წელი: 2016

მამუკა ბახტაძე

სს-საქართველოს რკინიგზა/შპს ჯორჯია ტრანზიტი

თანამდებობა გენერალური დირექტორი/სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 284688
საშუალო თვიური შემოსავალი 23724
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 227750.4
დეკლარაცია