წელი: 2014

სულხან ზუმბურიძე

სს- საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

თანამდებობა მმართველთა საბჭოს თავჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 263374
საშუალო თვიური შემოსავალი 21948
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 210699.2
დეკლარაცია