წელი: 2014

მამუკა ბახტაძე

სს-საქართველოს რკინიგზა/შპს ჯორჯია ტრანზიტი

თანამდებობა გენერალური დირექტორი/სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 248652
საშუალო თვიური შემოსავალი 20721
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 198921.6
დეკლარაცია