წელი: 2015

გია ბენაშვილი

შპს- საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია

თანამდებობა გენერალური დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 6 თვე
შემოსავალი 54609
საშუალო თვიური შემოსავალი 4551
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 43687.2
დეკლარაცია