წელი: 2015

მამუკა ბახტაძე

სს-საქართველოს რკინიგზა/შპს ჯორჯია ტრანზიტი

თანამდებობა გენერალური დირექტორი/სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 289591
საშუალო თვიური შემოსავალი 24133
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 231672.8
დეკლარაცია