წელი: 2014

მამუკა კობახიძე

შპს- საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია

თანამდებობა გენერალური დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 124000
საშუალო თვიური შემოსავალი 10333
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 99200
დეკლარაცია