამდებობა გენერალური დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 130380
საშუალო თვიური შემოსავალი 10865
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 104304
დეკლარაცია