წელი: 2016

სულხან ზუმბურიძე

სს- საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

თანამდებობა მმართველთა საბჭოს თავჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 326603
საშუალო თვიური შემოსავალი 27217
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 261282.4
დეკლარაცია