წელი: 2015

სულხან ზუმბურიძე

სს- საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

თანამდებობა მმართველთა საბჭოს თავჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 335656
საშუალო თვიური შემოსავალი 27971
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 268524.8
დეკლარაცია